Publicerat 

Bidrag

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften samt genom avkastning av olika fonder.

Kyrkostyrelsen har antagit kriterier för bidrag. Syftet med kriterierna är att de ska vara riktningsgivande vid prövningen av ansökningar.

Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter beredning i regionerna. Fördelningsrådet beslutar även hur de olika inkomstkällorna bäst fördelas i stöd till församlingar.