11. Motion om barnen i Equmeniakyrkan | 2020


Temat för kyrkokonferensen 2020 är ”Till dessa mina minsta”. Visionen är en kyrkokonferens för alla åldrar, där vi möts över generationsgränserna och alla tas på fullaste allvar oavsett ålder. Konferensens alla delar utmanas att bli tillgängliga för alla åldrar.

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Samhället lagstiftar om barns rättigheter och värnar deras utvecklig och okränkbara värde. Det välkomnas så klart av oss som kyrka och uppmanar till fortsatt engagemang i vårt samhälle.

I artikel 27 av konventionen slås fast att barn har rätt till andlig utveckling. Här blir vårt ansvar som kyrka tydligt. Engagemanget och att synas i samhället som kyrka är mycket viktigt, men vi behöver också lyfta in barnen. Det innebär inte att de ska visas upp eller erbjudas en separat verksamhet. Det handlar i stället om att lyfta in barnen i centrum av vår kyrka, vår teologi och vårt arbete, och låta oss förändras utifrån det. Djupast sett handlar det om vilken sorts kyrka vi vill vara. När lärjungarna frågar efter vem som är störst i himmelriket, placerar Jesus ett barn i centrum och gör tydligt att vi vuxna behöver omvända oss och förändras i vårt möte med barnet. Jesus jämställer till och med sig själv med barnet och tydliggör att vi vuxna behöver ta emot barnet och förändras, inte bara ta hand om eller ge en utbildning (Matt 18:1-5).

Vi som kyrka behöver hjälpa varandra i de olika sammanhang, församlingar och föreningar, där vi finns, att ta emot barnen på riktigt. Ett steg i detta är att mötas till en gemensam konferens som genomsyras av detta mottagande, där vi som vuxna är beredda att på Jesus uppmaning förändras och omvända oss. Equmeniakyrkan behöver ur ett nationellt perspektiv kunna erbjuda verktyg, ge stöd och uppmuntran till lokala församlingar och föreningar för att göra detta möjligt och verkligt. Som kyrka behöver vi tillsammans aktivt arbeta med detta på alla områden.

Därför föreslår jag:

  • att Kyrkokonferensen i fortsättningen kommer vara en konferens för alla åldrar och ett gemensamt möte med Jesus som förvandlar dig, mig och världen, där konferensens samtliga delar utmanas att bli tillgängliga för alla åldrar
  • att det aktivt skapas ett nätverk i Equmeniakyrkan och Equmenia för att nå ut lokalt med information om det som finns både i Sverige och närliggande länder av material, verktyg, metoder, kurser och konferenser för barnledare och medarbetare, anställda och ideella.
  • att det tillsätts en arbetsgrupp med representanter från Equmeniakyrkan och Equmenia, som får i uppgift att fram till nästa kyrkokonferens, arbeta fram en långsiktig plan för att lyfta in barnen i centrum i vår kyrka och låta oss förändras utifrån det, både när det gäller teologi, gudstjänst och verksamhet.
  • att utbildningar om barns tro och andliga utveckling utarbetas och arrangeras för barnledare och medarbetare i våra församlingar och föreningar samt att ämnet tydligt lyfts fram i fortbildningar av medarbetare och utbildning av nya medarbetare för att skapa kunskap om barnens centrala plats i Guds rike och vår kyrka.

Härmed överlämnas frågan till konferensen för beredning.

Mia Widnersson Ericsson, söndagsskoleledare, medlem i Equmeniakyrkan i Furulund