Publicerat 

Fortbildning för medarbetare

_MG_4259_webb1000


En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Equmeniakyrkans vision blir verklighet genom de människor som bärs och drivs av visionen!

Alla är viktiga men församlingens anställda har en särskild roll. Vision och engagemang kräver kompetens för att leda till målet. För att kunna möta ständigt nya situationer och utmaningar behövs påfyllning i form av reflektion och nya kunskaper. Det här får våra anställda genom fortbildning. För att veta om man går åt rätt håll behöver man veta vart man ska. De anställdas kompetens måste svara mot församlingens inriktning och mål. Därför är det viktigt att det finns ett samspel mellan församling och anställda kring fortbildning. I utvecklingssamtal mellan arbetsgivare och arbetstagare bör frågan om fortbildning vara en återkommande punkt. Fortbildning är något som alla anställda regelbundet behöver och har rätt till.

Nu är tiden att leva vår gemensamma vision. Låt fortbildningen bli en viktig resurs för detta! Uppmuntra de anställda du träffar att använda möjligheten till fortbildning.

Ungdomsledarutbildningen – start hösten 2017

Ungdomsledarutbildningen är en fortbildning som riktar sig till dig som är anställd ungdomsledare i en församling. Läs mer på equmeniakyrkan.se/uu

 Allmän fördjupningskurs i nya kyrkohandboken

Under hösten 2016 och våren 2017 ges en allmän fördjupningskurs i kyrkohandboken. Kursen
vänder sig till dig som är medarbetare eller t ex vice församlingsföreståndare. Kurserna ges i
varje region och är framarbetade i samverkan mellan Bromma folkhögskola, handbokskommittén och Equmeniakyrkan. Deltagande i kursen är kostnadsfritt. Din sändande församling står för resa och ev. övernattning samt litteratur.
Efter genomgången kurs ska du ha fått pröva kyrkohandboken i praktiken liksom fått fördjupa dina kunskaper i gudstjänstkonst och gudstjänst teologi.
Om du inte kan gå på de dagar som erbjuds i just din region går det bra att anmäla sig till en
annan region.
Kurstillfälle 1
Region Nord – 7 oktober
Luleå, Missionskyrkan, sista anmälningsdag 27 september

Region Syd – 11 oktober
Hässleholm, Missionskyrkan, sista anmälningsdag 3 oktober

Region Stockholm – 12 oktober
Stockholm, Bromma folkhögskola, sista anmälningsdag 4 oktober

Region Svealand – 18 oktober
Karlskoga, Karlskoga folkhögskola, sista anmälningsdag 10 oktober

Region Öst – 19 oktober
Jönköping, Södra Vätterbygdens folkhögskola, sista anmälningsdag 11 oktober

Region Mitt – 20 oktober
Gävle, Betlehemskyrkan, sista anmälningsdag 12 oktober

Region Väst – 21 oktober
Göteborg, Överås, sista anmälningsdag 13 oktober

Kurstillfälle 2
Region Stockholm – 14 februari på Bromma folkhögskola
Region Nord – 22 februari (plats kommer)
Region Syd – 1 mars (plats kommer)
Region Svealand – 9 mars Karlskoga folkhögskola
Region Öst – 14 mars på Södra Vätterbygdens folkhögskola
Region Väst – 15 mars på Överås i Göteborg
Region Mitt – 16 mars (plats kommer)

Fördjupad information, Kursfolder
All anmälan sker via www.brommafolkhogskola.se

Gudstjänstens kroppslighet – högskolekurs vid Teologiska Högskolan våren 2017

För dig som vill ha ytterligare fördjupning finns en 7,5 poäng kurs vid Telogiskas högskolan.
Kursen söks via www.antagning.se.

Fördjupningsdagar kring naturvetenskap och kristen tro

I samverkan med Bromma folkhögskola och projektet Cusanus (www.cusanus.se) fortsätter
Equmeniakyrkan under hösten 2016 erbjuda regionala fördjupningsdagar om relationen mellan naturvetenskap och kristen tro. Utifrån några frågeställningar fördjupas samtalet om hur t ex spänningen mellan naturvetenskap och kristen tro utforskas.

