Publicerat 

Församlingsordning

Ansgariikyrkans församling

Jönköping
Församlingsordning

Ansgariikyrkans församling i Jönköping har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens uppgift, inriktning och liv. Den har sin grund i Equmeniakyrkans dokument Teologisk grund. Församlingsordningen är utgångspunkten för och gäller tillsammans med församlingens stadgar.

Församlingen
 • Församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts (1 Kor.  12: 27).
 • Församlingen är en gemenskap, som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. – Församlingen möts regelbundet till gudstjänst där Guds ord och evangelium
 • delas, dop äger rum och nattvard firas. I gudstjänsten hämtar människor kraft genom lovsång till Guds ära, bön, bekännelse och förlåtelse.
 • Kristus blir synlig genom de troendes gemenskap och i församlingens uppdrag att förkunna och praktisera kärlekens tjänst.
 • Församlingen är en del av Equmeniakyrkan i Sverige och delar Equmeniakyrkans församlings-och kyrkosyn. Samtidigt är församlingen självständig och i demokratiska
 • former ansvarig för sin egen verksamhet.
 • Församlingarna i Equmeniakyrkan utgör en del av Kristi Kyrka.

Församlingen finns i världen och för tjänst världen. ( Joh. 17: 17-19) Genom mission, vittnesbörd, tjänst och gemenskap uttrycker församlingen Kristi närvaro och delar människors liv på den plats där den verkar.

Församlingen lever i mission genom:

 • evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor.
 • diakoni, att möta alla med kärlekens handlingar.
 • gemenskap, att med glädje över livet vänta och hoppas på Guds framtid.

I en splittrad värld vill kyrkan vara ett tecken på den gemenskap som har sin grund i den enhet som finns i Gud  den treenige.

Medlemskap i församlingen

Alla som söker sig till Kristus i bön och  samtal, i gudstjänst eller i kärlekens gärningar bland medmänniskor hör till församlingens gemenskap och omsorg. Alla är på väg och delar erfarenheterna av sökande, växt och upptäckt av hur Gud uppenbarar sig.

Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus som Frälsare och Herre och är döpt (Apg. 2: 38-41). Församlingen ger möjlighet till medlemskap i väntan på dop.

Utifrån Guds nåd och med föräldrars tro som grund kan barn välkomnas som medlemmar. Barnet bereds tillfällen att i personlig tro bejaka sitt medlemskap.

Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och gemenskap med församlingens föreståndare, vilken för in namnet i församlingsboken och meddelar församlingen. Ny medlem hälsas i regel välkommen i församlingen i samband med gudstjänst. Medlemskap i församlingen har giltighet i hela Equmeniakyrkan.

Församlingens föreståndare har ett särskilt ansvar att aktualisera dopfrågan för medlemmar som har sitt medlemskap i väntan på dop.

Då medlem kommer med flyttningsintyg från annan församling antecknar församlingsföreståndaren medlemskapet i församlingsboken och meddelar församlingen. Medlem som flyttar från församlingen meddelar detta till församlingsföreståndaren, som utfärdar flyttningsintyg till ny församling om medlemmen så önskar. Medlem som önskar utträda ur församlingen meddelar detta i samtal med församlingsföreståndaren. Församlingen kan från sig skilja medlem, som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen. Den som skilts från församlingsgemenskapen skall också i fortsättningen omfattas av dess förbön och omsorg.

Trons kraftkällor

Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden är församlingens centrum. Tron lever och verkar av Guds ord, samt gemenskapen kring Kristus. Församlingen hämtar sin kraft i gudstjänst,lovsång till Guds ära, bön, bekännelse och upprättelse, Guds ords predikan samt förbön för andra. En särskild ställning har de heliga handlingar, eller sakrament, som Jesus Kristus  har instiftat

Gud verkar genom sin nåd på många olika sätt för att människor ska växa i tro och utrustas förtjänst.

