1 a. Klimatnödläge – motion och svar | 2021


Motion

Vad innebär det att vara en kyrka i en tid då Guds skapelse lider? Då de fattigaste och svagaste drabbas först och mest av klimatkrisens förödande konsekvenser?

Vi vill vara en kyrka som är relevant i en kritisk tid, inte minst för barn och unga som kommer att få bära konsekvenserna om vi inte lyckas vända utvecklingen. Vi vill med trovärdighet möta de livsfrågor som väcks genom klimatkrisen och ta vara på möjligheterna att i ord och handling förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Vi vill vara en profetisk röst i samhällsdebatten och aktivt delta i arbetet för en omställning till en hållbar värld.

Klimatfrågan är inte längre en fråga bland andra frågor. Klimatkrisen handlar inte om partipolitik eller åsikter. Rovdriften på skapelsen genom vår överkonsumtion och hejdlösa användning av fossila bränslen har nu tagit oss till ett existentiellt katastrofläge. Det är dags att vi som kyrka börjar agera tydligare utifrån denna verklighet.

Utsläppskurvorna måste böjas nedåt nu. Den biologiska mångfalden måste värnas. Detta är den samlade vetenskapens enträgna budskap till oss. För oss som kyrka handlar det om lärjungaskap och efterföljelse, som gemenskap och i våra enskilda liv. Problemen går djupare än vår användning av fossila bränslen. Enbart ny teknik räcker inte till för att lösa klimatkrisen. Omställningen förutsätter omvändelse; att vända bort från en livsstil som utarmar jorden, till ett liv i Kristi efterföljd.

Flera länder och över 2000 städer och kommuner i hela världen har utlyst klimatnödläge. Kyrkornas Världsråd (KV) fattade beslut om att utlysa klimatnödläge i november 2019. ”Detta beslut behöver ett brådskande och aldrig tidigare skådat gensvar av alla överallt – lokalt, nationellt och internationellt” skriver KV i sitt uttalande.

Att utlysa ett klimatnödläge är ett uttryck för att vi förstår frågans allvar och dess betydelse utifrån vår tro. Vårt lärjungaskap leder oss till att se klimatkrisens konsekvenser och detta måste få genomsyra alla beslut och varje del av vårt arbete, internationellt, nationellt och lokalt.

Dessa beslut bygger vidare på det som redan gjorts inom Equmeniakyrkan. Bland annat flera beslut på kyrkokonferenser, policydokument och handlingsplan som antagits samt informationsmaterial som gjorts för klimatfastan och andra sammanhang.

Det bygger också på det breda engagemang som växer fram lokalt där hittills över 60 församlingar i vår kyrka har uttryckt en vilja att vara Grön kyrka och finns med i det ekumeniska nätverket för detta.

I kyrkans verksamhetsplan står ”Miljö och klimat har en självklar plats i påverkansarbetet liksom i all verksamhetsplanering”. Nu behöver vi ta nästa steg.

Vi föreslår att kyrkokonferensen beslutar:

att Equmeniakyrkan utlyser klimatnödläge.

att kyrkostyrelsen ges i uppdrag att säkra nödvändiga ekonomiska resurser för att driva arbetet framåt samt möjliggöra ett kraftfullt stöd till det lokala arbetet.

att ledningsansvaret ligger på kyrkoledarnivå.

att en årlig återrapportering sker till kyrkokonferensen. 

att följande fem områden är vägledande i genomförandet av klimatnödläget:

