5. Att lära känna Palestina-Israel och bidra till en rättvis och hållbar fred – motion och svar | 2021


Motion

I Kyrkokonferensen 2017 beslöts i enighet att Equmeniakyrkan ska stödja organisationer som arbetar för ickevåld, fred och rättvisa i Israel och Palestina samt att man ska söka kontakt med och stödja kristna församlingar i Israel och Palestina. För att detta beslut ska bli förverkligat och förankrat i församlingarna, anser vi att det behövs ett projekt som specifikt ägnar sig åt detta, vilket är syftet med denna motion.

Någon fredlig utveckling har inte skett i området under de år som gått sedan 2017, tvärtom har polariseringen mellan palestinier och israeler förvärrats. Den högernationalistiska bosättarrörelsen har fått ökad makt och ökad acceptans att annektera mer och mer palestinsk mark, trots att detta är ett brott mot folkrätten enligt FN, EU och Sveriges regering. Det palestinska ledarskapet är splittrat, och palestinierna i Gaza lider under den starkt islamiststyrda Hamas-regimen där.

Våra kristna bröder och systrar i området har upprepade gånger bett om stöd från kyrkor i världen. De uppmanar oss att ta kontakt, hålla oss informerade om vad som händer och ta med dem i våra förböner. De uppmanar oss inte att välja sida, mellan Israel och Palestina, utan att vi står upp för mänskliga rättigheter och internationell rätt och protesterar, oavsett vilken part som bryter mot dem.

Det treåriga projekt vi här föreslår, för att följa upp 2017 års beslut, kan med fördel genomföras genom att en projektgrupp bildas som samarbetar med Bilda, Equmeniakyrkans folkhögskolor, Diakonia med flera. Det bör finnas goda chanser att finansiera projektet genom att söka fondmedel eller statliga anslag.

Förslag till beslut

att genomföra ett treårigt projekt med inriktning på Palestina-Israel för

att inhämta och sprida kunskap i Equmeniakyrkans församlingar och verksamhetsgrenar om de aktuella förhållandena och livsvillkoren för palestinier och israeler, särskilt med avseende på det som har betydelse för utvecklingen mot en rättvis och hållbar fred,

att uppmärksamma och inhämta kunskap om kyrkornas situation i området och utveckla relationer med våra kristna bröder och systrar,

att under de tre åren uppmuntra och initiera studieresor och digitala möten, med syfte att ge deltagarna närkontakt med palestiniers och israelers verklighet,

att inbjuda företrädare för palestinska och israeliska människorätts- och fredsorganisationer att fysiskt och digitalt besöka Equmeniakyrkans församlingar och konferenser, för att vi ska få del av deras perspektiv,

att kyrkostyrelsen tillsätter en projektgrupp,

att i varje kyrkokonferens under de tre åren en lägesrapport ges om projektet.

Ansgarskyrkan Lidingö, Betlehemskyrkan i Gävle, Betlehemskyrkans församling Örebro, Centrumkyrkan Avesta, Equmeniakyrkan Alingsås, Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn, Equmeniakyrkan Sjövik, Hedlundakyrkan Umeå, Immanuelskyrkans församling Norrköping, Immanuelskyrkans församling Stockholm, Mariakyrkans församling Katrineholm, Sollefteå Missionsförsamling, Stadionkyrkans församling Malmö, Sundsvalls Missionsförsamling, Uppsala Missionsförsamling, Ängekyrkan Härnösand


Kyrkostyrelsens motionssvar om att lära känna Palestina-Israel och bidra till en rättvis och hållbar fred | 2021

Kyrkostyrelsen tackar för motionen och uppskattar hänvisningen till tidigare konferensbeslut som följdes upp genom att kontakta organisationer och församlingar för att visa stöd.

Sedan många år pågår kontakter, informationsinsatser och möjlighet till studieresor till området. Equmeniakyrkans engagemang i området går längre tillbaka än till konferensbeslutet 2017. Det heliga landets situation är en global utmaning ur flera olika perspektiv och dimensioner där den internationella kristenhetens bidrag är omistligt. Kyrkostyrelsen är medveten om att detta är en viktig fråga för flera församlingar och enskilda medlemmar.

Det ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel är ett projekt på uppmaning av kyrkorna i Palestina som drivs av Kyrkornas Världsråd. För Sveriges del är det Sveriges kristna råd som ansvarar för projektet. Equmeniakyrkan tar ett stort ansvar i arbete med rekrytering av följeslagare och i styrgruppen för programmet. Volontärer skickas ut i tre månader för att därefter informera i församlingar och andra instanser om arbetet för ickevåld, fred och rättvisa i Israel och Palestina.

Bildas studiecenter i Jerusalem har sedan lång tid uppbyggda kontakter med organisationer, kyrkor, palestinska och israeliska organisationer samt tar emot och anordnar studieresor för att öka kunskap och relationer med området som många församlingar i Equmeniakyrkan nyttjat.

Vår biståndsorganisation Diakonia finns på plats i både Israel och Palestina genom ett omfattande biståndsarbete där man lyfter kvinnors rättigheter och barn och ungdomars situation och möjligheter att få uttrycka sig och forma sunda värderingar och i arbete kring funktionshindrades situation för att bemöta diskriminering och fördomar. Diakonia har också ett program för internationell rätt där man arbetar för civilbefolkningens rättigheter. Inom ramen för programmet dokumenteras och uppmärksammas brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter från både Israel och Palestina.

Kyrkornas Världsråd, Europeiska kyrkokonferensen, European Baptist Federation är ytterligare organisationer där Equmeniakyrkan är medlemmar och som engagerar sig i arbete för fred och rättvisa i mellanöstern.

Sedan beslutet 2017 har pastors- och diakonkandidater getts möjlighet att under utbildning göra en pilgrimsresa till Israel och Palestina, som också har innehållit områdeskunskap kring fredsarbete i regionen. Vid Equmeniakyrkans medarbetarkonferens, Vinterkonferensen 2019, medverkade Nora Karmi, palestinsk kristen med mångårigt engagemang för fred och rättvisa. Detta är uttyck för ömsedidigt utbyte som vi önskar och vill arbeta vidare med.

Kyrkostyrelsen ser positivt på att församlingar ökar sin kunskap och aktivt stöder församlingar och organisationer på plats som arbetar för fred och konfliktlösning och menar att genom de organisationer vi är anslutna till och samarbetar med finns goda möjligheter som vi kan och ska nyttja. Det är djupt allvarligt att polariseringen ökar i området. Pandemin har också försvårat internationell närvaro vilket är problematiskt. Det är oerhört viktigt att omvärlden visar sin fortsatta närvaro och stöd till palestinier och israeler.

Kyrkostyrelsen menar att Equmeniakyrkan redan nu tillsammans med närstående organisationer och den världsvida kyrkan kontinuerligt arbetar med de beslut som fattades av konferensen 2017. Kyrkostyrelsen vill uppmuntra att församlingar engagerar sig i denna viktiga fråga i samverkan med närstående organisationer som äger stor kompetens och har omfattande nätverk i området. I beredningen av motionssvaret har kontakt tagits med Bilda som med glädje ser att församlingar inom Equmeniakyrkan tillsammans med varandra och Bilda utvecklar ett samlat studiearbete med möjligheter till utbyte av kontakter, församlingsbesök och studieresor.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta

att uppmana och uppmuntra församlingar att tillsammans med närstående organisationer fördjupa sin kunskap och utveckla kontakter i området.