Publicerat 

Stadgar

Stadgar för Ansgariikyrkans församling Jönköping

Ansgariikyrkans församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former Församlingen har också fastställt sin församlingsordning

§1 Ansgariikyrkans  församling

1. Ansgariikyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan och har anslutit sig till innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan. Församlingen tar ansvar för kyrkokonferensens beslut efter sina förutsättningar och möjligheter.

Församlingen och dess verksamhet är öppen för alla som vill delta.

Församlingens organisationsnummer är  826000-0073.

2. Församlingen verkar med utgångspunkt för Vättersnäs, Österängen, Rosenlund och Ekhagen i Jönköpings kommun.

3. Församlingens organ och tjänster är:

a)  Församlingsmöte

b)  Församlingens styrelse

c)  Församlingsföreståndare

§2 Medlemskap

1. Medlemskap i församlingen beskrivs i församlingsordningen där också formerna för medlemskap framgår.

2. Medlem från annan församling i Equmeniakyrkan mottas på flyttningsintyg.

Medlemmar kan även mottas från församling i annat trossamfund.

3. Över församlingens medlemmar skall föras fortlöpande förteckning.

§3 Medlemskapets upphörande

1. Medlem kan, genom (skriftlig) anmälan till/samtal med, församlingsföreståndaren, utträda ur församlingen.

2. Församlingen kan, efter samråd med representant från Equmeniakyrkan utesluta medlem som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen.

§4 Församlingsmöte

1. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ.

Församlingsmötets förhandlingar är öppna för alla och med yttranderätt för alla närvarande. Församlingsstyrelsen kan dock kalla till församlingsmöte endast för medlemmar då det anses särskilt påkallat.

2. Församlingsmöte sammankallas av styrelse eller då minst 1/10 av församlingens medlemmar så begär det. Mötet hålls på dag som styrelsen beslutar, dock senast två månader sedan begäran framställts.

3. Förslag för behandling i församlingsmötet lämnas till styrelsens ordförande senast tre veckor före mötet.

4. Kallelse till församlingsmöte görs minst två veckor i förväg genom tillkännagivande i gudstjänst. Kallelse till församlingsgmöte ska också ske skriftligt samt kan annonseras i församlingsblad, på församlingens hemsida och i lokala medier. I kallelse ska församlingsmötets ärenden delges församlingen.

5. Beslut i församlingsmöte kan endast fattas i ärende som angetts i kallelsen

§5 Röstning i församlingsmöte

1. Varje närvarande medlem har en röst. Medlem har inte rätt att rösta genom fullmakt.

2. Församlingens anställda har inte rösträtt i frågor om anställningsvillkor eller andra frågor då jävssituation kan uppstå. (de är heller inte valbara till styrelse och valberedning) Om de tillhör församlingen har de rösträtt i övriga frågor och är valbara som ombud till församlingens samarbetsorganisationer och Equmeniakyrkans organ.

3. Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller frågan kallande av pastor eller diakon, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder utom vid val då frågan avgörs genom lottning.

4. Beslut fattas i öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller om någon av de röstberättigande medlemmarna i mötet begär annat för viss fråga

§6 Årsmöte

1. Ett församlingsmöte per år är årsmöte, som skall hållas senast den 31 oktober på dag som styrelsen beslutar.

2. Förslag för behandling i årsmöte lämnas till styrelsens ordförande senast tre veckor före mötet.

3. Kallelse till årsmöte skall utgå minst fyra veckor innan årsmötet skall hållas.

Fullständiga handlingar skall finnas tillgängliga senast två veckor före mötet.

§7 Årsmötets ärenden

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

  1. Val av funktionärer för årsmötet

a) Ordförande och en eller två vice ordförande

b) En eller flera sekreterare

c) Två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

d) Rösträknare

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

3. Församlingsföreståndarens rapport

4. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår

5. Revisorernas berättelse

6. Fastställande av resultat- och balansräkning

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Rapport från Equmenia i Ansgariikyrkan

9. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

10. Val av ordförande för ett år

11. Val av styrelse

12. Val av vice församlingsföreståndare

13. Val av minst två revisorer och ersättare

14. Val av firmatecknare

15. Val av valberedning

16. Val av övriga tjänster och uppgifter inom församlingens olika verksamhetsgrenar

17. Val av ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens

18. Val av övriga ombud

19. Anmälan av Equmenia i Ansgariikyrkans val av styrelse och ledare

20. Förslag från styrelsen

21. Inkomna motioner

22. Övriga till årsmötet hänskjutna frågor

§8 Styrelsen

1. Styrelsen ska, tillsammans med församlingsföreståndaren, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan, församlingsordning och församlingsmötets beslut.

