Församlingsbidrag

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften och genom avkastning från olika fonder.

Hälften av tillgängliga medel fördelas lika till regionerna, hälften fördelas i proportion till antal församlingar/medlemmar. Kyrkostyrelsen har antagit kriterier för bidragen. Syftet med kriterierna är att de ska vara riktningsgivande vid prövningen av ansökningar.

Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter beredning i regionerna. En uppföljning av beviljade bidrag sker genom att ett formulär skickas ut till alla församlingar som under föregående år beviljats bidrag.

Bidragsperiod

Ansökan ska vara inne senast 15 maj, och bidrag gäller kommande kalenderår. En församling som fått bidrag under tre på varandra följande år kan efter det normalt inte tilldelas bidrag i samma omfattning som tidigare. Nybildade församlingar kan dock beviljas stöd under ytterligare några år. För alla gäller att det ska finnas en plan som visar hur församlingen klarar sin ekonomi när bidraget upphör.

Församlingar som får bidrag ska rapportera till den regionala kyrkoledaren om väsentliga förändringar sker, t ex att en anställning upphör. Bidraget minskas då i motsvarande grad såvida inte den regionala kyrkoledaren förordar något annat.

Kriterier för bedömning av ansökningar

Kriterierna är indelade i två kategorier, som avser bedömning av ändamålet och bedömning av mottagaren. Ändamålet kan vara ett projekt eller en verksamhet som innebär kostnader för lön, verksamhet eller andra omkostnader.

Ändamålet

 • Ändamålet ska vara framåtsyftande, nysatsningar uppmuntras. På vissa orter kan församlingar behöva stödjas för att finnas kvar på orten.
 • Det ska ligga i linje med Equmeniakyrkans vision och teologiska grund.
 • Det ska vara byggt på omvärldsanalys; t ex om församlingens betydelse i det omgivande samhället.

Mottagare

Obligatoriska kriterier

 • Vision och konkreta målformuleringar.
 • Inriktning på att växa/utvecklas.
 • Otillräckliga egna ekonomiska resurser för ändamålet.
 • Ekonomisk plan för nertrappning av bidraget samt senaste resultat- och balansräkning ska bifogas.

Bonuskriterier

 • Relation med församlingshandledare.
 • Har eller söker starta barn- och ungdomsarbete.
 • Delaktiga i integrations- och mångfaldsarbete.
 • Delaktiga i Equmeniakyrkans liv och tjänst.
 • Kyrkoavgiftsbetalare.
 • Ändamålet kan vara till nytta för någon annan församling.

Ansök om församlingsbidrag

Ansökan görs via formuläret nedan. Glöm inte att ladda hem och läsa vår information om församlingsbidrag innan du skickar in din ansökan.

Om du inte vet ert församlingsnummer (ID-nummer) när du ska fylla i ansökan kan du hitta det genom att söka i församlingssöken.

Om ni har svårigheter att fylla i ansökningsformuläret, kontakta klas.johansson@equmeniakyrkan.se för alternativa ansökningsmöjligheter.

För att förbereda ifyllandet av ansökningsformuläret kan ni använda denna blankett: mall-forsamlingsbidrag-ansokan och sedan klippa/klistra in uppgifterna i ansökningsformuläret.

Mer information

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att skicka ett e-post till respektive regions epost-adress för bidragsfrågor. Du är också välkommen att kontakta ansvarig handläggare på kansliet eller i din region.

Nord: bidrag.nord@equmeniakyrkan.se
Mitt: bidrag.mitt@equmeniakyrkan.se
Svealand: bidrag.svealand@equmeniakyrkan.se
Stockholm: bidrag.stockholm@equmeniakyrkan.se
Väst: bidrag.vast@equmeniakyrkan.se
Öst: bidrag.ost@equmeniakyrkan.se
Syd: bidrag.syd@equmeniakyrkan.se

Kontaktperson Equmeniakyrkans kansli

Kontaktpersoner Equmeniakyrkans regioner

André Jakobsson, regional kyrkoledare Region Nord

André Jakobsson

Regional kyrkoledare, Region Nord

0706-97 06 13

andre.jakobsson@equmeniakyrkan.se

Anna Gustafsson

bitr. Regional kyrkoledare, Region Svealand Regionsamordnare, Temagrupp Unga Vuxna Equmenia Svealand

0704-85 98 38

anna.gustafsson@equmenia.se

Charlotte Thaarup

Regional kyrkoledare, Region Syd

0723-02 77 00

charlotte.thaarup@equmeniakyrkan.se

Elin Alm, regional kyrkoledare Region Väst

Elin Alm

Regional kyrkoledare, Region Väst

08-580 031 23

0765-01 17 12

elin.alm@equmeniakyrkan.se

Helen Friberg, regional kyrkoledare Region Svealand

Helen Friberg

Regional kyrkoledare, Region Svealand

0703-12 44 74

helen.friberg@equmeniakyrkan.se

Jenny Dobers

Regional kyrkoledare, Region Stockholm

0709-31 03 34

jenny.dobers@equmeniakyrkan.se

Johan Einarsson

Regional kyrkoledare, Region Öst

0702-30 19 48

johan.einarsson@equmeniakyrkan.se

P-O Byrskog

P-O Byrskog

Regional kyrkoledare, Region Mitt

0765-05 31 24

p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se