 1. Bibelstudium/teologisk fördjupning, bön samt kunskap från vetenskapen
  Hela vårt arbete med klimatnödläget är ett gensvar på Guds kallelse till oss om ett liv i Jesu efterföljd. Bibelstudiet liksom förkunnelsen om Guds skapelse, vår roll, det kristna hoppet liksom efterföljelsens villkor i klimatkrisens tid lägger grunden för våra handlingar. Den samlade vetenskapens senaste rön måste tas på allvar och vägleda oss. I stor medvetenhet om krisens allvar målar vi ändå positiva framtidsbilder av ett samhälle i samklang med Guds skapelse där andra värden än konsumtion och evig materiell tillväxt är vägledande.
  Ett fokus på bön; bön om vägledning, bön om kraft, bön för de fattiga som drabbas först och mest på olika håll i världen, bön för en politik som svarar upp mot nödläget.
 2. Den lokala församlingen
  Den lokala församlingen är centrum för omställningsarbetet. I den lokala gemenskapen ges träning till ett lärjungaskap i samklang med Guds skapelse. Här sker också mötet med människor, inte minst barn och ungdomar, med ångest över en osäker och skrämmande framtid. De behöver stöd för att finna hopp i kristen tro och till meningsfull gemenskap och engagemang. Samtal sker om vad en ansvarsfull livsstil och ett hållbart samhälle innebär.  Genom en fortsatt satsning på nätverket Grön kyrka knyts församlingar samman och får redskap för sitt engagemang.
 3. Bildningsinsats
  I samverkan med församlingarna, Equmeniaföreningar, THS, folkhögskolor, studieförbund etcetera görs en massiv bildningsinsats på alla nivåer i kyrkan.
 4. Utsläpp av växthusgaser
  I våra egna sammanhang är vi med och skapar den förändring som vi vill se i samhället. Som nationell kyrka minskar vi våra utsläpp av växthusgaser med 30 procent under 2021–23 och en successiv minskning på ytterligare 40 procent (totalt 70 procent) till senast 2030. Det gäller våra transporter/resor, energianvändning för lokaler, vår konsumtion mm.
  Vi uppmuntrar våra församlingar och våra församlingsmedlemmar att göra motsvarande.
 5. Samverkan
  Ett nära samarbete sker med Equmenia. Samverkan sker med våra systerkyrkor, och andra internationella partners, med Sveriges kristna råd och Diakonia. Vi deltar aktivt tillsammans med alla goda krafter i samhället som vill bidra till omställningen till ett hållbart samhälle inom de planetära gränserna. Vi uppmuntrar våra församlingar och våra församlingsmedlemmar till engagemang i lokalsamhället. 

Abrahamsbergskyrkan Bromma
Baptistförsamlingen Slottshagskyrkan Helsingborg
Brunnskyrkans församling Åseda
Centrumkyrkans församling Farsta
Equmeniakyrkan Fagerås
Equmeniakyrkan Kaxholmen
Equmeniakyrkan Rävlanda
Equmeniakyrkan Skärblacka
Equmeniakyrkan Östhammar
Helsingborgs missionsförsamling
Missionsförsamlingen Himmeta
Immanuelkyrkans församling Jönköping
Mikaelikyrkans missionsförsamling Skärholmen
Missionsförsamlingen Hudiksvall
Missionskyrkan Uppsala
Tingvallakyrkans församling Karlstad
Valsätrakyrkan Uppsala
Vårdklockans församling Visby
Älvsjö missionsförsamling

Styrelsen Betlehemskyrkans församling Örebro
Styrelsen Equmeniakyrkan Alvesta Moheda
Styrelsen Equmeniakyrkan Arvika
Styrelsen Equmeniakyrkan Borlänge
Styrelsen Equmeniakyrkan Hallunda
Styrelsen Equmeniakyrkan Mohed
Styrelsen Equmeniakyrkan Skog
Styrelsen Equmeniakyrkan Söderhamn
Styrelsen Equmeniakyrkan Svenstavik
Styrelsen Fridhemskyrkan Mora
Styrelsen Missionsförsamlingen Eksjö
Styrelsen Missionsförsamlingen Mullsjö
Styrelsen Missionsförsamlingen Ockelbo
Styrelsen Rodenkyrkan Norrtälje
Styrelsen Sannerudskyrkan Kil
Styrelsen Skårekyrkan Skåre
Styrelsen Vidablickskyrkan Norrköping
Styrelsen Åbybergskyrkan Vallentuna

Grön kyrka gruppen Rävåskyrkans församling Karlskoga
Internationellt/miljö/rättvisa gruppen Linköpings missionsförsamling

