Publicerat 

Arbetsgivarens stödformer

Arbetsgivaralliansen

Equmeniakyrkan är medlem i Arbetsgivaralliansen. Vi tillhör branschen Trossamfund & Ekumeniska Organisationer, TEO, som är Arbetsgivaralliansens näst största bransch med över 1000 arbetsgivare och ca 4700 anställda.

Församlingar som är arbetsgivare ansöker själva om medlemskap i Arbetsgivaralliansen och uppger då att man tillhör Equmeniakyrkan.

Medlemskap i Arbetsgivaralliansen innebär att man som församling får stöd i arbetsgivarfrågor. Medlemsskap krävs också för att de anställda ska omfattas av personalförsäkringar och bli anslutna till tjänstepension. Arbetsgivare och anställda har Kollektiv- och löneavtal till hjälp att reglera olika frågor. Kollektivavtalet ger ramar och riktlinjer i olika frågor. Löneavtalet har som syfte att förenkla och underlätta tillämpningen av lönesättning.

Företagshälsovård

Equmeniakyrkan har ett centralt rikstäckande ramavtal med Previa företagshälsovård vilket ger församlingarna möjlighet att köpa tjänster från Previa till avtalspriser. Församlingarna kan med fördel rådgöra med personalchef Christina Grafström vid köp av tjänster.

Personalvård

Personalvården erbjuder anställda inom Equmeniakyrkan och deras anhöriga möjlighet till samtal med själavårdare/terapeut. Personalvården bedrivs i samarbete med Evangeliska Frikyrkan. Personal av alla kategorier i samfundet och deras nära anhöriga, har möjlighet till enstaka samtal och längre samtalskontakter av terapeutisk, rådgivande eller själavårdande karaktär. I församlingsarbetet är det den anställdes egen personlighet med dess resurser och begränsningar som tas i bruk. Under livets gång utvecklas personligheten, inte sällan genom kriser och svårigheter. I sådana lägen erbjuds möjlighet att gå in i en samtalsrelation som är skyddad av sekretess och trygga ramar. Samtalsrelationen syftar till att upptäcka nya perspektiv och frigöra resurser för att kunna komma vidare.

Första besöket är gratis. För samtal 2–10 betalas en egenavgift på 150 kr per gång, för samtal 11–20 betalas en egenavgift på 300 kr per gång. Reseersättning förväntas arbetsgivaren att stå för.

Handledning

Att arbeta i församling och samfund innebär att stå i tjänst för människor i mycket skiftande omständigheter. Det är ett arbete som till stor del handlar om personligt engagemang och övertygelse, men också om att gå in i en yrkesroll och hitta sin professionella hållning. Medarbetare i Equmeniakyrkan har rätt till yrkeshandledning utifrån kollektivavtal. Att få handledning på sitt arbete kan ses som en slags friskvård och är en värdefull metod för att fördjupa och förstärka sin yrkesskicklighet. Genom att erinra sig och reflektera över vad man varit med om i sitt arbete så ökar förståelsen för det egna yrkets krav och möjligheter.

Equmeniakyrkan erbjuder i första hand grupphandledning med 4–6 deltagare som möts en gång i månaden. Gruppen leds av en handledare som finns utanför den egna arbetsmiljön. I gruppen råder sekretess och med handledarens hjälp får gruppdeltagarna ta upp situationer, dilemman och erfarenheter. Den givna ramen och de återkommande mötena ger trygghet och möjlighet till utveckling och stärkt yrkesidentitet. Av olika anledningar kan ibland enskild handledning förekomma. Då får medarbetaren större utrymme med sin handledare utifrån sina behov. Den enskilda handledningen kan planeras till en gång i månaden eller efter behov. Vid både grupphandledning och enskild handledning gäller tystnadsplikten. Equmeniakyrkan fakturerar församlingarna 3 000 kronor per termin och medarbetare.

Kris och konflikt

Vid särskilda situationer kallas regional kyrkoledare till medarbetare/församling. Regional kyrkoledare har ett dubbelt ansvar att stödja den samlade gemenskapen alltså både församling och medarbetare. Regional kyrkoledare har möjlighet att, på Equmeniakyrkans bekostnad, tillsätta en särskild processledare och/eller kalla in någon av de nationella kyrkoledarna.

Om konflikten är av arbetsrättslig natur hanteras frågorna framförallt av arbetsgivaralliansen (som företräder anställande part) och den fackliga organisationen (som företräder den anställde). De arbetsrättsliga regler som gäller på svensk arbetsmarknad gäller också i Equmeniakyrkan. Om en medarbetare blir uppsagd aktiveras den omställningsförsäkring som finns genom Trygghetsrådet.