Försäkringsinformation

Det är församlingens ansvar att alla anställda rapporteras in till gällande tjänstepensions- och försäkringslösningar i Repet Pension.

Försäkringar och andra avgifter

Alla anställda omfattas av sjukförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring (TGL), arbetsskade (TFA) – och olycksfallsförsäkring samt av omställningsförsäkring (TRS) genom Trygghetsrådet. För anställda som har tjänstepension genom Equmeniakyrkan (EK pension) är EuroAccident försäkringsgivare. Anställda som är anmälda till Collectum har sjukförsäkring och tjänstegruppliv genom dem. Visst efterskydd efter att anställning upphört finns vid bland annat för arbetslöshet och sjukdom.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Försäkringen utfaller vid dödsfall och gäller alla anställda. Tjänstegrupplivförsäkringen ger ett grundskydd till efterlevande om den anställde avlider. Vid dödsfall före 55 års ålder är försäkringsbeloppet 6 prisbasbelopp (ca 270 000 kr). Därefter minskas beloppet succesivt upp till 67 års ålder. Finns det barn under 18 år utgår 2 prisbasbelopp till barnet vid förälders död.

Förmånstagare är a) make/maka, registrerad partner, sambo b) andra arvingar. Vill man meddela annan förmånstagare görs det på en särskild blankett.

Arbetsskadeförsäkring, TFA

Försäkring för alla anställda vid skada under arbetstid eller på ordinarie väg till och från jobbet. Ingår i AFA-försäkringar som sköts genom Fora.

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt och ger den anställde ekonomisk ersättning vid olycksfall under fritid samt i vissa fall ersättning vid arbetsskada. Definition av olycksfall är ”kroppsskada som den försäkrade drabbas av vid en plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats. Detta innebär att försäkringen kan omfatta exempelvis hälsena som går av utan yttre våld, hjärnblödning, stroke, hjärtinfarkt med mera. För anmälan och rekvirering av blanketter vänd dig till försäkringshandläggare och kontaktperson, se nedan.

Sjukförsäkring

Försäkringen utgör ett ekonomiskt skyddsnät för den anställde vid långvarig sjukskrivning/sjukersättning. Ersättning upp till 90 % av nettolön efter skatt (som fyller på sjukpenningen från Försäkringskassan) utgår fr o m dag 90 t o m dag 365 i en sjukperiod vid minst 25 % sjukskrivning samt vid beviljad sjukersättning (sjukpension) från Försäkringskassan.

För anställda tillhörande EK Pension

Utöver försäkringen vid långtidssjukskrivning så har vi försäkringen ComeBack. Försäkringen gäller de medarbetare som tillhör Equmeniakyrkans tjänstepension (EK Pension). Läs mer på arbetsgivarsidan.

Trygghetsrådet, TRS

Alla arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen omfattas av omställningsförsäkring genom TRS. Den inträder när en arbetsgivare måste säga upp personal vid arbetsbrist eller i vissa fall vid avslut av visstidsanställningar. Mer info finns på www.TRS.se. Där finns också blanketter för anmälan.

Kontaktperson

Margaret Pastoriza

HR-handläggare, löner

08-580 031 14

margaret.pastoriza@equmeniakyrkan.se