Hur tänker vi kring konfirmationsundervisning och predikan rörande detta fält? Hur lägger vi upp samtal i församlingen och föreningen för hur evangeliet relateras till såväl vardagslivet som den intellektuella tanken?
Seminariet ges vid följande tillfällen:
Region Mitt – 30 augusti kl. 10.00–16.00
Missionskyrkan Söderhamn

Region Stockholm – 15 september kl. 9.00–16.00
Bromma folkhögskola,  Åkeshovsvägen 29, Bromma

Region Syd – 15 oktober
Plats ännu ej fastställd.

Region Svealand – 8 november kl.9.30–16.00
Karlskoga folkhögskola, Rektor Lindholms väg 23, Karlskoga

Region Väst – 9 november kl. 9.00–16.00
Betlehemskyrkan, Vasagatan 26 Göteborg

Varje region har sitt eget program med lite olika start- och sluttider. Tillsammans fördjupas
samtalet i workshops och konkret arbete. Innehållet är ungefär likartat. Dagen inleds med en
andakt och huvudrubrikerna för dagen är bland annat:
• Kan man tro på naturvetenskapen? Evolution och kristen tro.
• Vilken roll spelar naturvetenskapen för kyrkan?
• Hur predikar vi kring naturvetenskap och kristen tro?
• Hur tar vi upp tro och naturvetenskap i konfirmationsundervisningen?
Sara Blom, teknologie doktor och präst i Svenska Kyrkan är huvudföreläsare.
Respektive regional kyrkoledare medverkar och regionspersonal.
Kostnaden för dagen är endast 150 kr vilket ger dig lunch och två fikan. Detta betalas på
plats. Projektet finansieras av John Templeton Foundation.

Du anmäler dig via www.brommafolkhogskola.se/troochvetenskap/ genom att välja tid och plats för den kursdag du vill delta i.

Mission Freedom: Tala, upptäcka och predika med relevans idag.

Tisdagen den 1 november erbjuds en Sverige unik fortbildningsdag med Nadia Bolz Weber i
Betlehemskyrkan i Göteborg kl. 10.30-15.00.
Läs mer
Anmäler dig via www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/mission-freedom senast den 18 oktober. Kursdagen sker i samarrangemang mellan Equmeniakyrkan, Akademi Överås, Svenska kyrkan och Sensus.

Forskardagen den 11 november är framflyttad till den 3 februari 2017

Teologiska högskolan och Equmeniakyrkan inbjuder intresserade till en forskardag den 3
februari 2017 under temat ”Kyrkor i förändring” men framlagda papers kan behandla vilket
tema som helst med relevans för Equmeniakyrkan och svenskt kyrkoliv i övrigt. Konferensen
är öppen för alla som vill delta i seminarier och föreläsningar. Anmälan krävs för deltagande.
Under forskardagen varvas plenarföreläsningar med seminarier.
För den som vill inrikta sig mot en viss tematik planerar vi för några workshops som anknyter
direkt till temat ”Kyrkor i förändring”. Dessa handlar om:
-mönster och förändringar i det svenska kyrkolandskapet
-östkyrkornas framväxt och institutionalisering i Sverige
-kyrkoetableringens utmaningar i dagens samhälle
-historiska perspektiv: förändring från Bibeln till nutid.

Med anledning av 200-årsjubiléet för Anders Wiberg är papers om baptismen i relation till
ovanstående temata särskilt välkomna.
Papers som presenteras kommer efter en reviewprocess att erbjudas publicering i en antologi från THS, baserad på forskardagen.

Forskardagen är en satsning för presentation och samtal om aktuell forskning med relevans
för frågor som ligger inom triangeln akademi-kyrka-samhälle. Det betyder att pågående forskning, såväl som nyss avslutad – eller kanske just initierad sådan – välkomnas.
Framläggning av papers organiseras tematiskt i turordning, efter inkomna anmälningar.

