02. Motion om avskiljning av församlingsmusiker i Equmeniakyrkan | 2020


Sång och spel inför Gud har varit en dominerande del av de troendes gudstjänst och tillbedjan alltsedan gammaltestamentlig tid. Musiken är ett slags klingande sakrament som bär oss genom livet, förstärker liturgin och talar till vårt inre på ett sätt som når bortom orden.

Församlingsmusiker förvaltar detta och står därmed i en andlig tjänst. Församlingsmusikern är långt mer än bara ackompanjatör. Omfattande kunskaper i bibeln, teologi och en grundmurad repertoarkännedom krävs av en församlingsmusiker, tillika en känsla för var församlingen befinner sig och vad den kan behöva i andlig väg. Församlingsmusiker hamnar inte sällan i andliga och själavårdande samtal. Många musiker ser på sig själva som tjänande Equmeniakyrkan snarare än enbart i tjänst för en lokal församling.

I många samfund världen över, tex i baptist- och metodistkyrkor, i Norska (lutherska) kyrkan och i Svenska Baptistsamfundet har man avskiljt musiker med bön och handpåläggning för särskild tjänst. Dessa ses som en naturlig del av det andliga ledarskapet i den lokala församlingen, och deras arbete bejakas som en omistlig del av kyrkans mission och uppdrag.

Vi tror det vore värdefullt för Equmeniakyrkan att bejaka dessa medarbetares kallelse att tjäna vår kyrka med sina särskilda gåvor och kunskaper genom att, som redan sker med missionärer, evangelister och kyrkoledare avskilja musiker för tjänst inom kyrkan.

Därför föreslår vi att kyrkokonferensen ger kyrkostyrelsen i uppgift att tillsätta en arbetsgrupp som utreder detta, och hur en sådan eventuell ordning skulle kunna införas. I arbetsgruppen bör flera av kyrkans idag verksamma församlingsmusiker sitta med, tillsammans med erfarna och insatta teologer. Frågor som gruppen bör arbeta kring är t ex:

  • Krav på utbildning, kompetens och/eller arbetslivserfarenhet.
  • Övriga krav för avskiljning.

Härmed överlämnas frågan till konferensen för beredning.

Tina Bergholm, församlingsmusiker i Andreaskyrkan, Stockholm
Ulrika Henkelman, församlingsmusiker i Betlehemskyrkan, Göteborg
Eva Kunda Niedek, församlingsmusiker i Västerkyrkan, Lund
Marie Rindborg, församlingsmusiker i Norrmalmskyrkan, Stockholm
Stefan Silversten, församlingsmusiker i S:t Eskilskyrkan, Eskilstuna
Börje Ström, f d församlingsmusiker i Betelkyrkan, Örebro
Maria Ydreborg, församlingsmusiker i Immanuelskyrkan, Jönköping
Ovanstående är också medlemmar i lokala Equmeniakyrkoförsamlingar