2. Att inkludera hbtq-personer – motion och svar | 2021


Motion

Hbtq-personer har en högre psykisk ohälsa än övriga. Hbtq-personer vittnar om att de inte vågar komma till kyrkan eller att de lämnat kyrkan pga hur de blivit behandlade pga sin sexuella läggning eller könsidentitet, alltså pga diskriminering. I tex grupper på sociala medier där det uttalat är tryggt för hbtq-personer så kommer ofta frågan “vilken församling vågar jag gå till?” osv när det kommer till frågor om utsatthet och inkludering pga vem man är och vem man älskar och längtar efter.

Equmeniakyrkan centralt har inte tagit ställning, varken när det gäller diskriminering mot hbtq-personer eller vigsel av samkönade. Varje församling får själv bestämma hur man ser på och bemöter hbtq-personer. Många församlingar har inte fattat något beslut, vilket i praktiken innebär att de till exempel inte viger samkönade, vilket i sin tur kan innebära att hbtq-personer upplever diskriminering och otrygghet.

Just nu står det följande på Equmeniakyrkans hemsida: ”I Equmeniakyrkan är varje församling ytterst självständig. Därför kan olika församlingar ha olika hållning och praxis också i frågor som rör HBTQ. Men för alla församlingar gäller självklart att lagarna mot diskriminering och för religionsfrihet måste följas.”

Vår kommentar: Det är en del av Equmeniakyrkan och dess historia att alla församlingar får bestämma saker själva, men till vilket pris? Det bör inte ske till priset av mänskligt lidande, alltså att hbtq-personer som är en utsatt grupp både i samhället och historiskt i kyrkan upplever utsatthet och kränkningar och lider. Om lagen mot diskriminering ska uppfyllas måste lika rättigheter gälla. Det är viktigt att hbtq-personer känner sig trygga med att alla Equmeniakyrkans församlingar och föreningar är trygga platser utan diskriminering oavsett vilken plats i landet det gäller. Därför behöver det finnas en tydligare och uttalad grund för vad som gäller i alla församlingar. Det här är inte en fråga om hur vi tolkar bibeln, utan det handlar om vår människosyn och gudsbild.

Vidare står följande på hemsidan: ”Sexuell läggning och könsidentitet är inte en faktor som påverkar om man kan ordineras till pastor i Equmeniakyrkan. När det gäller anställning i lokal församling tar församlingen själv beslut om vem de anställer.”

Vår kommentar: Den här formuleringen utgår från att människor kan vilja avstå från att anställa en person pga personens sexuella läggning eller könsidentitet, vilket är diskriminering. Den här formuleringen öppnar alltså upp för att församlingar ska bryta mot just lagarna mot diskriminering. Formuleringen visar därför att Equmeniakyrkan behöver bli tydligare, för att inte själv vara med och bidra till diskriminering.

Vi vill uppnå att färre hbtq-personer diskrimineras, fler hbtq-personer känner sig välkomna, färre hbtq-personer lämnar kyrkan eller inte vågar komma till en kyrka pga sin identitet.

Förslag till beslut

att Equmeniakyrkan tydligt tar avstånd från all form av diskriminering pga sexuell läggning eller könsidentitet och är tydlig i att det inte är en fråga om hur vi tolkar bibeln, utan om hur vi ser på varandra. (Svenska kyrkan har ett tydligt och bra exempel på detta https://www.svenskakyrkan.se/sokdintro/hbtq)

att Equmeniakyrkan vill arbeta för att på ett självklart sätt inkludera hbtq-personer i alla församlingar. Detta eftersom hbtq-personer har varit och är en grupp människor som på särskilda sätt diskrimineras av både samhälle och kyrka.

att Equmeniakyrkans samtliga församlingar viger samkönade par. Om enskilda pastorer väljer att inte viga samkönade har alla församlingar skyldighet att ordna en annan pastor som kan viga.

att skriva ovanstående på hemsidan.

