Två personer pratar och skriver

Församlingen som arbetsgivare

Församlingen som har anställda medarbetare har ett formellt arbetsgivaransvar. Det finns många frågor som skall besvaras och det finns ibland även behov av professionell hjälp för att lösa problem.

Equmeniakyrkan ger stöd till församlingarna i vissa frågor som t ex försäkringar och pensionsavsättningar. Vad gäller andra frågeställningar bör man kontakta Arbetsgivaralliansen för att få rätt stöd.

Arbetsgivarorganisation

Equmeniakyrkan är medlem i Arbetsgivaralliansen liksom de tre bildarsamfunden (Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan) var. Vi tillhör branschen Trossamfund & Ekumeniska Organisationer, TEO, som är Arbetsgivaralliansens näst största bransch med över 1000 arbetsgivare och ca 4700 anställda.
Församlingar som är arbetsgivare ansöker själva om medlemskap i Arbetsgivaralliansen och uppger då att man tillhör Equmeniakyrkan.
Läs mer

Medlemskap i Arbetsgivaralliansen innebär att man som församling får stöd i arbetsgivarfrågor. Medlemsskap krävs också för att de anställda ska omfattas av personalförsäkringar och bli anslutna till tjänstepension.

Kollektiv- och löneavtal

Arbetsgivare och anställda har Kollektiv- och löneavtal till hjälp att reglera olika frågor. Kollektivavtalet ger ramar och riktlinjer i olika frågor. Löneavtalet har som syfte att förenkla och underlätta tillämpningen av lönesättning.

Visstidsanställningar

Arbetsgivaren kan ingå tidsbegränsade anställningsavtal för varje individ, utan att ange orsak, upp till maximalt två år under en femårsperiod. Passeras tvåårsgränsen blir individen automatiskt tillsvidare anställd. Om en arbetstagare har haft såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en 5-årsperiod övergår anställningen också till en tillsvidareanställning. En arbetstagare kan avstå från sin rätt till tillsvidareanställning med giltig verkan för perioder om högst sex månader enligt särskilt tillägg i TEO:s branschavtal.

Föräldralönen som utbetalas av arbetsgivaren har utökats till 6 månader förutsatt att anställningen varat under minst ett år i följd.