Församlingsinformation med anledning av coronaviruset, covid-19

På den här sidan finner du information och tips till församlingen med anledning av coronaviruset, covid-19.

(Informationen på denna sida är kontrollerad och uppdaterad 24 augusti 2020)

Equmeniakyrkan har en extrainsatt krisgrupp med anledning av coronaviruset sedan ett par veckor tillbaka. Equmeniakyrkans krisgrupp möts två gånger per vecka för att säkerställa informationen om coronaviruset på vår hemsida samt ta eventuella beslut som rör Equmeniakyrkans personal och församlingarna. Vid behov sammankallas gruppen med kort varsel.

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingar tillsvidare.

Glöm heller inte bort de i församlingen som är äldre, sjuka och ensamma och som kanske har en extra oro. Ett kort telefonsamtal kan betyda mycket!

Var noga med att sprida inte sprida felaktig information till din församling och andra du träffar utan se till att du säkerställer källan först.

Equmeniakyrkan uppdaterar fortlöpande aktuell information om coronaviruset och eventuella beslut krisgruppen tar här.

krisinformation.se får du en samlad bild med bekräftad myndighetsinformation om coronaviruset, reseinformation, vad du behöver göra och hur utbrottet hanteras.

Folkhälsomyndighetens webbplats har omfattande information om viruset, smittorisker,  hälsorekommendationer och informationsmaterial till både privatpersoner och vårdpersonal. 1177.se har information om när du behöver kontakta vården och om hur behandling går till.

Utrikesdepartementet ger information om reseavrådan och vad det innebär.

SST – Myndigheten för stöd till trossamfund ger information och rekommendationer för hantering av avlidna med bekräftad covid-19.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information om covid-19 och hur man kan skydda sig själv och andra på många olika språk.

Här finner du information om covid-19 på olika språk.

Varje församling beslutar själv om man vill inbjuda till gudstjänst. Det finns ingen generell avrådan från gudstjänst.

 • Viktigt att följa allmänna riktlinjer gällande hygien etc.
 • De som är äldre eller tillhör riskgrupp uppmanas av undvika sociala kontakter och vara extra försiktiga.
 • Erbjud hjälp och stöd såväl praktiskt som andligen.
 • Sänd gärna hälsningar via webben (läs mer om hur här på vår sida om live-sändning) men glöm inte av den personliga kontakten via telefon, brev eller mail.
 • Engagera gärna de i församlingen som är hemma så att de har meningsfulla uppgifter att göra.

Om man har samling i kyrkan:

 • Informera tydligt i entrén vad som gäller t ex gällande att inte hälsa i hand etc.
 • Sitt glest och markera gärna platser där man kan sitta.
 • Erbjud handsprit

Riskbedömning av evenemang och sammankomster
Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett verktyg för arrangörer att göra en egen riskbedömning av ett evenemang eller sammankomst.
Läs mer om verktyget och riskbedömning här.

Varje församling avgör om man vill fira nattvard eller ej.

 • När nattvard firas rekommenderar vi att man avstår från att dricka vinet direkt ur bägaren utan istället doppar brödet i kalken. Var då noga med att inte doppa fingrarna i vinet. För att underlätta just detta rekommenderar vi användning av en grund kalk.
 • Ni kan också välja att ”bara” dela brödet med varandra. Här kan en kommentar om att dela nattvarden med bara bröd vara klok att ge utifrån tanken att det ändå är en ”full” nattvard.
 • Vi rekommenderar att inte baka eget nattvardsbröd under denna period – använd hellre oblater.
 • Särkalk kan verka mer hygieniskt men det finns en risk att fler då behöver hantera kalkarna, bl.a vid diskning. Särkalkar kan också vara svårt att hantera för människor med vissa funktionshinder.
 • Nattvardstjänarna och celebranten uppmanas särskilt till god handhygien i förberedandet av samt under nattvarden och det kan vara klokt att man ”spritar” händer offentligt och tydligt för att undvika oro.
 • Om man önskar avstå från att ta emot vinet så kan den som delar ut vinet ändå uttala orden ”Kristi blod för dig utgjutet”.
 • Uppmana de i församlingen som hanterar kyrkfika och annan servering att hålla extra noga handhygien.
 • Låt var och en ta sin kopp/sitt glas och ha diskkorgar framme där var och en sedan placerar den använda.
 • Ha gärna inplastade kakor etc typ Delicato eller liknande, allt för att markera att vi inte rör vid sådant som ska ätas.
 • Ha handskar för dem som sköter disk etc.
 • Ha bara pappershanddukar på toaletterna och inga ”vanliga” handdukar.

Fundera gärna en extra gång på hur ni, i er församling, gör serveringarna bäst för att minska smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt generella rekommendationer för körledare. Det är viktigt att betona att verksamheterna själva ansvarar för att aktiviteterna kan ske enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att man gör en lokal riskbedömning.

Fem av Sveriges körförbund har tillsammans tagit fram följande tips och råd till körledare, körsångare och ansvariga för verksamheten.

Deltagare som haft bekräftad covid-19, eller har gjort ett antikroppstest som visar att man har antikroppar mot sjukdomen, deltar på samma premisser som övriga kördeltagare.

För dig som är 70+

För dig som är 70 år och äldre eller tillhör en riskgrupp gäller särskilda rekommendationer, se Folkhälsomyndighetens hemsida, länk finns ovan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar körsångare som är 70 år och äldre att man inte bör inte delta i körverksamhet med blandade åldrar under pandemin då det kan innebära större risk för smitta.

Ha gärna kyrkan öppen för enskild bön och andakt men ha samma förhållningsregler som för gudstjänster och samlingar ovan. Människor behöver kyrkan särskilt i dessa tider.

Flera församlingar har börjat live-sända och spela in allt från predikningar, betraktelser och korta andakter till hela bibelstudier och gudstjänster. Det är en bra service till de som inte har möjlighet att komma till kyrkan. Här har vi har samlat tips för att ni ska kunna komma igång med live-sändningar.

Equmeniakyrkan gör också live-sändningar med anledning av Coronaviruset, covid-19. Du kan se dem här.

Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Reglerna om nedsättning träder i kraft den 6 april och innebär att alla arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.

Läs mer om arbetsgivardeklaration på Skatteverkets hemsida.

Församlingar i Equmeniakyrkan definieras organisationsmässigt som ideella föreningar. Det finns ingen associationsrättslig lag för ideella föreningar men stadgarna reglerar formalia. Om en församling väljer, eller tvingas, att frångå sina stadgar beroende på pandemin är det bara församlingen själv som kan ha synpunkter på det.

Former för årsmöten och församlingsmöten vållar en del huvudbry. Stadgarnas lydelse om tidpunkt för årsmöte och om hur man kan delta hör till det som under rådande omständigheter kan behöva frångås. Ett riktmärke i alla överväganden om att rätta stadgarna efter rådande verklighet är att medlemmarna fortsatt ges möjlighet till demokratiskt medbestämmande och inflytande.

Du kan läsa mer i detta dokument.

Församlingens krisgrupp

Har församlingen en krisgrupp bör den aktiveras med regelbundna samlingar för att ge råd inför beslut i församlingen. Finns ingen krisgrupp kan en sådan med fördel tillskapas.

Material till församlingarna

Här finner du material som du kan ladda ner och skriva ut.