Bild på glödlampa

Energianvändning i våra kyrkor

På den här sidan har vi samlat tips, råd och länkar till församlingarna för att se över energianvändningen framöver och därmed minska utgifterna och klimatavtrycken.

Försäkringsriskerna med att kallställa en lokal.

Ett sätt att minska sin elförbrukning är att kallställa – det vill säga sänka eller stänga av värmen – i församlingens lokaler som man har i sin ägo. Men detta är inte riskfritt och kan bli dyrt för församlingen längre fram.

Om det uppkommer skador i lokalerna till följd av att man har kallställt kyrkan eller delar av den, kan försäkringsersättningen sättas ned om försäkringsbolaget anser att skadorna har uppkommit till följd av att man inte har följt försäkringsbolagets aktsamhetskrav som anges i villkoren. Därför är det viktigt att kontakta sitt försäkringsbolag för att förstå villkoren i det avtalet man har tecknat innan man kallställer. Dyra inventarier som kyrkorgel, pianon och tavlor kan vara särskilt känsliga för fukt som kan uppstå vid oaktsamhet.

Kompensation för ökade elkostnader

Vi följer den nya regeringens kommunikation och eventuella åtgärder för att på något sätt kompensera för ökade elkostnader. När dessa finns tillgängliga kommer vi att dela dessa. Equmeniakyrkan har på nationell nivå ingen möjlighet att ekonomiskt kompensera för dessa extra kostnader.

Tips och råd för minskad energiförbrukning

Här har vi samlat tips och råd för våra församlingar på åtgärder som inte kräver eller är en liten investering.

 • Kartlägg er energianvändning. Energideklarationen är en bra utgångspunkt, men för att identifiera fler effektiva åtgärder är det bra att dyka djupare i energistatistiken och fundera på var, när, hur och varför energin används.
 • Utse en person som får det övergripande ansvaret för att energieffektiviserande åtgärder genomförs.
 • Genom att nattvandra i lokalerna kan man upptäcka onödig energianvändning, som gäller belysning, kontorsutrustning eller omotiverat höga ventilationsflöden.
 • Utbilda, informera och inför rutiner för att gemensamt minska energianvändningen.
 • Sista personen som går hem för dagen tar ett varv för att se över eventuell påslagen belysning, skärmar eller apparater som kan stängas av.
 • Kör inte igång diskmaskinen förrän den är full.
 • Skölj inte disken innan den ska in i diskmaskinen, det räcker att skrapa bort matresterna.
 • Gör det möjligt för medarbetarna att stå upp och arbeta. Stående arbete kräver lägre inomhustemperatur än sittande.
 • Byt om möjligt ut mot lågenergibelysning, exempelvis LED.
 • Installera närvarostyrd belysning, särskilt i utrymmen med sporadisk närvaro såsom toaletter, trapphus och hissar.
 • Säkerställ att belysningen inte används när den inte behövs, till exempel i lediga konferensrum.
 • Kontrollera att släckta lysrör inte är trasiga. Det kan hända att drivdon drar energi även om inte lysröret lyser.
 • Upprätta rutiner för att släcka all belysning (nödbelysning undantagen) när lokalen är obemannad
 • Där det är möjligt, använd punktbelysning istället för att lysa upp onödigt stora ytor.
 • På äldre armaturer med tre lysrör i varje kan en enkel åtgärd vara att koppla ur det mellersta lysröret, då det endast bidrar med en mindre del av ljuset.
 • Planera utrymmen och aktiviteter i lokalen för att optimera användningen av dagsljus.
 • Utbilda och informera om vikten av att belysningen används på rätt sätt.
 • Se över kraven på inomhustemperatur och luftflöde. Är det onödigt varmt eller överventilerat någonstans? Kan man sänka temperatur och luftflöde i rum som inte används eller i perioder utan närvaro?
 • I rum som sällan används ska temperatur och luftflöde hållas på minimumläge.
 • Stäng fönster och dörrar när de inte används. Framför allt för att undvika värmeförluster till uteluften men även internt till de rum som inte används.
 • Byt filter och håll rent radiatorer och värmepumpar. Damm och smuts ökar tryckfallet och försämrar värmeöverföringen. Se till att det finns rutiner för drift- och underhåll samt att de efterlevs.
 • Se till att tilluftsdon och radiatorer inte är blockerade av möbler.
 • Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner) går ner i energisparläge när de inte används.
 • Låt energiprestanda vara en viktig beslutsparameter när ny kontorsutrustning köps in.
 • Se till att datorn går ner i viloläge när den inte används. Använd inte skärmsläckare. Stäng av externa skärmar när de inte används. Stäng av datorn när du går hem.
 • Se till att kaffemaskinen går ner i energisparläge när den inte används. Använd energisparprogrammet på diskmaskinen.
 • Se till att kyl och frys inte håller onödigt låg temperatur.
 • Låt energiprestanda vara en viktig beslutsparameter vid inköp av nya projektorer.
 • Var uppmärksam på droppande vattenkranar. Detta är ofta lätt att åtgärda vilket sparar både vatten och energi.
 • Installera snålspolande tappvattenarmatur.