Guds ord

Bibeln, Guds ord, är en hjälp och ett rättesnöre för tron och dess tillämpning i livet (Ps. 119:105). Guds ord ger undervisning, vägledning, förmaning, tröst, hopp och glädje. Var och en som möter Guds ord har att tillsammans med andra i församlingen under Andens ledning, tolka och låta sig vägledas av det (2 Tim. 3: 16-17).

Gemenskap

I gemenskapen rustas människor genom trons kraftkällor till andlig växt och kärlekens tjänst. Gudstjänsten är församlingslivets centrum och ett möte mellan Gud och de människor som samlas kring Jesus Kristus. De delar Guds ord, ber och lovsjunger, tar emot dop, nattvard och syndernas förlåtelse.

Gemenskapen rymmer olika generationer och kulturer. Gemenskapen i församlingen kännetecknas av människors vilja att leva i förlåtelse och försoning genom Jesus Kristus. Gemenskapen hjälper och stödjer så att församlingen, Kristi kropp, växer och byggs upp i kärlek (1 Kor. 14: 26, Ef. 4: 16).

I församlingsmötet söker församlingen Guds vilja och i demokratiska former vill den forma sin tjänst.

Bön

Bönen är ett uttryck för människans gemenskap och samtal med Gud och finns som en del i gudstjänsten, i mindre grupper och enskilt (Matt. 18: 19-29, Matt. 6:6). Den gemensamma bönen är lovprisning, tacksägelse, överlåtelse och förbön. Psaltaren som bönbok och Herrens bön (Matt 6: 9-13) hör till ett gemensamt kristet arv som förenar kristenheten i alla tider och på alla platser.

Bikt

Bikt är att bekänna sin synd och få Guds förlåtelse. Församlingens föreståndare tar emot medlemmar för bikt. I gudstjänstens gemensamma syndabekännelse och avlösning finns en motsvarighet till den enskilda bikten. Biktens huvudpunkter är den biktandes syndabekännelse och förlåtelseorden som uttalas på Kristi uppdrag (Joh. 20: 23, Jak. 5: 15-16).

Dop och nattvard är genom Guds ord heliga handlingar, sakrament, instiftade av Jesus Kristus.

Dop

Dopet är ett dop till Kristus och livet i hans kyrka. Dopet är ett enda (Ef. 4: 5) Det är  Guds gåva som församlingen erbjuder enligt Kristi uppdrag och som var och en får ta emot i tro.

Dopet i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn sker med vatten (Matt. 3: 13-17, Rom. 6: 1-5).

Tro, dop och medlemskap i församlingen hör samman. Barn döps i församlingen på föräldrars önskan, buret av gemenskapens bekännelse. Det sker under bön och i förhoppning att barnet ska växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom medlemskap i församlingen. Barn välsignas i församlingen på föräldrarnas önskan. Det sker under bön och förhoppning om att barnet skall växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom dop och bli medlem i församlingen.

Tillfällen till dopbekräftelse och dopförnyelse tydliggör dopets betydelse som en del i trons liv. Dopbekräftelse sker vid ett särskilt tillfälle som uttryck för den enskildes vilja till förnyelse av dopets förbund. Dopförnyelse sker regelbundet då de döpta bekräftar sin enskilda vilja att leva i tro och efterföljelse.

Nattvard

Nattvarden är  hoppets och tacksägelsens måltid, som firas till minne av Jesu död och uppståndelse. Till nattvarden inbjuds var och en som söker gemenskap med Kristus (Upp. 3:20).

I nattvarden delas bröd och vin. Det är en helig måltid där jordiska gåvor tillsammans med Kristi instiftelseord förmedlar och levandegör hans närvaro (1 Kor. 11:23-25). Den heliga måltiden kännetecknas av tacksägelse, lovprisning och levande hopp.

Nattvarden förkunnar en gemenskap över alla gränser. I Herrens måltid ligger också en uppfordran till försoning, rättvis fördelning och omsorg om andra (Matt. 5:23 ff). Församlingen uppmuntrar till ett regelbundet nattvardsfirande.

