Publicerat 

Personalvård

Personalvård inom Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan

Personalvården erbjuder anställda inom samfunden och deras anhöriga möjlighet till samtal med själavårdare/terapeut.

Personal av alla kategorier i samfunden och deras nära anhöriga, har möjlighet till enstaka samtal och längre samtalskontakter av terapeutisk, rådgivande eller själavårdande karaktär. I församlingsarbetet är det den anställdes egen personlighet med dess resurser och begränsningar som tas i bruk. Under livets gång utvecklas personligheten, inte sällan genom kriser och svårigheter. Ofta tar vi oss genom dem på egen hand men ibland kan vi behöva hjälp att komma vidare. I sådana lägen erbjuds möjlighet att gå in i en samtalsrelation som är skyddad av sekretess och trygga ramar. Samtalsrelationen syftar till att upptäcka nya perspektiv och frigöra resurser för att kunna komma vidare.

Inom den gemensamma personalvården finns en grupp människor som är beredda att stå till förfogande för samtal. Där finns själavårdare, terapeuter och läkare. Så långt det finns utrymme står personalvårdens själavårdare/terapeuter till tjänst med samtal som psykisk friskvård.

Personalvårdens erbjudande ska ses som ett komplement till den vård som samhället kan ge.

Kontakt och kostnad
Du tar kontakt med någon av kontaktpersonerna nedan. De förmedlar kontakt med själavårdare eller psykoterapeut. Första besöket är gratis. För samtal 2 – 10 betalar du en egenavgift på 150 kr per gång, för samtal 11 – 20 betalar du en egenavgift på 300 kr per gång. Du måste till själavårdaren/terapeuten ange om du arbetar i Evangeliska Frikyrkan eller Equmeniakyrkan för att vi ska kunna fördela kostnaderna rätt mellan samfunden.

Reseersättning förväntas arbetsgivaren att stå för.

Hos samfundens kontaktpersoner finns listan över tillgängliga personalvård.

Kontaktpersoner

Equmeniakyrkan representanter
Sara Klerebo, personalhandläggare Equmeniakyrkan
08-580 031 14, sara.klerebo@equmeniakyrkan.se

Helena Högström, föreståndare Lilleskogs själavårdsinstitut i Alingsås
(gäller Region Väst) 0322-512 82 , helena.hogstrom@svenskakyrkan.se

EFKs representanter
Öyvind Tholvsen, ledare för Församlingsprogrammet, Örebro
019-16 76 42 oyvind.tholvsen@efk.se (för medarbetare i Sverige)

Johann Lindqvist, Örebro
070-218 48 14 johann.lindqvist@efk.se (personal utland)

Samordnare för båda samfunden

Gerd Hjalmarsson, pastor och själavårdare
0501-102 24, 070-396 08 59, gerd.hjalmarsson44@gmail.com

Handledningsgrupper
Den som önskar vara med i en handledningsgrupp kontaktar regional kyrkoledare i sin region. Namn, telefonnummer och e-postadresser finns på EKs hemsida. Gerd Hjalmarsson, pastor och själavårdare står också till förfogande att förmedla kontakter för den som söker handledningsgrupp. (kontaktuppgifter ovan)

Vad är handledning?
Att arbeta i församling och samfund innebär att stå i tjänst för människor i mycket skiftande omständigheter. Det är ett arbete som till stor del handlar om personligt engagemang och övertygelse, men också om att gå in i en yrkesroll och hitta sin professionella hållning.

Medarbetare inom våra samfund, har rätt till yrkeshandledning utifrån kollektivavtal.
Att få handledning på sitt arbete kan ses som en slags friskvård och är en värdefull metod för att fördjupa och förstärka sin yrkesskicklighet. Genom att erinra sig och reflektera över vad man varit med om i sitt arbete så ökar förståelsen för det egna yrkets krav och möjligheter.

Handledning sker med fördel i grupp med 4-6 deltagare och som möts en gång i månaden. Gruppen leds av en handledare som finns utanför den egna arbetsmiljön. I gruppen råder sekretess och med handledarens hjälp får gruppdeltagarna ta upp situationer, dilemman och erfarenheter. Den givna ramen och de återkommande mötena ger trygghet och möjlighet till utveckling och stärkt yrkesidentitet.

Av olika anledningar kan ibland enskild handledning förekomma. Då får medarbetaren större utrymme med sin handledare utifrån sina behov. Den enskilda handledningen kan planeras till en gång i månaden eller efter behov. Vid både grupphandledning och enskild handledning gäller tystnadsplikten.