Bidrag att söka för församlingar och föreningar

Socialstyrelsen

Motverka ofrivillig ensamhet

Syftet med bidraget är att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering. Detta bidrag kan ideella föreningar söka för att – anordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans – skapande av mötesplatser och kontaktytor mellan personer, och/eller – åtgärder som möjliggör att fler kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt.

Målgruppen är äldre personer över 62 år. Sista ansökningsdag är den 7 mars. 98 miljoner finns att fördela ut i detta uppdraget.


Länsstyrelsen

Tidiga insatser för asylsökande (TIA)

Gäller främst för målgruppen asylsökande,  men även människor som kommit hit  från Ukraina enligt Massflyktsdirektivet och är över 18 år projekttiden 2023-2024.

58 miljoner finns att fördela nationellt, dessa fördelas ut till länen i förhållande till antalet asylsökande.

Dessa medel finns på respektive länsstyrelses hemsida. Sista ansökningsdag 24 mars, OBS! detta datum kan varier i olika län. Gå in på din Länsstyrelses hemsida, ange Bidrag för tidiga insatser för asylsökande i Sökrutan på din Länsstyrelse.


Flyktingguide och familjekontakter (§ 37a medel)

Det är kommuner som ansöker om dessa medel, men rekommenderas att gör det i samverkan med civilsamhälle. Även här finns information på de olika länsstyrelserna . 31 miljoner finns att fördel nationellt. Sista ansökningsdagen är 7 april


Nytt regeringsuppdrag 2023-2027: Förstärka insatser i utsatta områden

Förmodad ansvarig myndighet är Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). I landet finns 59 områden (var av 27 finns i Stockholms närhet) som är benämnda som utsatta områden, i dessa områden vill regeringen satsa på bland annat föräldraskapsstöd i olika former. Detta är ett uppdrag i samverkan med kommun och civilsamhället och bidraget kan sökas av kommuner i samverkan med civilsamhällets aktörer.

Exakt hur medlen inom detta uppdrag kommer att fördelas ut är ännu oklart beroende på att uppdraget är helt nytt, dvs det finns ännu ingen skriven information om dessa projektmedel att läsa.

Du kan bekanta dig med myndigheten här:  https://mfof.se/