Källa: Energimyndigheten

FAQ – vanliga frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor om energianvändning och effektivisering att göra.

Equmeniakyrkan har på nationell nivå ingen möjlighet att ekonomiskt kompensera för dessa extra kostnader.

Oftast är det en inte kyla som blir ett problem för interiör och instrument. Utan det man ska observera är luftfuktigheten. Det är lämpligt att mäta den kontinuerligt samt att man inte ändrar temperaturen för hastigt.

Flygel
Ett piano eller en flygel är i huvudsak byggt av levande material och trivs bäst i ett stabilt inomhusklimat med jämn temperatur och luftfuktighet. Luftfuktigheten bör, om det är möjligt, ligga mellan 40-60% relativ luftfuktighet. Kontakta församlingens pianostämmare om du är osäker och behöver rådfråga.

Orgel
Orgeln tar generellt sett inte skada av varierande temperatur men även här är det viktigt att ha koll på luftfuktigheten. Även för orglar bör luftfuktigheten ligga på mellan 40-60%. För torrt riskerar att göra sprickor i trät och för fuktigt kan orsaka mögel i orgeln. Det är viktigt att inte värma upp eller kyla rummet där orgeln står för snabbt. Det få inte bli varmare/kallare än 1-2 grader Celsius per timme. Kontakta församlingens orgelstämmare om du är osäker och behöver rådfråga.

Varje församling har sin egen försäkring och försäkringsbolag. Vi rekommenderar att uppdatera sig på försäkringsvillkoren samt att kontakta församlingens försäkringsbolag om frågor finns.

Luftfuktigheten mäts med hjälp av en hygrometer. Det finns företag som kan hjälpa församlingen att mäta luftfuktighet men det finns även enkla modeller att köpa från 100 kr och uppåt. Ett enkelt tips är att använda en vanlig digital väderstation/termometer som mäter luftfuktigheten i rummet för att ha koll på avvikelser.

För att punktmäta fukt i t ex en vägg behövs en fuktmätare. Det kan vara bra att hålla koll på fukten i väggen bakom en stor tavla om temperaturen sänks kraftigt i en lokal.

Energimyndigheten skriver på sin hemsida att om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet. Detta gäller bostadshus men kan ge en indikation på att även som församling finns det pengar och energi att spara.

Det är helt beroende på hur mycket och om lokalen används. Det går inte att säga en temperatur som gäller för alla kyrkor och lokaler. Vet ni att ni inte kommer använda lokalen alls under flera veckor kan man sänka temperaturen mycket. Men håll koll på luftfuktigheten!

Kommer lokalen att användas kontinuerligt, flera gånger per vecka eller månad, bör man inte sänka och höja temperaturen för mycket.

Vi behöver varandra och församlingsgemenskap. Vår rekommendation är att se över hur ni kan träffas och i vilka lokaler. Var kreativa men stäng inte ner verksamheten. Kanske borde ni kontakta grannförsamlingen och planera att ni har en gemensam gudstjänstlokal under kommande månader? Kanske kan kyrkkaffet serveras i samma lokal som gudstjänsten ägt rum?

Föreläsning ”Gröna kyrkor i praktiken”

Hur gör vi våra lokaler klimatsmarta och sparar energi? I klimatnödläget behöver vi snabbt skära ned våra utsläpp. En stor fråga för kyrkan är våra lokaler – hur värms kyrkan upp, hur får vi ljus i lokalerna och vad kan vi göra för att spara på energin som går åt?

Åsa Forss är energiingenjör och arbetar på EBAB. Under 2021 genomförde hon och hennes kollegor en energiteknisk inspektion av Katolska kyrkans alla fastigheter i Sverige. Hon har god förståelse för kyrkans särskilda utmaningar och styrkor när det kommer till att spara energi och skapa klimatsmarta fastigheter. Under en timme går hon igenom de viktigaste sakerna för en församling att tänka på och ger några bra tips på hur vi kan förvalta våra byggnader på bästa sätt.