14. Motion om vägledning i frågor om medlemskap | 2020


I den här motionen aktualiserar vi behovet av vägledning och samtalsunderlag för viktiga principfrågor gällande medlemskap i en lokal församling. Vi utgår från erfarenheter i vår egen församling i Kyrkan vid Brommaplan, där medlemsfrågan blivit högaktuell under det gångna året.

Vi har sedan länge haft ett stort antal matrikelförda medlemmar som inte synts i vår kyrka på många år. För några har sjukdom och ålderssvaghet lagt hinder i vägen. Andra kan ha bytt bostadsort utan att begära flyttningsbetyg, men för det stora flertalet har inga sådana skäl funnits för permanent frånvaro. Vi tror oss förstå att situationen är likartad i många andra församlingar.

Samtidigt har vi ett stort antal personer som sedan många år rör sig hemtamt i vår kyrka utan att bli medlemmar. Den enda konkreta konsekvensen av detta är att de inte kan delta i omröstning på församlingsmöten, något som nog sällan tillmäts särskilt stor betydelse.

Under 2019 har vi försökt ta oss an den situationen. Under det gångna året har ett sextiotal medlemmar som varit mångårigt ”osynliga” i vår gemenskap kontaktats för samtal om hur de ser på sin relation till församlingen. Av dessa uttryckte närmare hälften en önskan att stå kvar i matrikeln även om de uppgav att de inte hade någon intention att öka sitt engagemang. Några angav rent nostalgiska skäl till fortsatt medlemskap. Man bar med sig goda minnen från ungdomstiden i kyrkan. Ett trettiotal gav däremot beskedet att de inte längre såg någon mening med sitt medlemskap och ville lämna församlingen.

Resultatet av dessa kontakter blev att församlingens medlemsantal på kort tid minskade med ungefär en femtedel. Denna förändring märktes dock inte i praktiken i församlingens gemenskap.

Det här var en svår, känslig och även en smärtsam process, i synnerhet som dessa personer utgjort en betydande del av den matrikelförda församlingen. Hos församlingsmedlemmar, liksom hos oss i församlingsledningen, väcktes många frågor som vi uppfattar som principiellt viktiga.

I grunden aktualiserar denna process frågan – Vad innebär det att vara medlem i en församling i Equmeniakyrkan? I vårt individualistiska samhälle tror vi den frågan behöver förnyad aktualisering.

I anslutning till denna fråga finner vi många andra principfrågor. Är församlingen de namn som återfinns i matrikeln, eller består den av de människor som med viss regelbundenhet möts i församlingens hägn? Eller lever vi i praktiken med en ”dubbel bokföring”? Hur förhåller vi oss om en medlem som säger sig sakna personlig tro och intresse för församlingen, men vill fortsätta att vara medlem exempelvis av nostalgiska skäl? Det kostar ju ingenting! Vilka motiv är bärande när vi argumenterar för medlemskap för människor som i vår individualistiska kultur känner tveksamhet inför en sådan formell tillhörighet i det kollektiv som församlingen utgör?

I dess kölvatten fann vi även praktiska frågor. Hur genomför man en ”matrikelgenomgång” på ett bra sätt? Är det lämpligt med en särskild ritual när man som i vårt fall ”avregistrerar” ett stort antal personer ur församlingsmatrikeln? Hur gör man med medlemmar för vilka det saknas kontaktuppgifter och som heller inte är möjliga att spåra upp? Vilket begrepp är tillämpligt när en sådan person stryks i matrikeln? Det handlar ju inte om uteslutning eller utträde på egen begäran.

En annan praktisk hithörande fråga, vars betydelse inte ska underskattas, är enhetliga regler för hur medlemmar och deltagare i olika verksamhetsgrupper rent tekniskt ska registreras i Repet.

Grundat i vår egen erfarenhet känner vi behov av ett material som kan användas som diskussionsunderlag för samtal om medlemskapsfrågan. Vi efterlyser vägledning och positiva exempel om hur vi i församlingarna ska bemöta medlemmar som inte synts i gemenskapen på många år och som kanske inte ens delar vår tro. Och vi behöver vägledning och inspirerande exempel för hur vi ska få människor som kommit till tro, att ta steget till att bli medlemmar i den lokala församlingen.

Vi föreslår därför kyrkokonferensen att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att ta initiativ till framtagandet av riktlinjer och samtalsunderlag för hur de lokala församlingarna i Equmeniakyrkan ska hantera de principiella och praktiska frågor rörande medlemskap som här aktualiseras.

Härmed överlämnar vi detta till konferensen.

Ordförande och äldste i Bromma Baptistförsamling: Karin Andersson, Mikael Cronhjort, Bertil Forsberg, Gudrun Jerresand och Lennart Wårdh