1 b. Klimatnödläge – motion och svar | 2021


Motion

Som förvaltare av Guds skapelse har vi som kristna och som kyrka ett ansvar att värna om klimat och natur. Vi har under decennier känt till att vi lever i antropocen – den geologiska epok då det är människan själv som påverkar klimatet, på ett förödande sätt. Länge lyssnade vi inte på varningarna, nu är läget akut, nu är det klimatnödläge.

Den mest avgörande frågan nu är att leva hållbart och i balans med jordens förutsättningar. Klimatförändringarna drabbar främst fattiga länder samtidigt som det är vi i de rika länderna som orsakar dem. Som kyrka måste vi verka för klimaträttvisa. De rika länderna med sin höga konsumtion har betydligt större ekologiska fotavtryck än fattiga länder. Kyrkans miljöansvar och internationella ansvar hänger ihop.

Kyrkan har ett profetiskt ansvar, att väcka till insikt och handling, och också att förmedla hopp, att förändring och rättvisa är möjligt.

Som kyrka måste vi påverka på alla nivåer. Internationellt via exempelvis Kyrkornas Världsråd. Nationellt både som samfund och ekumeniskt genom Sveriges kristna råd. En annan naturlig samverkanspartner är Diakonia. Lokalt påverka våra regioner och kommuner. Och som kristna ta eget ansvar.

Mycket har redan gjorts inom Equmeniakyrkan och Equmenia liksom i många församlingar och Equmeniaföreningar. Miljö och klimat var ett av Equmeniakyrkans delmål 2019–2020 i fokusområde samhällsengagemang. Nu är det dags att lyfta frågan som den mest prioriterade för Equmeniakyrkans samhällsengagemang.

Vi föreslår därför att kyrkokonferensen beslutar:

att Equmeniakyrkan utlyser klimatnödläge.

att kyrkostyrelsen ges i uppdrag att verka för att det lokala arbetet i församlingarna får ett bra stöd i form av nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte genom Grön kyrka samt att ta initiativ till teologiskt kunskapsstöd och gemensamma bildnings-satsningar.

att kyrkostyrelsen ges i uppdrag att sätta upp tydliga mål för hur samfundets ekologiska fotavtryck ska minska, och ge vägledning till församlingarna hur varje församling kan sätta upp egna mätbara mål.

att kyrkostyrelsen verkar för att klimatfrågorna uppmärksammas i Kyrkornas Världsråd och Sveriges kristna råd.

Lars Andersson, Ingrid Hesser, Katarina Johansson, Siv Melin, Jonathan Ramström, Sally Stenberg och Sven Erik Wånell för Ansgarskyrkans gröna grupp


Kyrkostyrelsens motionssvar om Klimatnödläge | 2021

Två motioner angående klimatet har inkommit till kyrkokonferensen, vilka dels föreslår att Equmeniakyrkan ska utlysa klimatnödläge, dels anger ett antal konkreta åtgärder som kyrkan bör vidta. Områden som särskilt omnämns för att förstärka arbetet med anledning av utlysande av klimatnödläge är bibelstudium, teologisk fördjupning och bildningsinsatser, stärka omställningsarbetet i den lokala församlingen, sätta upp konkreta mål för minskning av växthusgaser och samverkan med andra parter nationellt och internationellt.

Frågan och arbetet med klimatfrågan är inte nytt i Equmeniakyrkan. Policyn om fred, mänskliga rättigheter och omställning antogs av kyrkokonferensen 2013 och reviderades av kyrkostyrelsen 2018 efter beslut i kyrkokonferensen, då frågan om kärnvapennedrustning fördes in. Policyn anger att Equmeniakyrkan vill verka för ”En social och ekonomisk utveckling inom planetens säkra gränser. Att främja återanvändning och miljömedveten livsstil samt välja miljömässigt bästa alternativ för varor, tjänster, resor och verksamhet. En snabb utfasning av fossila bränslen samt utbyggnad av förnyelsebara energikällor.”

Exempel på utflöde av detta är
Brobyggepodden 12 steg och klimatet, Arnes fredagstankar, närvaro i Fridays for Future och engagemang i nätverket Preachers for Future.

Under fastetiden inför påsken 2019 utlystes den första klimatfastan med påtagliga avståenden för klimatets skull. Fastetiden 2021 utlyste hela den svenska scoutrörelsen klimatfasta, inspirerade av Equmenia. Vid sidan om Kyrkornas Världsråds Skapelsetid under september månad, som uppmärksammas genom Sveriges kristna råd, ger det oss två märkbara perioder under året att särskilt uppmärksamma klimatet utifrån kristen tro och skapelseteologi. 

Equmeniakyrkan är medlem i Föreningen Klimatriksdagen som har till syfte att verka för en snabb omställning till ett hållbart samhälle och stärka det folkliga stödet för nödvändiga och modiga beslut i klimatpolitiken.  

Equmeniakyrkans nationella kansli kompenserar resor med fossila bränslen med att stödja projekt för klimatomställning i systerkyrkor.

På kyrkokonferensen 2019 lanserades Grön kyrka som idag samlar ett åttiotal församlingar, varav 65 är från Equmeniakyrkan, i ett nätverk för att arbeta med klimat och miljö. Engagemanget är stort och växande, det ordnas med regionala samlingar, pilgrimsvandringar och föreläsningar. Det är ett ekumeniskt initiativ med koppling till Sveriges kristna råd och finansieras av Sida-medel genom ansökan hos Svenska missionsrådet.

Inom ramen för detta arbete pågår ett arbete med utbildningsinsatser, ekoteologi och ett arbete med att ta fram verktyg för församlingar att räkna ut sina utsläpp.

Kyrkostyrelsen anser att många befintliga aktiviteter i Equmeniakyrkan svarar väl mot motionärernas önskan, och förstår att vi än bättre behöver kommunicera befintliga resurser för ett lokalt engagemang.

Kyrkostyrelsen bejakar motionärernas förlag om att utlysa klimatnödläge som ett uttryck för att frågans allvar och betydelse utifrån kristen tro.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta

att Equmeniakyrkan utlyser klimatnödläge.

att Equmeniakyrkan fortsätter fördjupa samverkan med närstående organisationer samt andra aktörer inom klimatområdet för en hållbar utveckling.  

att Equmeniakyrkan redovisar insatser för klimatet årligen i verksamhetsberättelsen.