Informationsrådet

Informationsrådet skall jobba med att skapa, samla in, sammanställa och förmedla information om församlingen. Sammankallande i rådet är Erland Berg och Matz Engström är medlem. Rådet uppgifter är bl a

  • Framställa församlingens publikation Kyrkobladet
  • Publicera information i dagspressen, t ex predikoturer
  • Rådet tar fram affischer att anslås utanför och i kyrkan
  • Församlingens information på internet ansvarar informationsrådet för
  • Administration av medlemmar och betjänade i församlingen görs med hjälp av Repet, ett system tillhandahållet av vårt samfund Equmeniakyrkan centralt
  • Teknisk utrustning kring ljud, bild, datorer etc handhas av detta råd också