Arbetsformer och kyrkliga handlingar

Församlingens uppgift tar sig uttryck i olika arbetsformer. Dessa former förändras, helt naturligt, över tid. Ansgariikyrkans församling vill vara en kyrka för alla åldrar, vilken ger utrymme för nytänkande och nyskapande.

I gudstjänsten uttrycks församlingens önskan att vara en kyrka för hela livet.

Huvudgudstjänsten inriktas på att vara ett möte för hela mångfalden. Församlingen har också andra mötesplatser, som öppnar för närhet och relationer.

Undervisning, studier och livsnära samtal

Församlingen erbjuder undervisning i kristen tro till stöd för trons växt, vägval och mognad. Ett särskilt ansvar har församlingen för dem som döpts eller välsignats i församlingen samt för alla som finns med i dess gemenskap och omsorg. När det gäller barn delar församlingen det ansvaret med föräldrarna.

Församlingen ger också möjlighet för människor att mötas i samtalsgrupper och upptäckargrupper där livets frågor delas och fördjupas. Församlingen erbjuder möjlighet till studier och bildning i ämnen som rör livets olika innehåll och utveckling.

Församlingen indelas i mindre grupper, där närmare kontakt, gemenskap och omsorg underlättas. Ledarna för grupperna, vilka bör väljas av församlingen, kan i samråd med församlingsföreståndaren ordna tillfällen för samtal och samlingar kring Ordet och bönen. Grupperna har också ansvar för gemensamma arbetsuppgifter i församlingen samt kan vara ett forum inför församlingsmöte.

Konfirmation

I konfirmationen erbjuds de unga en möjlighet att finna vägar till personlig tro och bekännelse. Då ges också tillfälle att bekräfta eller ta emot dopet och bli medlem i församlingen.

Barn och unga

Församlingens arbete bland barn och unga anförtros Equmenia i Ansgariikyrkan och utformas med utgångspunkt i bekännelsen och mottot ” Jesus Kristus är Herre”. Alla som deltar i Equmenias arbete hör till församlingens gemenskap och omsorg. Församlingens delaktighet uttrycks genom offer, förbön och aktiv medverkan. Ledaruppgiften i olika grupper hör till de områden där församlingen tydligt ska känna ansvar. I församlingens liv utgör Equmenia en väsentlig del. I syfte att stödja, stärka och utveckla arbetet bland barn och unga kan församlingen anställa personer (till exempel: ungdomsledare, barnmusikledare, projekttjänster av olika slag) För sådana tjänster upprättas arbetsbeskrivningar etc. för varje enskild anställning.

Församlingen söker olika former för samhörighet och medansvar. Den har ett särskilt ansvar att ta fasta på unga människors tankar om hur församlingens liv och arbete skall utformas.

Diakoni

Diakoni är ett av uttrycken för evangeliet. Den gestaltar på ett särskilt sätt kyrkans trovärdighet. Församlingen vill tjäna medmänniskor i hem, arbetsliv och samhälle. Omsorgen om gemenskapen och tjänsten i samhället hålls levande både i församlingens gudstjänstliv och i enskilda människors vardag. Diakonin omfattar hela människan oavsett ålder.

Vigsel

I väntan på innehåll kring detta område föreslås att styrelsen får i uppdrag att ordna samtal och studier i församlingen kring grundläggande värderingsfrågor där frågan om vigsel är en väsentlig del.

Begravning

I begravningsgudstjänsten uttrycker församlingen sin tro på att liv och död vilar i Guds händer. Den är ett tillfälle att beakta skapelsens begränsning och dödens allvar, uttrycka sin sorg och saknad samt säga farväl. Begravningsgudstjänsten är också en förkunnelse om församlingens tro på uppståndelsen. Vid begravningsgudstjänst står församlingens pastor till förfogande som officiant.

Ekumenik

Equmeniakyrkan och dess församlingar utgör en del av Kristi kyrka. Genom de kristnas enhet skall världen tro att Fadern har sänt Jesus Kristus.

