Teologisk grund

FÖRSAMLINGENS TEOLOGISKA GRUND

VISION:

Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mej, dej och vår omvärld.

UPPDRAG:
Församlingens uppdrag är att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor.
Jer 29:7 Gör allt för att den stad jag har fört er till ska blomstra.
Jer 29: 11-13 Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig
.

TEOLOGISK GRUND:
Församlingen är Jesu Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. Den lokala församlingen möts regelbundet till gudstjänst där Guds ord och evangelium delas, dop äger rum och nattvard firas. Vi välkomnar alla, oavsett tro eller kulturell bakgrund, till våra gudstjänster och samlingar.  Vi tror att mångfalden berikar vår gemenskap liksom att även olika sätt att tolka Bibeln kan tillföra nya dimensioner av vår tro i respekt för varandra. Då kan vi bli en växtplats där människor i olika åldrar möts för att bearbeta och fördjupa viktiga frågor kring livet och tron.
Församlingen förkunnar en baptistisk dopsyn, men välkomnar också medlemmar från andra doptraditioner.

Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen verksamhet samtidigt som den är en del av Equmeniakyrkan.

1 Kor 12:12-23 Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria.

FOKUS:
Med Jesu förebild i centrum vill vi låta ett diakonalt förhållningssätt genomsyra hela vår verksamhet. Diakoni handlar om att omsätta evangeliet i handling och att förmedla Guds kärlek i omsorg om medmänniskan. I församlingens gemenskap får man både bära andra och själv bli buren. Vårt arbete finns inom församlingen men sträcker sig också utanför – både lokalt, nationellt och globalt.
Jak 2:14-17 Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta” men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.

ORGANISERAT DIAKONALT, SOCIALT ARBETE:
Vår församling har en lång tradition av socialt arbete. Sedan år 2015 driver vi ett arbetsintegrerat socialt företag under namnet Iessn til AB.
”Iessn til” betyder ”en gång till” på älvdalska. Det vill visa att vi anser att alla människor är lika mycket värda och att alla har resurser som är viktiga för lokalsamhället att ta till vara.

Matt 20:1-16 Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagpenning på en denar och sände iväg dem till vingården…
   v9 De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de som hade/arbetat hela dagen/steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sade han till en av dem: Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om de denar, ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så skall de sista bli först och de första sist.

Församlingens (ägarens) uppdrag till Iessn til AB:
Iessn til AB ska erbjuda en meningsfull och kreativ social miljö, där människor kan växa och utvecklas oavsett fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller samhällets hinder. Det uppnås genom arbete och sysselsättning under kompetent ledning där varje individ arbetar 100 procent av sin förmåga.


Värdegrund:
Alla människor är lika mycket värda.
Alla människor har rätt till en plats i samhället där de har en uppgift, en egen inkomst och ett eget ansvar för sitt liv.
Alla människor kan utveckla sin självkänsla med rätt stöd.

Affärsidé:
Bolagets styrelse ansvarar för att en affärsidé finns, vilken kan ge ekonomi att upprätthålla en verksamhet i linje med församlingens (ägarens) uppdrag och att den hålls uppdaterad fortlöpande.

                                                                                                                    Dokumentet fastställt av församlingsmöte 2017-10-29.