Amelie Roolf, Equmeniakyrkan Karlsborg
Patrik Sundberg, Andreasförsamlingen Jönköping
Peter Ottosson, Centrumkyrkan Tumba
Jon Bergeå, Västerortskyrkan Vällingby


Kyrkostyrelsens motionssvar om Klimatnödläge | 2021

Två motioner angående klimatet har inkommit till kyrkokonferensen, vilka dels föreslår att Equmeniakyrkan ska utlysa klimatnödläge, dels anger ett antal konkreta åtgärder som kyrkan bör vidta. Områden som särskilt omnämns för att förstärka arbetet med anledning av utlysande av klimatnödläge är bibelstudium, teologisk fördjupning och bildningsinsatser, stärka omställningsarbetet i den lokala församlingen, sätta upp konkreta mål för minskning av växthusgaser och samverkan med andra parter nationellt och internationellt.

Frågan och arbetet med klimatfrågan är inte nytt i Equmeniakyrkan. Policyn om fred, mänskliga rättigheter och omställning antogs av kyrkokonferensen 2013 och reviderades av kyrkostyrelsen 2018 efter beslut i kyrkokonferensen, då frågan om kärnvapennedrustning fördes in. Policyn anger att Equmeniakyrkan vill verka för ”En social och ekonomisk utveckling inom planetens säkra gränser. Att främja återanvändning och miljömedveten livsstil samt välja miljömässigt bästa alternativ för varor, tjänster, resor och verksamhet. En snabb utfasning av fossila bränslen samt utbyggnad av förnyelsebara energikällor.”

Exempel på utflöde av detta är
Brobyggepodden 12 steg och klimatet, Arnes fredagstankar, närvaro i Fridays for Future och engagemang i nätverket Preachers for Future.

Under fastetiden inför påsken 2019 utlystes den första klimatfastan med påtagliga avståenden för klimatets skull. Fastetiden 2021 utlyste hela den svenska scoutrörelsen klimatfasta, inspirerade av Equmenia. Vid sidan om Kyrkornas Världsråds Skapelsetid under september månad, som uppmärksammas genom Sveriges kristna råd, ger det oss två märkbara perioder under året att särskilt uppmärksamma klimatet utifrån kristen tro och skapelseteologi. 

Equmeniakyrkan är medlem i Föreningen Klimatriksdagen som har till syfte att verka för en snabb omställning till ett hållbart samhälle och stärka det folkliga stödet för nödvändiga och modiga beslut i klimatpolitiken.  

Equmeniakyrkans nationella kansli kompenserar resor med fossila bränslen med att stödja projekt för klimatomställning i systerkyrkor.

På kyrkokonferensen 2019 lanserades Grön kyrka som idag samlar ett åttiotal församlingar, varav 65 är från Equmeniakyrkan, i ett nätverk för att arbeta med klimat och miljö. Engagemanget är stort och växande, det ordnas med regionala samlingar, pilgrimsvandringar och föreläsningar. Det är ett ekumeniskt initiativ med koppling till Sveriges kristna råd och finansieras av Sida-medel genom ansökan hos Svenska missionsrådet.

Inom ramen för detta arbete pågår ett arbete med utbildningsinsatser, ekoteologi och ett arbete med att ta fram verktyg för församlingar att räkna ut sina utsläpp.

Kyrkostyrelsen anser att många befintliga aktiviteter i Equmeniakyrkan svarar väl mot motionärernas önskan, och förstår att vi än bättre behöver kommunicera befintliga resurser för ett lokalt engagemang.

Kyrkostyrelsen bejakar motionärernas förlag om att utlysa klimatnödläge som ett uttryck för att frågans allvar och betydelse utifrån kristen tro.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta

att Equmeniakyrkan utlyser klimatnödläge.

att Equmeniakyrkan fortsätter fördjupa samverkan med närstående organisationer samt andra aktörer inom klimatområdet för en hållbar utveckling.  

att Equmeniakyrkan redovisar insatser för klimatet årligen i verksamhetsberättelsen.