Att förstå att vi inte förstår

En man som tänker

Det är mycket som vi inte vet och vi behöver förhålla oss till det faktum att vår kunskap är bristfällig. Det är en stor skillnad på att veta att man inte vet och att gå med villfarelsen att man vet fast man inte vet.

Hurdan Gud är tror jag inte att vi människor kan förstå. Vi lever i tiden med dess begränsningar och Gud är en evighetsvarelse. Vi kan inte tänka i evighetens kategorier.

Ändå har vi idéer om hur Gud är. Vi lever med våra olika gudsbilder. Det är viktigt att skilja på Gud och på våra föreställningar om Gud. Om vi sätter för stor tillit till våra egna gudsbilder så riskerar de att bli avgudar. Vi ska inte ha vår tillit till våra egna gudsbilder utan vår tillit ska vara fäst vid levande och treenig Gud som våra gudsbilder representerar i vårt tänkande

Vi behöver inse att vi inte har sanningen som något som vi förfogar över och kan använda som ett medel för social kontroll, utan att vi lever i en relation med Gud och det är Gud som är sanningen.

Därför älskar jag tanken på treenigheten, hur tre kan vara lika med ett, denna den kristna troslärans högre matematik. Själva kärnan i treenighetstanken är att den är ett mysterium och i grunden inte möjlig att helt förstå. På det sättet finns det inbyggd i själva gudsbegreppet en spärr mot ett teologiskt högmod. Den som rätt förstår treenigheten förstår att man inte förstår.

Ibland tänker vi på kristen tro som en samling av punkter som man ska ta ställning till. Tro man på det ena eller andra. Sådana trosövertygelser kan man kalla konventioner. Som människor tänker vi i konventioner. Det är ingenting fel i det.

Men mitt förslag är att vi ska se på våra egna konventioner som brustna konventioner, det vill säga de är inte färdiga och oföränderliga. Det finns olika teologiska frågor där det finns olika idéer om hur man ska förhålla sig, till exempel frågan om försoningen, hur man ska se på Jesu död, eskatologin, vad händer bortom döden och religionsteologin, hur ser man på andra trosåskådningar än den kristna.

I dessa tre exempel sägs det ofta att det finns tre olika uppfattningar och att vi ska bestämma vår teologi genom att välja en av dessa som om teologi var någon form av omröstning med färdiga alternativ. Min erfarenhet är att de intressanta samtalen kommer i gång när man kommer bortom de färdiga åsiktspaketen. Teologi är alltid för komplext för att låsas in i tre alternativ.

Kristen förkunnelse handlar inte om vilka uppfattningar vi har, utan om hur vi ska tolka våra egna och hela världens liv i ljuset av Guds förvandlande kärlek. Därför blir teologi så futtigt om det bara handlar om att vi ska försöka övertyga varandra om att man ska tycka det ena eller det andra.

Teologi är mänskliga försök att beskriva det som inte kan beskrivas med mänskliga termer. Därför är den begränsad och aldrig helt adekvat. Teologi är inte rätt eller fel utan mer eller mindre bristfällig. Det är bra att förstå att vi aldrig helt kan förstå.

Arne Fritzson

Arne Fritzson

Teologisk sekreterare

0739-86 16 71

arne.fritzson@equmeniakyrkan.se