07. Motion om återkoppling av insamlingar | 2020


Equmeniakyrkans gemensamma mission i andra länder. Återkoppling till församlingarna och regionerna av insamlingsresultaten.

Den lokala församlingens behov

Vår gemensamma uppfattning är att varje lokal församling är en viktig del som tillsammans utgör Equmeniakyrkan. Det gäller i hög grad vårt ansvar för missionen i andra länder. Insamlingsperioden från advent till sista januari har länge kompletterats med autogiro. På senare år har insamlingsbrev för individuella gåvor sänts ut till medlemmar registrerade i Repet.

Vår önskan är att denna motion ska medföra en återrapportering till församlingarna av insamlade medel. Bildarsamfunden har genom åren haft olika praxis i denna fråga. Equmeniakyrkan har inte haft någon tydlig policy i återrapporteringen till församlingen för deras gåvor.

Det är nog tveklöst så att det finns ett avstånd mellan kyrkan centralt och de lokala församlingarna, något som kan mötas med hjälp av modern teknik.

Vi som lyfter denna fråga är företrädare för olika församlingar, några ingår i det internationella rådet i Region Mitt. Där liksom från andra saknas en återrapportering av insamlingsresultaten.

Vi föreslår att insamlingsresultatet följs upp några tillfällen per år och att summan per församling delges namngivna personer i respektive församling, det kan vara pastor, kassör och missionsansvarig. Huvudmotivet är att ge ökad kunskap om offrandet till den enskilda församlingen. Insamlingsresultatet kan även anges i kronor per medlem.

Återkoppling önskas även ske till Equmeniakyrkans sju regioner. Summan från församlingarna i en region beräknas och anges också som genomsnittligt belopp per medlem i den regionen. De regionala uppgifterna skulle kunna göras tillgängliga på Equmeniakyrkans hemsida.

Med dessa uppgifter ges underlag för respektive församlingsstyrelse och församlingsmöte att fatta beslut om åtgärder för att nå uppsatta mål för missionsinsamlingarna. Det huvudsakliga motivet är att ge kunskap tillbaka till den enskilda församlingen utan att jämföra med andra församlingar. (Jämförelse kommer endast att kunna göras mot regionssnittens nivåer). Dessa återrapporter ger dessutom bättre kunskap för de ombud som ska diskutera och fatta beslut om ekonomi och budget för det internationella arbetet under kyrkokonferensen.

De missionsråd som finns i några av Regionerna har också behov att följa intäkterna på regionnivå. Det ger stöd för hur missionsrådens insatser och besök kan prioriteras för att påverka insamlingsresultaten.

Projektinsamlingar utanför den gemensamma internationella insamlingen

Vid sidan av den gemensamma insamlingen som berörts ovan finns det ett flertal församlingar och grupper av enskilda medlemmar som är engagerade i projekt i samarbetskyrkorna inom Equmeniakyrkans ram, ett exempel är ”Hälsa för alla i Kongo”. Projektinsamlingar går i regel vid sidan av den gemensamma internationella insamlingen och kan med koder beräknas separat. Dessa insamlingar har ibland en bredare insamlingsbas till exempel second hand butiker. Projekten har ekonomiska mål som det är angeläget att kunna följa upp. De ansvariga som driver projekten behöver underlag för informationsinsatser dels till målgruppen som får stöd, dels till givarna som gett löften om åtaganden.

Tekniska lösningar kopplat till ekonomisystemen krävs

Möjligheter skapas till återrapport genom att addera gåvor markerade med församlingens namn/kod vid offerdagar, från enskilda via autogiro eller gåvor till den internationella gemensamma insamlingen. Vi är medvetna om det kommer att innebära en kostnad för programmering, men vi tror det betalar sig genom att en förbättrad uppföljning kommer att medverka till ökade insamlingsresultat.

Vi är övertygade att en kunskapshöjning kring offrandet kommer att bli till stöd för beslut om budget på kyrkonivå. Det ger också inspiration till de som driver projekt i relation till samarbetskyrkorna eller dess församlingar. Vi ser inga hinder att kunna respektera den sekretess som är kopplad till insamlingarna.

De tekniska lösningarna bör även kunna anpassas till övriga gemensamma insamlingar.

Förslag för ingång till diskussionen i Kyrkokonferensen

Kyrkokonferensen beslutar att det regelbundet under verksamhetsåret återrapporteras till respektive församling hur man ligger till i Equmeniakyrkans gemensamma internationella insamling.

Resultatet av det gemensamma internationella offrandet aggregeras och presenteras per region.

Projektinsamlingar för internationellt samarbete ges möjlighet till rapporter (gåvor från församlingar och aggregerat anonymt för enskilda). Resultaten kring projekten redovisas till projektansvariga summerat per region och återkopplas regelbundet.

Motionärerna önskar även få diskussionen vidgad till övriga gemensamma insamlingar.

Härmed överlämnas frågan till konferensen för beredning.

Styrelsen i Borlänge missionsförsamling
Styrelsen i Flatåskyrkans församling, Västra Frölunda
Missionskommittén i Högbergskyrkans församling, Ludvika
Styrelsen i Immanuelskyrkans församling, Borås
Styrelsen i Immanuelskyrkans församling, Norrköping
Styrelsen i Orsa missionsförsamling
Styrelsen i Svärdsjö missionsförsamling
Vidablickskyrkans församling, Norrköping
Styrelsen i Equmeniakyrkan i Östersund

samt medlemmarna i Internationellt Missionsråd Region Mitt: Rune Andreasson, Gunnar Bennstam, Rune Björke, Marianne Hållmarker, Ulf Hållmarker, Erik Lennestål, Agneta Lillqvist Bennstam, Barbro Ryneus, Ulla Strindberg (alla medlemmar i rådet är också medlemmar i lokala Equmeniakyrkoförsamlingar)