Brandman som sprutar vatten på brinnande hus

Krisberedskap

Kriser som lamslår en ort eller ett helt samhälle kan se olika ut, alltifrån naturkatastrofer till långvariga elavbrott, terrorattacker och social oro.

Som krissituation räknas också svåra sjuk- och olycksfall, rån, inbrott, brand, förtroendekriser och andra plötsliga, oförutsedda händelser med stor inverkan på församlingen, föreningen, arbetsplatsen och anställda. För att kunna möta och hantera en eventuell krissituation, är det av största vikt med en väl genomtänkt och förberedd krisberedskap. En bra krisberedskap bygger på framförhållning, förberedelser och samverkan.

Manual för upprättande av krisplan

När krisen händer behövs

 • en ledningsfunktion
  – vem/vilka är det?
 • en kommunikationsfunktion
  – vem är det?
 • en lokalfunktion
  – öppna och ansvara för lokaler
  – Vem gör det?
 • en praktisk funktion
  – Förtäring av mat
  – servering mm
  – Vem gör det?
 • Resursfunktion
  – Ytterligare personer som hjälper till praktisk

Process för upprättande av krisplan

Fyra steg, kritiska frågor – Vad, vem, hur och när?

 • Vad gör vi i vanliga fall?
 • Vem gör det i vanliga fall?
 • Hur gör vi vanliga fall?
 • När gör vi det i vanliga fall?

Mall för händelse i kris

 • Sammankalla krisgrupp
 • Upprätta gemensam lägesbild
  – Bestämma insatsen
  – Ta kontakt med berörda
  – Samla ytterligare information
  • Fördela arbetsuppgifter

Praktisk checklista

 • Arbetsordning
 • Kom-ihåg-lista
  – Info internt/externt
 • Resursplanering
  – Behov av mer personal
  – Samverka med andra

Skadegörelse

I Europa pågår en satsning för att skydda gudstjänstlokaler och begravningsplatser. Det handlar om att säkra religionsutövandet, religionsfriheten. Rapportera incidenter eller brott mot kyrkor, gudstjänstlokaler, begravningsplatser eller personer.