Enheten behöver ständigt förnyas, bekräftas och växa genom tro och i handling. Ekumenik innebär bön och arbete mellan lokala församlingar och olika trossamfund. Församlingen söker samverkan med andra församlingar i första hand i närområdet och vill därmed verka för Kristi kyrkas synliga enhet. Genom medlemskap i lokalt kristet råd vill församlingen ta del av ett gemensamt kristet vittnesbörd i kommunen.

Uppdraget

Genom församlingen kallar Jesus människor till omvändelse och tro (Mark. 1: 15, Joh. 3: 16, Joh. 14: 6, Rom. 3: 23). På Kristi uppdrag vill församlingen möta människors behov i alla åldrar och livssituationer. Genom vittnesbörd, tjänst och gemenskap blir uppdraget tydligt i världen.

Församlingen vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning,ta sitt ansvar attförvalta och försvara Guds skapelse,leva på ett ekologiskt ansvarsfullt sätt samt delta i kyrkans världsvida mission (Jer. 29: 7, Amos 5: 24, Ef. 8: 19-22, I Mos. 1: 26-27, 1 Mos. 2: 15).

Församlingen sänds till hela skapelsen. Därför är missionsuppdraget globalt och gäller alla. I möten med andra kyrkor, samhällen och kulturer berikas den egna förståelsen av evangeliets rikedom och mångfald. Tro och ansvar vidgas. Församlingen vill arbeta för enhet med andra kristna genom gemenskap i gudstjänstliv, nattvard evangelisation och diakoni. Församlingen har del i Equmeniakyrkans mission över alla gränser.

Därför vill församlingen
 • visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom i församlingen samt dela hela kyrkans uppgift att föra evangelium till alla folk.
 • gestalta en gemenskap, öppen för alla, samt vara försoningens redskap i omgivningen och i hela Guds värld.
Allas tjänst

Alla medlemmar är kallade att dela tjänsten enligt det uppdrag som getts till hela kyrkan.

Alla är genom Andens olika gåvor kallade att tjäna och att vittna om frälsningen i Jesus Kristus. Den enskilde medlemmen har församlingens hjälp att söka efter, upptäcka och bruka de gåvor Anden ger. Alla medlemmar i församlingen uppmuntras att vara Kristi tjänare och ta del av missionsuppdraget både lokalt och globalt. Detta tjänande utförs i det dagliga livet genom ett förvaltarskap av egna och gemensamma resurser.

Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Det uttrycker allas möjlighet till inflytande och medansvar under demokratiska former. Församlingen söker vägar att fördjupa och utveckla denna delaktighet. Församlingen strävar också efter att hitta nya former för samtal, dialog, delaktighet och beslut som rör församlingens ansvar och åtaganden. Församlingen utser styrelse, vice församlingsföreståndare, nattvardstjänare, ledare för olika grupper utifrån de behov som finns.

Styrelsen skall tillsammans med församlingsföreståndaren planera och leda församlingens arbete. Medlem i församlingen som uppnått myndighetsålder är valbar till styrelse.

De som väljs att tjäna och svara för församlingens helhet i gudstjänst, församlingsgemenskap och omvärld på olika sätt, avskiljs för dessa uppgifter genom förbön i gudstjänst.

Församlingens ekonomi

Församlingens medlemmar har ett gemensamt och personligt ansvar för församlingens ekonomi och där Equmeniakyrkans mission är en del (2 Kor. 9: 7-8). Var och en bidrar efter sin förmåga. Förutsättningarna för ansvaret kan skifta under olika perioder i livet. Offrandet är en del av gudstjänsten. Glädje och tacksamhet hör samman med den kristna människans offrande.

Genom ett personligt och skriftligt medgivande kan den som så önskar-oavsett om man är medlem av församlingen eller inte-låta kyrkoavgiften via skattsedeln överföras till Equmeniakyrkan, som sedan enligt sina bestämmelser överför del av kyrkoavgiften till Ansgariikyrkans församling.

