3. Farsitalande riksevangelist – motion och svar | 2021


Motion

De senaste åren har svenska befolkningen fått flera människor som talar farsi, ett språk som talas i Afghanistan och Iran. Enligt SCB fanns det i Sverige år 2020 över 60 000 personer från Afghanistan och över 80 000 personer från Iran och flera sammanställningar pekar på att farsi är ett av Sveriges största minoritetsspråk. Detta är en förändring som är här för att stanna. Över hela landet har flera församlingar på olika sätt arbetat tillsammans med dessa människor och många av dem har också fått ta emot Jesus på ett sätt som förändrat deras liv. Vi är övertygade att fler som har farsi som modersmål är redo för att förändra sitt liv genom att möta Jesus.

Då Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för hela livet där Jesus Kristus förändrar mig, dig och hela världen har vi ett ansvar för evangelisation och undervisning bland farsitalande i det svenska samhället. Några av Equmeniakyrkans församlingar har haft möjlighet att anställa personer som arbetat för farsitalande och många har då fått ett liv med Jesus. Tyvärr har inte alla församlingar en sådan möjlighet. En evangelisttjänst med inriktning på människor med farsi som modersmål skulle vara en stor möjlighet och hjälp för församlingar och farsitalande i det svenska samhället. En sådan evangelist skulle kunna rikta sin verksamhet direkt till farsitalande och vara en resurs till Equmeniakyrkans församlingar.

Vi föreslår kyrkokonferensen

att uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda möjligheten att tillsätta riksevangelist med inriktning på farsitalande i det svenska samhället,

att när sådan möjlighet finns tillsätta riksevangelist med inriktning på farsitalande i det svenska samhället.

Equmeniakyrkan Växjö
Equmeniakyrkan Hestra


Kyrkostyrelsens motionssvar om farsitalande riksevangelist | 2021

Som motionärerna påtalar har antalet farsitalande ökat starkt i vårt land, inte minst som ett resultat av den stora flyktingvågen 2015. Över hela landet finns nysvenskar med Iran eller Afghanistan som hemländer. Många av dem har sökt sig till våra församlingar och i dessa församlingar har många arbetat hårt med integration och evangelisation. Ett stort antal har också öppnat sina privata hem, blivit faddrar och vänner. Vi har också fått se hur människor har kommit till tro och hittat hem i den kristna tron. Motionens intention, att tillgodose farsitalandes behov att mötas av evangelium, själavård och att växa i tro är en viktig fråga för många församlingar.

Kyrkostyrelsen ser gärna att kyrkans medarbetare, däribland evangelister, sammantaget har en mångfald av kompetenser för att så långt som möjligt spegla det alltmer mångkulturella samhället genom våra olika tjänster.  Däremot ska detta behov bedömas tillsammans med andra behov i kyrkans gemensamma arbete och ekonomiska möjligheter vid tjänstetillsättningar, därför vill kyrkostyrelsen inte låsa sig vid en språkgrupp.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta

att i kommande tjänstetillsättningar tydligare beakta språklig och kulturell kompetens utifrån församlingars behov.