Teologisk grund

http://www.kyrkoaretstexter.se

Trons Grund

Genom historien har Guds församling framträtt på olika sätt, men har alltid varit tydlig och synlig i omvärlden. Den firar gudstjänst, förkunnar Guds ord, döper och firar nattvard. Den vittnar om sin tro samt handlar i det samhälle och bland de människor som omger den.

Församlingen förenar sig med hela Guds kyrka i en bekännelse av Gud som Fader, Son och Helig Ande. Varje enskild kristen har frihet att söka klarhet i tolkningen av Guds ord. När kristna under Andens ledning tillsammans delar Ordet leder denna öppenhet till mångfald och bygger upp gemenskapen.

Församlingen hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, inte av sina gränser. Gud ensam vet vilka som är de kristna. Genom Guds ord, dopet och nattvarden inbjuds var och en som vill följa Kristus och växa i tro att dela församlingens liv och gemenskap.

ur ”grundsatserna”

Gudstjänsten

Gudstjänsten är församlingslivets centrum. Från kyrkans första tid har Guds folk samlats på dagen för Kristi uppståndelse.

Gudstjänsten är ett möte med Gud, den helige. När Guds folk ärar och lovsjunger Gud, tar kyrkan del i den himmelska församlingens lovsång. Mångfalden återspeglar Guds rike som en gränslös gemenskap. Den helige Anden befriar från instängdhet och rädsla till öppenhet och frimodighet. Anden sänder kyrkan ut i världen, till Guds mission.

Gudstjänsten är ett möte mellan mönniskor, som samlas kring Jesus Kristus. De delar Guds ord, tar emot dop, nattvard och syndernas förlåtelse. De bekräftar och förnyar tron, uttrycker ansvar för gemenskapens liv genom offergåvor och förbön samt sänds ut i världen.

Gudstjänst och vardag uttrycker församlingens vila vid källorna och rörelse ut till uppgiften i hela skapelsen.

Guds ord

Ordet väcker tro, förmedlar Guds nåd och är riktlinje för tron och livet i Jesus Kristus. När Ordet läses och förkunnas, gör Anden det levande och verksamt. Det ger undervisning, tröst, hopp och glädje både i det enskilda livet och gemenskapen. Det utmanar utrustar till vittnesbörd och tjänst.

Nattvard

Vid Herrens bord är Kristus närvarande i bröd och vin, ger sig själv åt sina lärljungar, leder sin församling till djupare gemenskap och utrustar den för vittnesbörd och tjänst i vardagen.

Nattvarden har sin förebild i det gamla förbundets minnesmåltid över befielsen från slaveri, med osyrat bröd och påskalamm, samt i förbundsmåltiden.

Nattvarden är det nya förbundets måltid. Herrens måltid är en glädjefylld tacksägelse till Skaparen för livet ur Guds hand.

Nattvarden är ett nedkallande av den heliga Anden.

Nattvarden firas till minne av Kristus och hans försoningsdöd till syndernas förlåtelse.

Nattvarden är en gemenskapens måltid, öppen för alla som söker denna gemenskap. Tidens och rummets gränser bryts igenom, likaså gränser mellan människor. Vid Herrens bord får gemenskapen med Kristus och med människor sitt fulla uttryck. Församlingen uppfordras att dela brödet i världen och bära budskapet om försoningen vidare. Herrens måltid är ett tecken på framtid och hopp – en gränslös gemenskap i Kristi kropp, ett rättfärdighetens, kärlekens och fridens rike i den helige Anden. Den firas i väntan på den dag då Guds rike kommer i kraft.

Bön

Bönen är ett uttryck för människans gemenskap och samtal med den treenige Guden. Den har sin plats både i gudstjänsten, i mindre grupper och i enskildhet. Den gemensamma bönen – lovprisning, tacksägelse och förbön – ger inspiration för den enskilda andakten.

ur ”trons grund och innehåll”

Har du frågor kan du gärna kontakta mig på:

tel: 072 – 244 46 71

e-post: age.philip@gmail.com

Åge Eriksen
pastor i Equmeniakyrkan