Linda Andersson, diakon, medlem i Ekensbergskyrkan
Amy Karlsson, medlem i Centrumkyrkan i Norrköping
Maria Smedberg, medlem i Bodakyrkan i Borås
Birger Klevestedt, teologistudent inriktning mot pastor, vice ordförande i
Johanneskyrkan i Kumla
Johan Gideskog, Equmeniakyrkan Vårgårda
Amelie Roolf, diakon
Johanna Karlsson, pastor
Evelina Karlsson, medlem i Centrumkyrkan i Norrköping
Stefan Albinsson, pastor i Norrmalmskyrkan i Stockholm
Amanda Ljunggren, medlem i Marieborgskyrkan i Västervik
Christina Karlsson, medlem i Skärkinds missionsförsamling
Sian De Koster, medlem i Centrumkyrkan i Norrköping
Henrik De Koster, medlem i Centrumkyrkan i Norrköping
Jonas Rova, diakon
Sara Stignäs, diakon i Equmeniakyrkan
Susanne Rundström, Nässjö missionsförsamling
Jannike Artz Stackå, Ansgarskyrkan Lidingö
Agneta Noreheim, diakon, medlem i Equmeniakyrkan i Mariestad
Gudrun Bernskiöld, läkare, medlem i Betlehemskyrkan i Göteborg
Anna Ardin, Älvsjökyrkan
Jenny Kimming, Ekensbergskyrkan
Cecilia Dalman Eek, Medlem i St Jakobs församling Göteborg
Sofia Olofsgård, Abrahamsbergskyrkan, Bromma
Sofia Walan, Hässelby missionsförsamling
Kelly Reid Wildén, Diakon
Mari-Anne Stignäs, Jakobsbergskyrkans församling
Lars Sundling, medlem i Betlehemskyrkan i Gävle
Frederikke Mogensen, Vårdklockans kyrka, Visby
Elisabeth Mörndal Nilsson, Vårdklockans kyrka, Visby
Lilian Edman, Diakon
Per Edman, Vårdklockans församling
Charlotte Rosengren, diakon, medlem i Equmeniakyrkan i Kaxholmen
Henrik Fransson, pastor i S:t Jakobs Equmeniaförsamling Göteborg
Stefan Jämtbäck, musiker i Ekensbergskyrkan
Monika Bolander, Ekensbergskyrkan
Magnus Carrö, lokalpredikant, Centrumkyrkan i Norrköping
Cathrina Östberg, medlem i Centrumkyrkan i Norrköping
Johanna Halvardson, Ekensbergskyrkan
Per Hermansson, medlem i Kumla Equmeniaförsamling
Peter Mellgren, musiker och kommunikatör, Centrumkyrkan i Kungsör
Maria Fässberg Norrhall, Pastor och församlingsföreståndare S:t Jakobs församling, Göteborg
Peter Norrhall, medlem i Johanneskyrkan i Lindome
Britt-Marie Magnedahl, Equmeniakyrkan Östhammar
Monica Hamlin, medlem i Hudiksvalls Missionskyrka
Kurt Naess, Equmeniakyrkan Alingsås, pastor
Magdalena Hamlin, medlem i Björknäskyrkan Equmeniakyrkan, (tidigare Nacka mfs)
Katarina Alexandersson, pastor i Ekensbergskyrkan, Solna
Nina Holgersson, pensionerad Pastor Göteborg
Anna-Karin Elebjörk Wahlström. Diakon i Växtpool Jämtland
Erik Alexandersson, medlem Ekensbergskyrkan i Solna
Liselott Björk, diakon och församlingsmusiker i Ekensbergskyrkan, Solna
Birgitta Hult, Stadionkyrkans församling Malmö, pensionär
Karin Johanson, spånga, Uppsala missionsförsaming
Ninni Åkesson
Lise-Lotte Wendelmark
Jenny Lotusdotter, Djupvikskyrkan Piteå
Arne Jamtrot, Medlem i Hässelby missionsförsamling
Stina Dalmalm, medlem i S:t Eskilskyrkan, Eskilstuna
Gunvor Englund, Västervik, pensionerad diakon
Lars Liljemark, pastor, medlem i Centrumkyrkans församling Farsta
Ulrika Axelsson, diakon
Anna Eriksson, Himmeta missionsförsamling
Olle Hilariusson, medlem i Ekensbergskyrkan Solna
Lasse Vallmoss, Abrahamsbergskyrkans församling
Ingela Magnusson, medlem i Centrumkyrkan i Norrköping
Maria Hilariusson, medlem i Ekensbergskyrkan och pastor


