Publicerat 

Församlingsanslag

Kyrkokonferensen beslöt 2012 att inrätta sju regioner i vår kyrka. I samband med beslutet om rambudgeten för 2018 vid kyrkokonferensen fastställdes att den föreslagna avgiften skall vara 150 kr per församlingsmedlem.

I samband med att de gamla distrikten lades ned och den tidigare regionala verksamheten överfördes till den nya kyrkan infördes det som i rambudgeten har kallats för ”församlingsanslag till regionerna” eller ibland även kallat ”regionpengen”. Anslaget beräknades utifrån 110 kr per medlem för varje församling och beloppet har inte förändrats sen det infördes i och med rambudgeten 2014.

Efter några år med den nya organisationen kan det konstateras att det som tidigare kallats nationell verksamhet och den regionala verksamheten idag inte alltid är lätt att särskilja. All verksamhet som idag bedrivs i Sverige, till skillnad från den internationella verksamheten, har som huvudsyfte att stödja församlingarna, som är anslutna till Equmeniakyrkan.

Mot bakgrund av ovanstående resonemang har rambudgeten förändrats i den meningen att kostnaderna för regional och nationell verksamhet inte delas upp. Vidare täcker församlingsanslagen i första hand en del av de kostnader som kan betraktas som särskilt viktiga för att samla och utveckla kyrkan inför framtiden, det vill säga verksamhet som primärt inte bör eller kan utföras av församlingarna. Det är till exempel kostnader för rekrytering och antagning pastors– och diakonkandidater, kyrkans gemensamma kyrkohandbok/teologi, kyrkans ledning och internationellt samarbete, som är reglerat i stadgarna, samt kyrkokonferensen. Inga deltagaravgifter kommer till exempel att tas ut för kyrkokonferensen från och med 2017.

Efter beslut i kyrkokonferensen 2017 höjdes församlingsanslagen till 150 kr/medlem som skall vara en rekommenderad avgift. Det är församlingen som i förekommande fall får fatta ett eget beslut om att göra avsteg från rekommendationen om det finns särskilda skäl, t.ex. att församlingen tillhör flera samfund.

Om ni har frågor – vänd er i första hand till er regionala kyrkoledare.
Vi önskar er alla Guds rika välsignelse i er församlings liv och arbete under 2019!

Lasse Svensson
kyrkoledare