15. Motion om Equmeniakyrkans visionsformulering | 2020


Hur formulerar vi oss bäst kring den gudsbild vi har i Equmeniakyrkan? Hur gör vi vägarna till tro och gemenskap mest tillgängliga? Gudsbilden i Equmeniakyrkan som den beskrivs i kyrkans vision: En kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen, är alldeles för snäv. Gud är större än så!

Vår kyrkas teologiska grund vilar på en treenig Gud; Fader, Son och Ande. Guds storhet har sedan de första kristna församlingarna formulerats trinitariskt med stöd i missionsbefallningen Matt 28:18-20 ”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Att beskriva gud som treenig ger möjligheter för människor att möta Gud i skapelse och natur genom Fadern/Skaparen. På samma gång finns förlåtelsen, upprättelsen och uppståndelsen tillgänglig genom Sonen/Upprättaren. Anden/Livgivaren ger oss ytterligare ett språk, en ingång, till tro och gemenskap. Guds mångfald i treenighet är viktig i kyrkans arbete för att nå människor med evangeliet.

I inledningen av Teologisk grund för Equmeniakyrkan kan vi läsa: Det finns bara en enda sann och levande Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden – som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds hand och är utflöden av samma gudomliga kärlek.

Vi menar att Equmeniakyrkan bör formulera en vision som bättre stämmer överens med vår teologiska grunds inledning och som möjliggör ett tilltal där mötet med Jesus Kristus inte framstår som enda utgångspunkt för förändring.

Därför föreslår vi att Equmeniakyrkans vision ändras och vidgas till: En kyrka för hela livet – där mötet med Gud; Fader, Son och Ande, förvandlar mig, dig och världen.

Härmed överlämnas frågan till konferensen för beredning.

Västerorts församling