Kyrkostyrelsens motionssvar om att inkludera hbtq-personer | 2021

Kyrkostyrelsen instämmer i motionens intention att Equmeniakyrkan ska motverka all diskriminering och verka för jämlikhet, rättvisa och likabehandling av alla. Och som motionärerna skriver: ”att färre hbtq-personer diskrimineras, fler hbtq-personer känner sig välkomna, färre hbtq-personer lämnar kyrkan eller inte vågar komma till en kyrka på grund av sin identitet”.

I handlingsplanen till Policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld benämns explicit att på nationell och lokal nivå vill vi ”Arbeta för att människor inte diskrimineras i vårt samhälle oavsett kön, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Ickediskriminering skall vara en ledstjärna i kyrkans gemenskap”.

Kyrkostyrelsen uppfattar att det finns en stor enighet i Equmeniakyrkan om att motverka diskriminering och en stor enighet om att medlemskap i en församling endast villkoras av tro och dop.

Motionärerna efterfrågar en tydligare uttalad grund för vad som gäller för alla församlingar i hbtq-frågor och att dessa frågor inte handlar om bibeltolkning utan om människosyn och gudsbild.

Kyrkostyrelsen uppfattar inte samsyn i våra församlingar där det går att särskilja bibeltolkning från människosyn och gudsbild på det sätt som motionärerna gör, och vi ser inte att det är en framkomlig väg att tvinga församlingar till en samsyn som inte finns, däremot vill Equmeniakyrkan bidra till att alla församlingar aktivt arbetar med frågor om diskriminering, inkludering och välkomnande av människor utifrån de lokala förutsättningar som finns.

I Teologisk grund §§ 10–13 beskrivs relationen mellan Equmeniakyrkan och församlingar som att: ”Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen verksamhet.”

Denna självständighet tillsammans med att församlingarna och Equmeniakyrkan lever i ett ömsesidigt beroende av varandra och vill så långt som möjligt skapa förutsättningar att gå i takt med varandra uttrycker vår kyrkosyn.

Kyrkostyrelsen uppfattar inte heller samsyn gällande vigsel. Frågor om vigsel är en angelägenhet för pastorer med vigselrätt, dock inte vigselplikt. Vigsel är också en del av församlingens gudstjänstliv och därmed församlingens ansvar. Det är också församlingens ansvar vem man kallar som pastor och diakon. Vi tror att beslut som en del av Equmeniakyrkans församlingar har svårt att leva med inte fyller motionens syfte; att bättre inkludera hbtq-personer i kyrkan och motverka diskriminering.

Att skapa en inkluderande och icke-diskriminerande miljö är en social och kulturell fråga som inte avgörs i ett beslut på en kyrkokonferens, därför är samtal i församlingarna och i hela kyrkan viktiga för att motverka all form av diskriminering och arbeta för en självklar inkludering av alla människor i kyrkan, oavsett sexuell läggning. Kyrkostyrelsen anser det angeläget att samtalet för inkludering och mot diskriminering fortsätter och fördjupas.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta

att fortsätta verka för en självklar inkludering av hbtq-personer i Equmeniakyrkan och att motverka all form av diskriminering genom fördjupande samtal i församlingarna och kyrkan.

att mot bakgrund av att varje församling enligt Teologisk grund är självständig inte fatta konferensbeslut som fråntar församlingarna ansvar för sitt eget gudstjänstliv.