10. Motion om mänskliga rättigheter i Filippinerna | 2020


I en rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Filippinerna anförde Utrikesdepartementet 2019 bland annat följande:

”Filippinerna är en republik med ett demokratiskt system. Allmänna val hålls regelbundet. … En väl utvecklad lagstiftning ger på papperet god rättssäkerhet och gott skydd mot olika former av diskriminering. Tillämpningen av lagstiftningen är dock bristfällig. Sedan president Rodrigo Duterte tillträde den 30 juni 2016 har respekten för mänskliga rättigheter väsentligt försämrats …

Dutertes främsta politiska prioritering – ett ’krig mot illegala droger’ – har lett till att tusentals personer bragts om livet. … Såväl inhemska som internationella bedömare menar att det rör sig om utomrättsliga avrättningar samt att regeringen har sanktionerat våldet. …

Yttrande-, press- och informationsfriheten är huvudsakligen god … Ett ökat antal fall av trakasserier, våld och repressalier mot journalister, människorättsförsvarare och oppositionspolitiker rapporteras dock.”

UD-rapporten torde vara skriven med hänsynstagande till Sveriges handelspolitiska relationer med Filippinerna. Den viktigaste observationen i den är dock att lagstiftningen på papperet ger god rättssäkerhet och gott skydd mot olika former av diskriminering. I verkligheten ser det helt annorlunda ut, vilket också, om än inlindat, framgår av fortsättningen. Journalister utan gränser placerar Filippinerna på plats 134 (180 är lägst) i sitt Press Freedom Index.

I det avtal mellan Equmeniakyrkan och The United Church of Christ in the Philippines (UCCP) som undertecknades vid kyrkokonferensen i Gävle 2018 heter det i inledningen:

”Guds försoningsverk omfattar hela livet och alla sociala sammanhang. Missionen och dess ärende gäller samtliga livsområden, såväl individens som samhällets, här och nu, nära och fjärran. Den måste sålunda präglas av mod och vilja att förändra sådana värderingar och livsuppfattningar som främjar själviskhet och egennytta, gå emot de onda strukturer och system som ödelägger livet samt upprätta en ny social ordning som gagnar livet i dess fullhet.” (Not 1)

Som det alltså framgår av UD-rapporten och för övrigt också av vittnesmål från företrädare för UCCP och många andra filippinier hotas idag grundläggande mänskliga rättigheter i Filippinerna av en regim som agerar själviskt och ser till sitt eget bästa men inte till hela befolkningens. Dess våld och maktmissbruk drabbar inte bara fattiga och värnlösa människor utan också politiker, jurister, journalister, aktivister och andra som försvarar grundläggande mänskliga rättigheter och talar för medmänsklighet och barmhärtighet. Bland dem finns givetvis också präster, pastorer och andra företrädare för kyrkor och samfund.

I avtalet mellan UCCP och Equmeniakyrkan har vi förbundit oss att ”uppmuntra och stödja varandra i vår strävan att stå på de fattigas, förtrycktas och förföljdas sida”. (Not 2) Detta kan ske på olika sätt, dels genom kontakter, utbyte och ömsesidig förbön våra kyrkor emellan, dels genom kunskapsförmedlande och opinionsbildande insatser i och utanför våra respektive länder.

Under andra halvan av 1900-talet gick Sverige i spetsen för motståndet mot apartheid i Sydafrika. Det skedde genom bland annat opinionsbildning, kunskapsförmedling, lagstiftning samt moraliskt och ekonomiskt stöd till organisationer, institutioner, förlag och enskilda i och utanför Sydafrika som kämpade mot det förhatliga apartheidsystemet. I detta var också den svenska legationen i Pretoria djupt involverad.

Liknande insatser från svenskt håll borde vara möjliga vad gäller Filippinerna idag.

Vi föreslår kyrkokonferensen att ge kyrkostyrelsen och kansliet i uppdrag att uppvakta regeringen med krav på att den aktiverar sig i kampen för mänskliga rättigheter i Filippinerna genom

  • att aktivt verka för att situationen i Filippinerna får en mera framskjuten plats i EU:s omvärldspolitik
  • att ge SIDA i uppdrag att särskilt stödja MR-strävanden i Filippinerna
  • att i högre grad än idag använda icke-statliga organisationer och sammanslutningar som resurser i arbetet för ömsesidigt utbyte, kapacitetsstärkande och breddad utbildning i mänskliga rättigheter i Filippinerna.

Not 1: “God’s redemptive work encompasses all aspects of life and of social structures and systems. As such, mission must address all issues of life both individual and communal, here and now, there and beyond. It must dare to change values and worldviews that promotes selfishness and individualism; confront evil structures and systems that destroy life; and to establish a new social order that promotes and nurtures life in its fullness.”

Not 2: ”We shall encourage and support one another in our efforts to side with the poor, oppressed and persecuted.”.

Härmed överlämnas motionen till kyrkokonferensen.

Uppsala missionsförsamling

Ansgarskyrkan, Lidingö