13. Motion om Equmeniakyrkan som en kyrka även för kommande generationer | 2020


Equmeniakyrkans totala medlemsbas har minskat med dryga 10 procent sedan dess bildande och antalet församlingar har minskat med nästan en femtedel under samma tidsperiod. Detta är en trend som behöver brytas.

Vi är väl medvetna om att flera nationella och regionala åtgärder är tagna, men vi tror att ytterligare åtgärder behöver göras för att vända denna trend.

Flera församlingar saknar medlemmar yngre än 40 år helt och hållet och på många ställen är samma målgrupp en liten men betydande minoritet. Satsningar på barn och unga genom Equmenia och unga vuxna genom en projektanställd handläggare är viktiga bitar för att stötta såväl församlingar att nå dessa generationer som de personer som finns inom åldersspannet, men vi tror inte att det är tillräckligt.

I dagsläget bärs vår organisation av många goda ledare såväl lokalt som nationellt, men vi oroar oss inför framtiden då vi ser att många inte hittar sin plats i vår kyrka från övre tonåren och många år därefter och i värsta fall inte alls. Frågan är självklart grundad i det lokala arbetet där vi alla har ett gemensamt ansvar, men frågan är också nationell genom vilka möjligheter som ges till stöd, utrymme och vision.

För ett par år sedan myntades uttrycket 40/40 under kyrkokonferensen. Det var ett uttryck för att 40 procent av ombuden skulle vara 40 år eller yngre. Åldern 40 var mer retorisk än uttalad strategisk, men syftet var dubbelt: att lyfta fram de yngre generationernas perspektiv, samt att ge ansvar och bereda plats för dessa generationer.  Vi tycker det initiativet var viktigt för vår kyrkas framtid. Vi tolkar det inte i termer av åldersdiskriminering, utan i ett ansvarstagande inför framtiden.

Vår amerikanska systerkyrka, The Evangelical Covenant Church, har under de senaste åren satsat på ett program de kallar 30/30, ett program för personer runt 30 år att växa i kyrkligt ledarskap genom fler gåvor än de pastorala. Det är ett sätt att se att kyrkans organisation behöver goda ledare inom en mängd olika områden.

Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för hela livet. Samtidigt har Equmenia anförtrotts arbetet med målgruppen 0-25 år. Vi tänker att Equmeniakyrkan och Equmenia ständigt arbetar mot samma mål, men vår upplevelse är att det finns flera områden där tydligheten skulle kunna bli bättre. Det kan till exempel handla om studenter som är äldre än 25 år eller småbarnsföräldrar.  

Vi önskar att Equmeniakyrkan på ett aktivt sätt arbetar med frågor som handlar om att nya generationer ska komma till tro, men också vilja föra Equmeniakyrkan framåt. Vi föreslår därför kyrkokonferensen

Att kyrkostyrelsen samt alla arbetsgrupper inom Equmeniakyrkan aktivt arbetar utifrån ett framtidsperspektiv som syftar till att nya generationer ska komma till tro och finna sin plats i Equmeniakyrkan.

Att Equmeniakyrkans valberedning arbetar med 40/40 som måttstock för allt sitt arbete.

Att Equmeniakyrkan arbetar aktivt med 40/40 som mål för fördelningen av ombud på framtida Kyrkokonferenser.

Att Equmeniakyrkan tydliggör samverkanspunkterna med Equmenia i målgrupper och verksamheter som går utanför åldersgruppen 0-25 år, men ändå berör Equmenias verksamhetsplan.

Att Equmeniakyrkan, med inspiration av 30/30, skapar ett ledarskapsprogram för personer i 30-årsåldern för att utöka kompetensen inom och intresset för organisationen.

Härmed överlämnar vi detta till konferensen.

Missionskyrkan Vännäs