Urval och organisering av paperseminarier baseras på abstracts (ca 250 ord). Skicka ditt abstract senast den 30 september och du får sedan en bekräftelse på deltagande och seminarieplats och därefter bekräftar du din anmälan. För den som vill delta utan Papers kommer det att presenteras i parallella sessioner. Plenarföreläsningar hålls av internationella forskare. Däremellan finns tid för mat och informella samtal.
Skicka ditt förslag på papers till adressen: forskardag@ths.se

Det europeiska projektet – vid vägs ände?

En högaktuell och spännande temadag på Teologiska högskolan Stockholm (THS) om EU och
framtiden. Välkommen torsdagen den 1 dec 2016, kl 9:30-16.30.
Föreläsare är bl. a Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi och Ulla Gudmundson,
tidigare Sveriges ambassadör i Vatikanen. Du kan läsa mer här http://www.ths.se/content/temadag-
ths-1dec2016
Arrangemanget görs i samverkan mellan THS, Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan

Teologidagar på Styrsö 28-29 april 2017

Människans liv i Guds värld – ”Jag vill känna att jag lever”…
Än en gång inbjuder vi till teologidagar i Styrsö Missionskyrka. Nu kommer det att handla om kroppen, hjärnan och riten i en dualistisk tid.
Ofta uppfattas religion som en abstrakt tro eller teoretisk ståndpunkt. Under teologidagarna
lyfts kroppens betydelse fram i den kristna erfarenheten och praktiken. Föreläsningar och
samtal kommer att röra sig kring relationen mellan känslor och förnuft i förhållande till tro,
handling och rit. Själ och kropp hör samman.
Här, i gränslandet mellan psykologi, filosofi, biologi och neurovetenskap, finns rum för teologin att röra sig och utforska nya vägar för att förstå människan och Gud. Människans liv i Guds värld.
Ett dygn för dig som vill växa i tro och fördjupa ditt liv! Med himmel och hav som fond får vi
lyssna, reflektera och fördjupa samtal om att känna, leva och tänka kristen tro.
Fyra föreläsare och fyra respondenter formar samtalet tillsammans med alla deltagare.Mer information kommer men pricka in datumet redan nu.

TILL SIST, – FRAMTIDEN OCH KOMPETENSUTVECKLING

Ett nytt fördjupningsprogram för anställda medarbetare kommer att erbjudas från hösten
2017. Det innebär att samtliga medarbetare inbjuds till kurser från hösten 2017.
Kursprogrammet är processinriktat och ska koppla samman praktiskt kunnande och ny teori
så man fördjupas, utmanas och utrustas i sin tjänst. Innehållet kommer att relatera till verksamhetsplanens satsningar liksom aktuella samhällsteman. Syftet är att fördjupa, utmana och utrusta medarbetare. Det bidrar till att lokala församlingar får del av kunskap och verktyg som möjliggör tydligare tjänst för Gud och människor. Förutom detta kommer dessutom specifika kurser att tas fram utifrån nischade behov.
Samtliga kurser kommer att vara kostnadsfria. Arbetsgivaren står för litteratur, uppehälle
och resa. Ytterligare information kommer i januari 2017.
Det finns oändligt många möjligheter att fördjupa sig som medarbetare i Equmeniakyrkan.
Det här är vad Equmeniakyrkan erbjuder. Ta nu ett samtal med din församlingsledning om hur din fortbildning och kompetensutvecklings ska se ut kommande år.
Utbildning, lärande och undervisning har varit och är grundläggande för kyrkan. Det hjälper
oss att förstå sammanhang – och se samband.
I den skärningspunkten sker samtidigt växt och utveckling.

 

Kontaktperson

Elisabeth Lindgren
Samordnare för bildning och fortbildning i Equmeniakyrkan
08-580 031 51