Välkommen till Salem

Om Salem

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.

AKTUELLT

VÅRA MÖTESPLATSER

Salemkapellet.

Dalgatan 95, ligger intill riksväg 70 mitt i Älvdalens kyrkby.
I Salem har vi de flesta av våra Gudstjänster och andra samlingar och aktiviteter.

Baptistkapellet i Åsen

Kapellet är beläget i byn Åsen, ca 2 mil norr om kyrkbyn, utefter den gamla sträckningen av riksväg 70.
Det ursprungliga namnet var Ebenezerkapellet och tillhörde Älvdalsåsens Baptistförsamling. Under åren 1978–2000 drev ”Stiftelsen Älvdalens Soldathem” en omfattande verksamhet i huset, som också renoverades och byggdes till söderut.
Därav det ännu frekvent använda namnet ”Soldis”.
För närvarande driver Iessn til AB fastigheten med bl a lunchservering och som bas för ”Åsens Antikvariat” med ”Bokbörsen” som säljkanal.

Månstastugan

 Belägen vid ÖsterDalälven strax intill Månstabron, ca 3 km norr om kyrkbyn.

Vid denna plats bildades församlingen år 1854 vid en förrättning av troendedop, på den tiden synnerligen olagligt. För detta finns idag vid stugan en minnessten. Stugan och tomten används tämligen frekvent av våra scouter, som kan knyppla sina knopar, skära sig i fingret och annat spännande i rogivande och mysig miljö. Under sommaren händer det att vi firar Gudstjänst här.

HISTORIA

Älvdalens Baptistförsamling har funnits i Älvdalen sedan 1854 och är därmed en av Sveriges äldsta baptistförsamlingar med en obruten verksamhet och en stundtals dramatisk historia.

Dys Erik Ersson

Branden i Åsen 1928

MEDLEMSKAP

Grunden för medlemskap i vår församling är längtan efter gemenskap med Gud och andra kristna.

Det kostar inget att bli medlem. Kontakta oss om du vill veta mer – se fliken Kontakt.

FÖR EN HÅLLBARARE FRAMTID

Vi vill vara en ”kyrka mitt i byn” – som finns till för Älvdalens invånare. Men vi är också en ”kyrka mitt i världen” – som vill vara med och ta ansvar för en hållbar framtid för alla.

Det gör vi bland annat genom

  • Ekonomiskt bidrag till Equmeniakyrkans internationella arbete och EQ – kvinnas fadderverksamhet i Thailand
  • Att vara ambassadörer för Fairtrade. Att själva så långt det är möjligt köpa Fairtrademärkta produkter, men också genom att sprida kunskap om hur en rättvisare handel förvandlar människors levnadsvillkor.
  • Att vara klimatsmarta i stort som smått – från våra solfångare på taket, till råvarorna i köket.
  • Medverka till ett socialt hållbart samhälle genom vårt företag Iessn til

FÖRSAMLINGENS TEOLOGISKA GRUND

VISION:

Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mej, dej och vår omvärld.

UPPDRAG:
Församlingens uppdrag är att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor.
Jer 29:7 Gör allt för att den stad jag har fört er till ska blomstra.
Jer 29: 11-13 Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig
.

TEOLOGISK GRUND:
Församlingen är Jesu Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. Den lokala församlingen möts regelbundet till gudstjänst där Guds ord och evangelium delas, dop äger rum och nattvard firas. Vi välkomnar alla, oavsett tro eller kulturell bakgrund, till våra gudstjänster och samlingar.  Vi tror att mångfalden berikar vår gemenskap liksom att även olika sätt att tolka Bibeln kan tillföra nya dimensioner av vår tro i respekt för varandra. Då kan vi bli en växtplats där människor i olika åldrar möts för att bearbeta och fördjupa viktiga frågor kring livet och tron.
Församlingen förkunnar en baptistisk dopsyn, men välkomnar också medlemmar från andra doptraditioner.

Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen verksamhet samtidigt som den är en del av Equmeniakyrkan.

1 Kor 12:12-23 Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria.

FOKUS:
Med Jesu förebild i centrum vill vi låta ett diakonalt förhållningssätt genomsyra hela vår verksamhet. Diakoni handlar om att omsätta evangeliet i handling och att förmedla Guds kärlek i omsorg om medmänniskan. I församlingens gemenskap får man både bära andra och själv bli buren. Vårt arbete finns inom församlingen men sträcker sig också utanför – både lokalt, nationellt och globalt.
Jak 2:14-17 Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta” men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.

ORGANISERAT DIAKONALT, SOCIALT ARBETE:
Vår församling har en lång tradition av socialt arbete. Sedan år 2015 driver vi ett arbetsintegrerat socialt företag under namnet Iessn til AB.
”Iessn til” betyder ”en gång till” på älvdalska. Det vill visa att vi anser att alla människor är lika mycket värda och att alla har resurser som är viktiga för lokalsamhället att ta till vara.


Matt 20:1-16 Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagpenning på en denar och sände iväg dem till vingården…
   v9 De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de som hade/arbetat hela dagen/steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sade han till en av dem: Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om de denar, ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så skall de sista bli först och de första sist.

Församlingens (ägarens) uppdrag till Iessn til AB:
Iessn til AB ska erbjuda en meningsfull och kreativ social miljö, där människor kan växa och utvecklas oavsett fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller samhällets hinder. Det uppnås genom arbete och sysselsättning under kompetent ledning där varje individ arbetar 100 procent av sin förmåga.


Värdegrund:
Alla människor är lika mycket värda.
Alla människor har rätt till en plats i samhället där de har en uppgift, en egen inkomst och ett eget ansvar för sitt liv.
Alla människor kan utveckla sin självkänsla med rätt stöd.

Affärsidé:
Bolagets styrelse ansvarar för att en affärsidé finns, vilken kan ge ekonomi att upprätthålla en verksamhet i linje med församlingens (ägarens) uppdrag och att den hålls uppdaterad fortlöpande.

                                                                                                                    Dokumentet fastställt av församlingsmöte 2017-10-29.