Publicerat 

Migration och asyl

60 miljoner människor är på flykt i världen. Ungefär en tredjedel har behövt lämna sina hemländer för att sätta sig i säkerhet. Övriga är kvar i närområdet som internflyktingar. Många har sökt sin tillflykt till oss i Sverige. Vi vill som kyrka välkomna och inkludera dem i vår kyrka och vårt samhälle.

Att arbeta med och för människor på flykt är en självklarhet för oss som kyrka och det diakonala uppdrag vi bär på, som utgår från Jesu ord:” Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem”.  I vårt arbete med och för asylsökande och nyanlända vill vi skapa nätverk mellan församlingar, samla kompetens, synliggöra allt gott arbete som redan finns i församlingar och tillsammans utveckla vårt  migrationsarbete.

”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det” (Heb 13:2).

 

Klicka här för att läsa vårt senaste nyhetsbrev 2017-03-30

Klicka här för att läsa vårt senaste nyhetsbrev 2016-12-20

Klicka här för att läsa vårt nyhetsbrev från 2016-09-28

Klicka här för att läsa vårt blogginlägg gällande utvisningar till Afghanistan.


Aktuellt

Sök bidrag för arbete med asylsökande

2017-03-27
Hos länsstyrelsen finns i år 135 miljoner avsatt för tidiga insatser för asylsökande. Vi uppmanar församlingar att söka enskilt eller tillsammans fler församlingar eller i samverkan med andra organisationer.
Läs mer

Juluppropet fortsätter

2017-03-16
På ett nationellt plan arbetar vi vidare tillsammans med SKR för barn och ungas rätt till trygghet och framtidstro inom ramen för juluppropet.
Läs mer

Juluppropet är avslutat

Migrationsminister Morgan Johansson fick ta emot 79.224 insamlad namn.
Läs mer

Under året har stora förändringar skett i svensk asyl- och flyktingpolitik framför allt genom den restriktiva asyllagsstiftningen som trädde i kraft i juni. Under hösten har vi på olika sätt mött lagens konsekvenser för asylsökande. Oro inför besked, utvisningar och svårigheter med familjeåterförening. Som kyrka och församlingar ger vi inte upp utan fortsätter att ge vårt stöd till människor som är nya i vårt land. Tack alla för ert goda arbete!

Vi önskar er en fridfull jul- och nyårshelg!
Hälsningar från samordnarna för migration och asyl, Equmeniakyrkan
genom Inga Johansson

Julupprop för en human flyktingpolitik

ju-illustration-720#juluppropet, som är en nationell namninsamling pågår fram till 31 januari 2017. Sveriges kyrkor har tre viktiga uppmaningar till regeringen: Ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv och undanröj praktiska hinder mot familjeåterförening.

Skriv under och samla in namn på juluppropet 

Extra bidrag från regeringen till trossamfund

Equmeniakyrkan har även detta år tilldelats ett extra bidrag från regeringen för att stärka arbetet för asylsökande och nyanlända. Bidraget ska användas till ”verksamheter riktade till asylsökande och för nyanländas etablering”.

Equmeniakyrkan tilldelas 450 000 kr för detta arbete.

Församlingar som arbetar, eller som planerar arbete, med asylsökande och nyanlända kan söka bidrag senast 31 januari 2017.

Ansök per brev med beskrivning av församlingens verksamhet för asylsökande och nyanlända max en A4-sida sänds till alf.englund@equmeniakyrkan.se Ange sökt belopp, maxbelopp 20 000 kr.

För frågor kontakta inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Tidiga insatser för asylsökande (TIA)

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att samordna insatser för asylsökande med start 1 januari 2017. I uppdraget ingår att samordna insatser, stödja utförare och att betala ut medel till utförare av tidiga insatser. Varje länsstyrelse har en samordnare.
Läs mer här

IASYL-MIGRATION-EK-Bildanformation och ordlista

Här finner du ord och begrepp som är vanligt förekommande när vi talar migration och asyl.

Tillfällig begränsning av uppehållstillstånd

Den 21 juni, fattade riksdagen beslut om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den nya lagen, som trädde i kraft den 20 juli, innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den kommer även att innebära krav på försörjning och bostad för fler personer än tidigare.

Lagen innehåller flera viktiga förändringar. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader.

Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller hon få ett förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få ett permanent uppehållstillstånd. Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som bedöms vara i behov av skydd omfattas inte av lagen om de ansökt om asyl före 24 november 2015.

De begränsade möjligheterna till uppehållstillstånd medför att endast make, maka, sambo, registrerad partner eller barn under 18 år till den anhörige i Sverige har möjlighet till familjeåterförening.

Krav på försörjning och bostad

En annan viktig förändring handlar om möjligheten att få uppehållstillstånd för personer som har träffat någon som de vill leva tillsammans med i Sverige. Fram till nu har svenska medborgare, EU-medborgare och personer som har haft permanent uppehållstillstånd i mer än fyra år varit undantagna från kravet på att kunna försörja sig och sin partner samt kravet på att ha tillräcklig stor bostad. Den nya lagen innebär att undantaget försvinner.

Kravet gäller inte dem som ansöker om uppehållstillstånd senast tre månader efter att den anhörige i Sverige har fått sitt uppehållstillstånd.

Läs mer om nya lagen

Ändring i lagen om mottagande av asylsökande
1 juni 2016

Från och med den 1 juni har personer med ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut inte längre rätt till dagersättning och plats på Migrationsverkets boenden. Det kan innebära att allt fler vänder sig till församlingar och andra organisationer för att få stöd och hjälp med mat, husrum och andra grundläggande behov.

SKR:s migrationsgrupp där Equmeniakyrkan ingår har haft detta uppe och på Svenska kyrkans hemsida finns tydlig information om de nya reglerna. Här finns också rekommendationer för hur församlingar kan hantera situation när människor kommer och söker hjälp av församling.

Läs mer

Om ni i församlingen behöver stöd i rådgivning för enskilda fall i asylprocessen vänd er till Rådgivningsbyrån för asylsökande