Publicerat 

Bidrag lokaler

Lokalbidrag (SST)

”Lokalbidrag, är ett investeringsbidrag, som kan sökas av församlingar för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet. Lokalbidrag kan sökas för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, ombyggnad eller genomgripande upprustning av församlingens lokaler,  dock ej för löpande underhåll och/eller reparationer.

Anpassning för funktionsnedsättning (SST)

Bidrag för anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning.
När gäller bidragen och mer information hänvisar vi till Myndigheten för stöd till trossamfund
Tillämpningföreskrift (SST)

Läs mer

Nybyggarupprop och bidrag från lokalupprustningsfonden

Equmeniakyrkan har beslutat att återuppta traditionen med nybyggarupprop. Dessutom finns möjligheten för församlingar att söka medel ur lokalupprustningsfonden.

Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter beredning av de regionala kyrkoledarna.

Ändamålet kan vara en nybyggnation, utbyggnad, ombyggnad eller upprustning av befintliga lokaler. Vid fördelningsrådet bedömning av ändamålet tas hänsyn till om byggnationen/upprustningen är ekonomiskt försvarbar, framåtsyftande och stärker församlingens möjligheter att verka.

Information (pdf) »

Ansökan, läs mer.

Enskilda eller församlingar kan ge en gåva, läs mer

Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder:

Läs mer »