Publicerat 

Årtal i Svenska Missionskyrkans historia

År 2003 byter Svenska Missionsförbundet namn till Svenska Missionskyrkan. Namnbytet sammanfaller med samfundets 125-årsjubileum.
År 2003 byter Svenska Missionsförbundet namn till Svenska Missionskyrkan. Namnbytet sammanfaller med samfundets 125-årsjubileum.

1878 Kolportörerna, de första lekmannapredikanterna, läser bibeln, predikar och ber för människorna runt om i stugorna. Detta är en del av början till Missionsförbundet, som bildas den 2 augusti 1878.

1880 De första missionärerna sänds till Ryssland.

1881 ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar.” Redan från början är den världsvida missionstanken djupt rotad i Svenska Missionsförbundet. 1881 startar missionen i Kongo, som då var en belgisk koloni.

1905 ”Bibeln till folket!” är årets paroll. Det första många av missionärerna gör är att lära sig ett nytt språk och översätta Bibeln. Den 5 april utkommer den första översättningen av hela Bibeln på språket kikongo.

1908 Detta år är Missionsskolan på Lidingö färdigbyggd. Här utbildas pastorer och missionärer. Så småningom byter skolan namn till Teologiska Seminariet.

1910 SMU, Svenska Missionsförbundets Ungdom bildas. Redan från starten ansluter sig 200 föreningar.

1926 Svenska Missionsförbundet noterar sitt största medlemstal någonsin: 115 498 medlemmar i 1579 församlingar.

1939 Detta år hade Svenska Missionsförbundet 1662 församlingar med tillsammans 108 002 medlemmar.

1940 Två tidningar i Missionsförbundet blir en. Svensk Veckotidning kommer ut med sitt första nummer.

1948 SMF är med och bildar Kyrkornas Världsråd.

1951 En ny religionsfrihetslag jämställer frikyrkorna i flera avseenden med Svenska kyrkan, till exempel när det gäller vigsel och begravning.

1956 SMU blir efter många års diskussioner mer utåtriktat i sitt arbete.

1961-63 Samfunden på missionsfälten blir ett efter ett egna självständiga systerkyrkor. 1961 gäller det kyrkorna i de båda Kongo-staterna, 1963 Indien och Japan.

1968 Svenska Missionsförbundets ledning tar initiativ för bildandet av en gemensam frikyrka. Diskussioner med andra samfund börjar, men läggs ner 1971 eftersom ingen enighet kan nås.

1971 Ett samarbete börjar med en protestantisk kyrka i Ecuador. SMU satsar på ett småindustriprojekt i Montecristi.

1978 Svenska Missionsförbundet fyller 100 år under temat ”En framtid och ett Hopp”.

1993 Svensk Veckotidning, samfundstidningen, läggs ner. Tillsammans med Baptistsamfundet startar man i stället tidningen Sändaren. Samma år flyttar SMU till gemensamt kansli i Älvsjö med Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och Metodistkyrkans Ungdomsförbund.

1994 Teologiska Seminariet går samman med Svenska Baptistsamfundets motsvarighet, Betelseminariet, och bildar Teologiska Högskolan i Stockholm. För första gången samlas Generalkonferensen på annan ort än i huvudstaden, nämligen i Göteborg.

1990-talet Samarbetsavtal skrivs med systerkyrkorna i Kongo Brazzaville (Republiken Kongo), Kongo Kinshasa (Demokratiska Republiken Kongo) Ecuador och Indien. Ekumeniska samtal med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan om samgående läggs ner.

1999 Generalkonferensen byter beteckning till kyrkokonferens, och missionsstyrelsen blir kyrkostyrelse. Detta är några följder av de nya stadgarna ”En fri och öppen kyrka”. Samfundet får också nya grundsatser. Ny fart på samgående-diskussionen med baptister och metodister.

2000 Den första januari träder en ny lag om religiösa samfund i kraft. Bland annat får alla kyrkor möjlighet att ta upp en kyrkoavgift med statens hjälp. Svenska kyrkan får dock en egen lag. Kyrkokonferensen formulerar färdigt och antar resten av konstitutionen under beteckningen ”En fri och öppen kyrka”. En ny översättning av Bibeln till kikongo planeras tryckas.

2003 Svenska Missionsförbundet byter namn till Svenska Missionskyrkan. Namnbytet sammanfaller med samfundets 125-årsjubileum. I samband med öppnandet av kyrkokonferensen och SMU:s riksmöte avtäcker Ulf Hållmarker, kyrkostyrelsens ordförande, den nya symbolen för Svenska Missionskyrkan. Symbolen vill bland annat ge en bild av en öppen gemenskap som hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus.

2006 Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan firar tillsammans den ekumeniska överenskommelse, som Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens och Svenska kyrkans kyrkomöte beslutat om under året. Firandet sker i form av en högtidsmässa i Uppsala domkyrka lördagen den 2 december.

2007 Svenska Missionskyrkan och Katolska kyrkan erkänner varandras dop vid en gemensam gudstjänst i Mikaelikyrkan i Skärholmen den 21 januari.

2008 Den 14-15 mars sammanträdde kyrko- respektive missionsstyrelserna för Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. I samband med det överlämnades en avsiktsförklaring om ett nytt gemensamt kyrkosamfund att antas av respektive samfunds konferenser 2008.

2008 Den 5 – 8 juni samlade GöteborgsMötet de tre kyrkosamfund och det gemensamma ungdomsförbundet equmenia, till gemensam årskonferens i Svenska Mässan. Högst på dagordningen stod ”avsiktsförklaringen”. Samtliga tre kyrkosamfund sa ja till avsiktsförklaringen och att fortsätta arbetet att bygga en ny gemensam kyrka.