7. Gemensamt ledarskap i Equmeniakyrkans församlingar – motion och svar | 2021


Motion

I dagens samhälle är det ofta svårt att rekrytera ledare, både i verksamheter likaväl som för verksamheter. Detta är extra kännbart inom ideell verksamhet såsom Equmeniakyrkan t.ex.

När nu Equmeniakyrkan öppnat upp för gemensamt ledarskap på nationell nivå skulle detta kunna vara en möjlighet även för ordförandeskapet i församlingarna. Ordförandeskapet kan på så sätt bli mer attraktivt utifrån att vara två som delar på ansvaret, uppdraget och tiden likaväl som det finns någon nära att ha dialog med om möjligheter och utmaningar i församlingsarbetet. Två personer kan också komplettera varandras intressen och förmågor, vilket kan ge en större bredd i ledarskapet.

Equmeniakyrkan Mölnlycke och Landvetter föreslår att kyrkokonferensen beslutar

att uppmuntra möjligheten till gemensamt ledarskap i församlingarna och att församlingarnas stadgar ses över för att stödja viljeriktningen.

Equmeniakyrkan Mölnlycke och Landvetter


Kyrkostyrelsens motionssvar om gemensamt ledarskap i Equmeniakyrkans församlingar | 2021

Motionärerna önskar se ett beslut från Kyrkokonferensen om att uppmuntra delat ledarskap i församlingsledningen och då primärt dess ordförandeskap. Kyrkostyrelsen vet att detta förekommer redan idag och har stort förtroende för att församlingarna utser det ledarskap man önskar och fördelar arbetet mellan dessa personer.

En del av motionens argumentation går ut på att jämföra hur Equmeniakyrkan nationellt leds genom ett gemensamt ledarskap, och det är positivt om den typen av ledarskap får spridning. I Equmeniakyrkan nationellt väljs kyrkoledare och biträdande kyrkoledare till ett gemensamt ledarskap, och i de flesta församlingars stadgar återfinns möjlighet till val av vice ordförande, vilket kan fungera på liknande sätt.

Ett delat ledarskap i församlingen – t.ex. med två jämställda ordförande – är också möjligt att utforska, men detta bör göras utifrån varje församlings enskilda överväganden. I dag finns inget i föreslagna församlingsstadgar som hindrar att en församling väljer att skapa former för ett delat eller gemensamt ledarskap. Kyrkostyrelsen uppmuntrar församlingarna att delta i regionala församlingsråd och styrelseutbildningar och utbyta erfarenheter kring församlingsledning. 

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta

att uppmuntra församlingar att delta i regionråd och styrelseutbildningar och utbyta erfarenheter om olika sätt att organisera församlingsledningen.