From Regionutredningen

Publicerat 

Regionutredningen

I kyrkokonferensen 2013 fattades beslutet att man under 2017 skulle utvärdera regionkonstruktionen för rapport till kyrkokonferensen 2018.

Read more

Publicerat 

Gemensam Framtid och equmenia kan få pionjär- och storstadsregion

Gemensam Framtid och equmenias regionsutredning är nu klar. Enligt utredarnas förslag får nya kyrkan och ungdomsförbundet sju regioner. En majoritet förordar att Stockholm-Uppsala-Gotland blir en storstadsregion, medan Skåne blir pionjärregion. Beslut om regionerna tas på equmenias riksstämma och Gemensam Framtids kyrkokonferens i april och maj i år. Regionernas uppdrag ska vara att stödja, inspirera och …

Read more

Publicerat 

Regionutredningen: Sammanställning från de regionala mötesplatserna

Den regionala utredningsgruppen (RUG) möttes till sammanträde förra veckan och samtalade länge om vilka former vi tror bäst kan hjälpa vår nya kyrka/samfund att vara en rörelse för medinflytande och demokrati. Här kommer en återkoppling på alla goda möten från 21 regionala mötesplatser under hösten.  Läs Rune Larssons sammanställning och analys av inlämnade synpunkter. Där …

Read more

Publicerat 

Regionutredningens ordförande lämnar lägesrapport

Delrapporten är överlämnad till styrelserna och nu börjar det finnas mer material att samtala om. Det är fortfarande mycket arbete kvar innan slutrapporten med sina förslag ska läggas fram den 1 februari 2012. Dessa förslag kommer församlingarna få ta ställning till under våren och på vår gemensamma kyrkokonferens. Utredningens ordförande har sammanställt var arbetsgruppen står …

Read more

Publicerat 

Första delrapporten från regionutredningen – synpunkter mottages gärna!

Till kyrkostyrelsens och equmeniastyrelsens sammanträden 11-13 november lämnade den gemensamma regionutredningen en första delrapport om sitt arbete. Rapporten behandlades i ett gemensamt möte med de två styrelserna på lördagen, och god tid gavs för samtal i tvärsammansatta smågrupper. Inga beslut fattades men de två styrelserna var överens om att överlämna de synpunkter som framförts till …

Read more

Publicerat 

Regionutredningen: Idé och mål

Bakgrund De tre bildarsamfunden har var sin modell för distriktsindelning och distriktsorganisation. Att Gemensam Framtid ska ha regioner är fastställt i stadgarna, som också säger att regionernas omfattning och ansvarsområden utvecklas tillsammans med församlingarna och equmenia. equmenia har sedan starten 2008 relaterat till SMU:s, SBUF:s och MKU:s olika distrikts- och regionindelningar. När equmenia bildades gjorde …

Read more