Lokaler – bidrag

Equmeniakyrkan har inte något eget bidrag till lokalupprustningar men via Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) finns möjlighet att söka följande bidrag:

  • Lokalbidrag för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, ombyggnad eller genomgripande upprustning av församlingens lokaler. Bidrag får således ej beviljas för löpande underhåll och/eller reparationer.
  • Anpassningsbidrag för personer med funktionsnedsättning för att underlätta för dessa personer att delta i församlingens gudstjänster och andra sammankomster. Bidrag kan sökas för t.ex. hissanläggning, ändring av entréer och trösklar, ramper, toaletter, markerings-anordningar för synskadade samt till hörselslingor och förstärkare till dessa.
  • Etableringsbidrag får lämnas till ett trossamfund eller en församling som huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en central eller lokal verksamhet. Bidraget ansöks huvudsakligen av lokala församlingar inom de nyetablerade trossamfunden i Sverige (muslimska, ortodoxa kristna – med flera) men under senare år har vissa projekt för bildande av församlingar inom de sedan länge etablerade trossamfunden (t.ex. frikyrkorna) också beviljats bidrag.

Mer om dessa bidrag och kontaktuppgifter finner du här:
Projektbidrag från SST