Publicerat 

Migration och asyl

65 miljoner människor är på flykt i världen. Ungefär en tredjedel har behövt lämna sina hemländer för att sätta sig i säkerhet. Övriga är kvar i närområdet som internflyktingar. Många har sökt sin tillflykt till oss i Sverige. Vi vill som kyrka välkomna och inkludera dem i vår kyrka och vårt samhälle.

Att arbeta med och för människor på flykt är en självklarhet för oss som kyrka och det diakonala uppdrag vi bär på, som utgår från Jesu ord:” Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem”.  I vårt arbete med och för asylsökande och nyanlända vill vi skapa nätverk mellan församlingar, samla kompetens, synliggöra allt gott arbete som redan finns i församlingar och tillsammans utveckla vårt  migrationsarbete.

”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det” (Heb 13:2).

 

Klicka här för att läsa vårt senaste nyhetsbrev 2017-06-20

Klicka här för att läsa vårt nyhetsbrev 2017-03-30

Klicka här för att läsa vårt nyhetsbrev 2016-12-20

Klicka här för att läsa vårt nyhetsbrev från 2016-09-28

Klicka här för att läsa vårt blogginlägg gällande utvisningar till Afghanistan.


Aktuellt

Uttalande från Equmeniakyrkan till

regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen och Migrationsverket

Den otrygga situationen för unga flyktingar i Sverige fortsätter. Och trots det ökade osäkra läget i Afghanistan fortsätter Sverige att fatta beslut om att utvisa asylsökande till Afghanistan. Detta anser vi inte vara rimligt.

Equmeniakyrkan uppmanar därför regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen samt Migrationsverket att:
– Ta unga flyktingars oro och psykiska hälsa på allvar, ge dem en långsiktig hem- och skolmiljö med möjlighet till trygghet och framtidstro.
– På grund av det rådande säkerhetsläget stoppa utvisningar till Afghanistan.

Läs mer

Migrationsverket backar

Sveriges kristna råd skriver i ett öppet brev till Migrationsverket om myndighetens bemötande av kristna konvertiter när asylansökan utreds. I brevet ger kyrkorna tre konkreta förslag till Migrationsverket.

Migrationsverket backar:
Inga bra frågor om kristen tro
Efter Sveriges kristna råds öppna brev lovar nu Migrationsverket att följa upp hur konvertiter behandlas i asylprocessen.

Läs mer

Sök bidrag för arbete med asylsökande

2017-03-27
Hos länsstyrelsen finns i år 135 miljoner avsatt för tidiga insatser för asylsökande. Vi uppmanar församlingar att söka enskilt eller tillsammans fler församlingar eller i samverkan med andra organisationer.
Läs mer

Juluppropet fortsätter

2017-03-16
På ett nationellt plan arbetar vi vidare tillsammans med SKR för barn och ungas rätt till trygghet och framtidstro inom ramen för juluppropet.
Läs mer

Juluppropet är avslutat

Migrationsminister Morgan Johansson fick ta emot 79.224 insamlad namn.
Läs mer

Under året har stora förändringar skett i svensk asyl- och flyktingpolitik framför allt genom den restriktiva asyllagsstiftningen som trädde i kraft i juni. Under hösten har vi på olika sätt mött lagens konsekvenser för asylsökande. Oro inför besked, utvisningar och svårigheter med familjeåterförening. Som kyrka och församlingar ger vi inte upp utan fortsätter att ge vårt stöd till människor som är nya i vårt land. Tack alla för ert goda arbete!

Vi önskar er en fridfull jul- och nyårshelg!
Hälsningar från samordnarna för migration och asyl, Equmeniakyrkan
genom Inga Johansson

IASYL-MIGRATION-EK-Bildanformation och ordlista

Här finner du ord och begrepp som är vanligt förekommande när vi talar migration och asyl.

Tillfällig begränsning av uppehållstillstånd

Den 21 juni, fattade riksdagen beslut om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den nya lagen, som trädde i kraft den 20 juli, innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den kommer även att innebära krav på försörjning och bostad för fler personer än tidigare.

Lagen innehåller flera viktiga förändringar. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader.

Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller hon få ett förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få ett permanent uppehållstillstånd. Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som bedöms vara i behov av skydd omfattas inte av lagen om de ansökt om asyl före 24 november 2015.

De begränsade möjligheterna till uppehållstillstånd medför att endast make, maka, sambo, registrerad partner eller barn under 18 år till den anhörige i Sverige har möjlighet till familjeåterförening.

Krav på försörjning och bostad

En annan viktig förändring handlar om möjligheten att få uppehållstillstånd för personer som har träffat någon som de vill leva tillsammans med i Sverige. Fram till nu har svenska medborgare, EU-medborgare och personer som har haft permanent uppehållstillstånd i mer än fyra år varit undantagna från kravet på att kunna försörja sig och sin partner samt kravet på att ha tillräcklig stor bostad. Den nya lagen innebär att undantaget försvinner.

Kravet gäller inte dem som ansöker om uppehållstillstånd senast tre månader efter att den anhörige i Sverige har fått sitt uppehållstillstånd.

Läs mer om nya lagen

Ändring i lagen om mottagande av asylsökande
1 juni 2016

Från och med den 1 juni har personer med ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut inte längre rätt till dagersättning och plats på Migrationsverkets boenden. Det kan innebära att allt fler vänder sig till församlingar och andra organisationer för att få stöd och hjälp med mat, husrum och andra grundläggande behov.

SKR:s migrationsgrupp där Equmeniakyrkan ingår har haft detta uppe och på Svenska kyrkans hemsida finns tydlig information om de nya reglerna. Här finns också rekommendationer för hur församlingar kan hantera situation när människor kommer och söker hjälp av församling.

Läs mer

Om ni i församlingen behöver stöd i rådgivning för enskilda fall i asylprocessen vänd er till Rådgivningsbyrån för asylsökande