Församlingsanslag

I samband med beslutet om rambudgeten för 2018 vid kyrkokonferensen fastställdes att den föreslagna avgiften skall vara 150 kr per församlingsmedlem.

I samband med att de gamla distrikten lades ned och den tidigare regionala verksamheten överfördes till den nya kyrkan infördes det som i rambudgeten har kallats för ”församlingsanslag till regionerna” eller ibland även kallat ”regionpengen”. Anslaget beräknades utifrån 110 kr per medlem för varje församling och beloppet har inte förändrats sen det infördes i och med rambudgeten 2014.

Efter några år med den nya organisationen kan det konstateras att det som tidigare kallats nationell verksamhet och den regionala verksamheten idag inte alltid är lätt att särskilja. All verksamhet som idag bedrivs i Sverige, till skillnad från den internationella verksamheten, har som huvudsyfte att stödja församlingarna, som är anslutna till Equmeniakyrkan.

Mot bakgrund av ovanstående resonemang har rambudgeten förändrats i den meningen att kostnaderna för regional och nationell verksamhet inte delas upp. Vidare täcker församlingsanslagen i första hand en del av de kostnader som kan betraktas som särskilt viktiga för att samla och utveckla kyrkan inför framtiden, det vill säga verksamhet som primärt inte bör eller kan utföras av församlingarna. Det är till exempel kostnader för rekrytering och antagning pastors– och diakonkandidater, kyrkans gemensamma kyrkohandbok/teologi, kyrkans ledning och internationellt samarbete, som är reglerat i stadgarna, samt kyrkokonferensen. Inga deltagaravgifter kommer till exempel att tas ut för kyrkokonferensen från och med 2017.

Efter beslut i kyrkokonferensen 2017 höjdes församlingsanslagen till 150 kr/medlem som skall vara en rekommenderad avgift. Det är församlingen som i förekommande fall får fatta ett eget beslut om att göra avsteg från rekommendationen om det finns särskilda skäl, t.ex. att församlingen tillhör flera samfund.

Om ni har frågor – vänd er i första hand till er regionala kyrkoledare.
Vi önskar er alla Guds rika välsignelse i er församlings liv och arbete under 2019!

Lasse Svensson
kyrkoledare

Lasse Svensson

Lasse Svensson

Kyrkoledare

Lasse Svensson är Equmeniakyrkans Kyrkoledare och ytterst ansvarig för kyrkans samlade vara och göra, församlingsrelationer och internationella relationer.

kyrkoledaren@equmeniakyrkan.se

Mer om Lasse Svensson

Regionala kyrkoledare

André Jakobsson, regional kyrkoledare Region Nord

André Jakobsson

Regional kyrkoledare, Region Nord

0706-97 06 13

andre.jakobsson@equmeniakyrkan.se

Anna Gustafsson

Bitr. regional kyrkoledare, Region Svealand; Regionsamordnare, Temagrupp Unga Vuxna Equmenia Svealand

0704-85 98 38

anna.gustafsson@equmenia.se

Charlotte Thaarup

Regional kyrkoledare, Region Syd

0723-02 77 00

charlotte.thaarup@equmeniakyrkan.se

Elin Alm, regional kyrkoledare Region Väst

Elin Alm

Elin är tjänstledig under våren. Vid frågor kontakta Johanna Bjurenstedt, regional församlingsutvecklare i region Väst.

Helen Friberg, regional kyrkoledare Region Svealand

Helen Friberg

Regional kyrkoledare, Region Svealand

0703-12 44 74

helen.friberg@equmeniakyrkan.se

Jenny Dobers

Regional kyrkoledare, Region Stockholm

0709-31 03 34

jenny.dobers@equmeniakyrkan.se

Johan Einarsson

Regional kyrkoledare, Region Öst

0702-30 19 48

johan.einarsson@equmeniakyrkan.se

P-O Byrskog

P-O Byrskog

Regional kyrkoledare, Region Mitt

0765-05 31 24

p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se