2. Styrelsen består av ordförande och 8 ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Samtliga styrelseledamöter väljs på en tid av två år. Halva antalet ledamöter väljs varje år. Om antalet kandidater är fler än de som skall väljas görs valet med sluten omröstning, Avgår ledamot under sin mandattid kan fyllnadsval ske vid församlingsmöte.

Ordförande väljs varje år.

3. Vilka som är valbara till styrelsen framgår av församlingsordningen.

4. Styrelsen sammanträder då:

a) Ordförande kallar

b) Församlingsföreståndaren begär det

c) Minst en tredjedel av styrelseledamöter begär det

Enligt  8 § p4:b och c har ordförande att inom 10 dagar kalla till sammanträde

5.Församlingsföreståndaren, vice församlingsföreståndare samt en representant för Equmenia i Ansgariikyrkans styrelse deltar i styrelsens överläggningar och har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Andra personer kan adjungeras till styrelsens förhandlingar efter behov.

§9 Styrelsen uppgifter

1.I styrelsens uppgifter ingår att:

a) Tillsammans med församlingsföreståndaren planera, leda och organisera församlingens arbete i enlighet med beslut i församlingsmöte, årsmöte och kyrkokonferens

b) Verkställa församlingsmötets beslut

c) Ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning

d) Förbereda kallelse av pastor och diakon

e) Utöva arbetsgivaransvar för församlingens anställda

f) Lämna statistiska uppgifter till Equmeniakyrkan

g) Ansvara för församlingens arkiv.

2.Styrelsen får inte utan beslut av församlingsmötet uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt åtagande av större omfattning.

3.Styrelsen eller den/de styrelsen utser har rätt att teckna församlingens firma. I frågor om större ekonomiska åtaganden  eller annat av större omfattning ska det alltid vara minst två i förening.

4. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid personval då frågan avgörs genom lottning.

§10 Församlingsföreståndare

1.För församlingen skall finnas en föreståndare som tillsammans med styrelsen utgör församlingens andliga ledarskap.

2.Församlingsföreståndaren skall tillsamman med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan , församlingsordning och församlingsmötets beslut. Församlingsföreståndarens särskilda uppgifter beskrivs i Teologisk grund och i församlingsordning.

3.Till församlingsföreståndare kallas person i ordinerad tjänst i samråd med ansvarig representant för Equmeniakyrkan .

4.Om församlingsföreståndaren inte är medlem i församlingen, kan vice församlingsföreståndare, i samråd med församlingsföreståndaren, utföra vissa av föreståndarens uppgifter.

 

§11 Vice församlingsföreståndare

1.Årsmötet väljer bland församlingens medlemmar en vice församlingsföreståndare.

2.Vice församlingsföreståndare ska bistå församlingsföreståndare i den andliga vården av församlingen.

3.Om församlingsföreståndare saknas kan vice församlingsföreståndare utföra vissa av församlingsföreståndarens uppgifter.

§12 Valberedning

1.Valberedningen består av 6 ledamöter och väljs av årsmötet.

Ledamöter i valberedning väljs på en period av tre år, varav en tredjedel varje år. Ledamot kan ej omväljas omedelbart efter fullgjord mandatperiod.

2.Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet,val av styrelse och revisorer samt övriga val till olika tjänster och uppdrag efter de behov som finns.

3.Valberedningen skall sträva efter att särskilt tillvarata församlingsmedlemmarnas gåvor. Vid beredning av val ska särskild hänsyn tas till församlingens sammansättning och kandidatlistan bör spegla församlingens mångfald.

Valberedningen har att noga under året följa styrelsens arbete.

1.Varje medlem kan föreslå kandidater till styrelsen och andra uppdrag. Sådant förslag bör lämnas till valberedningen senast fyra veckor före årsmötet.

2.Val av nya ledamöter till valberedningen förbereds vid församlingsmöte före årsmötet.

§13 Räkenskaper och revision

1.Församlingens räkenskapsår är från 1 september till 31 augusti

2.Räkenskaper och förvaltning skall granskas av de revisorer som utses av årsmötet

3.Vi församlingsmöte och styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av mötets ordförande och särskilt utsedd justerare

§14 Barn- och ungdomsarbete

Församlingens arbete med barn och unga anförtros åt Equmenia i Ansgariikyrkansom har egna stadgar, antagna på eget årsmöte.

§15 Ändring av stadgar och församlingsordning

1.Ändring av stadgar och/eller församlingsordning kan endast ske genom likalydande beslut av två på varandra följande församlingsmöten, varav minst ett årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen avgivna röster.

2.Förslag om ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen.

3.Ändring av §§ 1 och 16 skall sändas till kyrkostyrelsen för yttrande.

§16 Upplösning av församlingen

1.För upplösning av församlingen krävs, efter samråd med representant från Equmeniakyrkan, likalydande beslut vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan dessa möten skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande medlemmar.

2. Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens tillgångar till Equmeniakyrkan .