12. Motion om barns rätt till andlig utveckling | 2020


År 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen – lag i Sverige. I barnkonventionens tjugosjunde artikel står det att alla barn ska ha rätt till fysisk, psykisk, social, moralisk och andlig utveckling.

Ansvaret för detta ligger främst på barnens föräldrar men också på samhället i stort. En god andlig utveckling är alltså en rättighet lika viktig som en fysisk eller psykisk sådan.

Samtidigt som detta blir lag i Sverige, ser vi ett samhälle där det på flera sätt tycks bli svårare att vara kristen, kanske särskilt som ung. Det har framkommit många uppgifter om barn och unga som kränks för sin tro, inte minst i skolan där religion får allt mindre utrymme. Dessutom har vi själva fått känna av hur det blivit svårare att vara en kristen organisation. Under 2019 fick flera av Equmenias föreningar sina bidrag från Göteborgs stad indragna, av den enda anledningen att det förekom religiösa inslag under samlingarna. Efter en gemensam kamp lyckades vi dock få beslutet ändrat, vilket vittnar om att vi tillsammans kan påverka samhället i de här frågorna.

Barns rätt till andlig utveckling i Sverige håller alltså enligt oss på att försämras, i motsats till barnkonventionen och vår lag. Med detta som utgångspunkt vänder vi oss till Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Barns rätt till andlig utveckling behöver tas på stort allvar och vi tror att Equmeniakyrkan behöver lyfta dessa frågor. Sveriges kristna råd arbetar redan aktivt och bra med frågan, och vi tror att ju fler som lyfter frågan, desto större genomslag.

Equmeniakyrkans arbete med barn och unga är anförtrott åt Equmenia, som antagit det förtroendet med glädje och vill fortsätta att förvalta det. Samtidigt är Equmeniakyrkan en kyrka för hela livet, och mest kraft får vi när vi gör något tillsammans. Ett område som ofta hamnar i gränslandet mellan våra olika uppdrag är kontakten med föräldrar. Som tidigare nämnt ligger huvudansvaret för barnens andliga utveckling hos föräldrarna och därför är det viktigt att vi som kyrka kan utrusta de föräldrar vi möter för att ge dem verktyg att hjälpa sina barn.

Därför önskar vi att barns rätt till andlig utveckling blir en prioriterad fråga för Equmeniakyrkan, som opinionsbildare men också som en intern påminnelse om barnens plats i kyrkan. Vi önskar också att Equmeniakyrkan tar fram en konkret plan för arbetet med familjer och för att stärka föräldrar i att ge barnen redskap för att hitta sin väg i tro och liv. För Jesus har barnen en självklar plats, och vi tror att vi som kyrka ständigt behöver påminnas om att göra plats för barnen och hjälpa dem i deras sökande efter Gud.

Härmed överlämnas frågan till konferensen för beredning.

Equmenias styrelse och Skårekyrkan