Särskild tjänst

Gud kallar och utrustar människor till särskilda tjänster i församlingen. Tjänsterna utgår från allas uppdrag och den gemensamma tron (Ef. 4: 11-13). De som kallats till särskild tjänst verkar för öppenhet och sammanhållning i gemenskapen.

Kvinnor och män ordineras till diakoner och pastorer. Diakon och pastor utgör två delar av den ordinerade tjänsten med olika inriktning och uppdrag. Detta innebär att Equmeniakyrkan bekräftat den kallelse dessa fått av Gud att vara Kristi tjänare i församlingen. I ordinationen ber kyrkan som samlad gemenskap om Andens gåva och Guds välsignelse. Där ges behörigheten till tjänst i församlingarna. Församlingen väljer och kallar pastor och diakon enligt de ordningar som församlingens stadgar föreskriver. Genom installation mottar församlingen pastor och diakon som Kristi tjänare i församlingen. I kallelsebrevet anges om tjänsten som pastor är förenad med uppgiften som församlingsföreståndare.

Pastorer

Pastorn är Kristi tjänare i församlingen och i samhället med uppgift att samla och bygga upp Kristi kropp ,förkunna Guds ord,förvalta sakramenten,utöva själavård och leda församlings liv i dess strävan att fullgöra sin kallelse. Pastorn ger tystnadslöfte om sådant som anförtros i bikt eller själavård.

Pastorns uppgift är att
 • förkunna Guds ord, undervisa, döpa, leda nattvarden samt andra akter i församlingen, så som barnvälsignelse, vigsel och begravning.
 • utöva själavård, ta emot bikt och förmedla avlösning.
 • föra församlingsboken (och då medlem flyttat till annan ort, i samråd med denne upprätta kontakt med församlingen på den nya orten).
 • tillsammans med styrelsen aktualisera medlemskapet och så långt som möjligt hålla personlig kontakt med medlemmarna och med dem som finns i församlingens gemenskap och omgivning.
 • förbereda och ansvara för gudstjänstlivet, tillsammans med styrelsen eller särskild grupp.
 • tillsammans med styrelsen ha tillsyn över och omsorg om hela församlingens liv.
 • i bön och förbön bära sin församling och andra människor inför Gud.
 • tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete och i förekommande fall representera församlingen.
 • arbeta för församlingens närvaro i det omgivande samhället.
 • följa församlingens utveckling särskilt med hänsyn till dess framtid, till andra församlingar och till det omgivande samhället.
 • verka för Kristi kyrkas synliga enhet i Jönköping.
 • tillgodose den egna andliga utvecklingen.
 • måna om sin egen möjlighet till utbildning och kompetenslyft.
 • anmoda annan dopförrättare om han/hon inte anser sig kunna döpa barn.
Diakoner

Diakonen är Kristi tjänare i församlingen och i samhället med uppgift att förmedla Guds ord, ge omsorg, erbjuda gemenskap samt att särskilt stödja människor i utsatta livssituationer och stå på de förtrycktas sida. Diakonen ger tystnadslöfte om sådant som anförtros i själavårdande samtal och som rör människors personliga förhållanden.

Diakonens uppgift är att
 • ha ett särskilt ansvar för församlingens diakonala arbete.
 • förmedla Guds ord, samt i bön och förbön bära församlingen, dess medlemmar och andra människor inför Gud.
 • medverka till att församlingens kallelse att vara tjänare i världens hålls levande, följa samhällsutvecklingen och vara lyhörd för människors behov.
 • medverka i församlingens undervisning och ansvar för omsorg och utveckling av medhjälpare i det diakonala arbetet.
 • uppsöka och hålla personlig kontakt, särskilt med människor som är sjuka, ensamma eller som drabbats av livskriser och sorger samt ha själavårdande samtal
 • dela ut nattvard bland dem som har svårt att deltaga i gudstjänsten.