6. Tro och naturvetenskap – motion och svar | 2021


Motion

För den som följer med i samhällsdebatten är det uppenbart att många människor tror att kristna har en negativ syn på naturvetenskap. Det tar sig uttryck i debatten i media men också i politikers och utbildningsväsendets negativa syn på t ex skolavslutningar i kyrkan och kristna skolor. Det betyder att våra barn, som måste gå i skolan, lätt blir utsatta för sin tro och får svårt att bemöta den kritik de får. Detta beror till en del på att vi i kyrkan inte har varit tydliga med vilken syn vi har på naturvetenskap. Vi behöver därför arbeta med och formulera hur vi ser på relationen tro naturvetenskap idag.

Tanken med motionen är alltså inte att det skall bli en omröstning huruvida t ex evolutionsläran är korrekt eller inte. Det får naturvetenskapen arbeta med. Målet är att få bort uppfattningen att medlemmar i Equmeniakyrkan är vetenskapsfientliga, samt ge oss och våra ungdomar goda argument i samtal i församlingen, i skolan och med våra medmänniskor.

En modern och nyanserad syn på naturvetenskap skulle också göra det lättare för personer som är intresserade av kristen tro, men som helst inte vill bli hopkopplade med en kyrka som har rykte om sig att tro att jorden är 6 000 år gammal.

Det finns högljudda grupper i samhället som driver tesen att religion och naturvetenskap är varandras motsatser. Dessa har fått stort genomslag i media, i politiken och i utbildningssystemet. Avståndstagande skapar aldrig ett bra samtalsklimat. Genom att formulera en positiv attityd gentemot naturvetenskapen, skapar Equmeniakyrkan en möjlighet att, genom dialog, lägga en andlig dimension till den moderna materialistiska världsbilden.

Vi tror inte att Equmeniakyrkans medlemmar är vetenskapsfientliga. Tvärtom är vi tacksamma för mycket av det som kommer ut av naturvetenskaplig forskning. Detta borde vi kommunicera till journalister, politiker och tjänstemän på utbildningsdepartementet.

Vi föreslår därför

att Equmeniakyrkan lyfter upp frågan i samfundet för samtal och bearbetning.

att styrelsen, tillsammans med t ex Bilda, och i samråd med Equmenia tar fram ett material för användning i studiesammanhang.

att vi, till nästa kyrkokonferens, formulerar vår syn på Equmeniakyrkans relation till naturvetenskapen.

Crister Andersson, medlem i Equmeniakyrkan Vårgårda
Ingrid Norén, medlem i Equmeniakyrkan Lagmansholm
Fredrik Södertun, medlem i Slottshagskyrkan, Helsingborg
Sven-Allan Bjerkemo, medlem i Lunds Baptistförsamling


Kyrkostyrelsens motionssvar om tro och naturvetenskap | 2021

Motionärerna lyfter frågan om hur vi som kristna ser på naturvetenskap och hur det kommuniceras. De beskriver en skev bild av kristnas syn på naturvetenskap som tycks vara utbredd bland människor utanför kyrkan och önskar insatser för att förändra den. Denna missuppfattning om kristnas relation till naturvetenskapen bidrar till att troende barn och ungdomar hamnar i ett utsatt läge i skolan, menar motionärerna.

Kyrkostyrelsen ser givetvis allvarligt på frågan om barn och ungas utsatthet och Equmeniakyrkan har genom Sveriges kristna råd varit med och lyft frågan i en rapport om hur unga kristna människor behandlas inom ramen för skolans verksamhet. (https://www.skr.org/ny-rapport-varannan-kristen-ungdom-upplever-sig-krankt-for-sin-tro/). Också Equmenia förde vid sin senaste Riksstämma samtal om apologetik och hur vi bemöter fördomar mot kristna. (https://equmenia.se/riksstamma/)

Förutom detta har Equmeniakyrkan arbetat med frågan exempelvis genom följande:

  • I Kyrkokonferensen 2012 erbjöds ett seminarium om tro och naturvetenskap.
  • 2013 medverkade Equmeniakyrkan i en kurs i ämnet i Kyrkan vid Brommaplan. Det har också förekommit temadagar och föreläsningar i flera andra församlingar.
  • 2015-2017 pågick projektet Cusanus i Sverige. Dess syfte var att bredda diskussionen och öka kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och religion, och hur dessa kan interagera med varandra i ett konstruktivt samspel. Projektet var ett samarbete mellan Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, Svenska kyrkan samt Sigtunastiftelsen/Agora for Biosystems. Dessutom medverkade Chalmers tekniska högskola, Equmeniakyrkan, Ibn Rushd Studieförbund, Teologiska högskolan Stockholm samt Verbum förlag.

Inom ramen för detta projekt genomfördes en mängd aktiviteter, bland annat seminarier och temadagar i alla regioner, inspelning av poddar och föreläsningar, enkätundersökningar bland pastorer och präster, konferensarrangemang på THS om skapelseteologi och evolution mm. En högskolekurs ”Biologi, evolution och teologi” utvecklades och genomfördes 2016 i ett samarbete mellan Equmeniakyrkan och THS. Den kursen har sedan återkommit efter att Cusanus-projektet avslutades, både 2018 och 2020.

Kyrkostyrelsen instämmer med motionärerna i att relationen tro och naturvetenskap är en relevant fråga för vår tid och menar att den lever på många sätt och genom olika insatser och aktiviteter. När det gäller studiematerial finns även där pågående processer. Bland annat undersöks möjligheten att publicera material som används i ovan nämnda högskolekurs och i kommande framtagande av konfirmandmaterial ska tillses att dessa frågor ingår.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta

att uppmuntra till fortsatt samtal om relationen mellan tro och naturvetenskap

att inte formulera en för Equmeniakyrkan gemensam syn på relationen till naturvetenskap.