Riktlinjer för yrkeshandledningsgrupper

Yrkeshandledning är en organiserad och planerad form för att stödja, underlätta och vidareutveckla medarbetarnas yrkeskompetens.

Enligt kollektivavtalet för TEO § 3 mom.6 så ska anställda inom Equmeniakyrkans församlingar erbjudas möjlighet till yrkeshandledning i grupp, i undantagsfall kan handledning ske individuellt. Det innefattar alla anställda med människovårdande uppgifter såsom pastor, diakon, ungdoms- eller fritidsledare.

Gruppen leds av en handledare som finns utanför den egna arbetsmiljön och som håller i ramarna för samtalet. Grupperna brukar vara i storleksordning 4-6 personer som möts 8-10 gånger per år. Syftet är att alla bidrar med sina erfarenheter till samtalet, där ärendena är arbetsrelaterade. Tystnadsplikt gäller för vad som sägs i gruppen. Fördelarna med denna form av handledning är att deltagarna lär av varandra, känner igen varandras problem, yrkesidentiteten stärks. Grupphandledningen har också en stödjande funktion i ett ansvarsfullt och krävande yrke.

Vem ansvarar för vad?

Den anställde

Enligt kollektivavtalet ska alla församlingsanställda i människovårdande uppgifter erbjudas möjlighet till yrkeshandledning. Den som önskar vara med i en handledningsgrupp meddelar sin arbetsgivare samt kontaktar själv regional kyrkoledare i sin region.

Arbetsgivaren (församlingsstyrelsen)

Arbetsgivaren är skyldig att medverka till yrkeshandledning utifrån individens behov enligt kollektivavtalet. Församlingarna betalar en fastställd terminskostnad på förnärvarande 3.500 kronor per termin/medarbetare för grupphandledning, resterande kostnad subventioneras av Equmeniakyrkan. Läs mer på sidan om handledning.

Den regionala kyrkoledaren

Den regionala kyrkoledaren ansvarar för att förmedla handledare och sköter samordning och planering avseende att sätta ihop lämpliga handledningsgrupper i regionen. Detta ansvar kan också delegeras till en samordnare. Beroende på efterfrågan och tillgång på handledare kan nya grupper komma att starta efter behov. Handledare som används är enskilda handledare, terapeuter, pastorer med avsedd utbildning samt handledare genom S:t Lukas som Equmeniakyrkan har ramavtal med.

Equmeniakyrkan nationellt

Equmeniakyrkan nationellt fakturerar varje församling terminsvis per deltagare. Grupphandledaren sänder faktura/arvode till Equmeniakyrkan nationellt som hanterar fakturor.

Undantag gäller för:

Ungdomsledare under ungdomsledarutbildningen

För ungdomsledare som deltar i ungdomsledarutbildningen som sker i samarbete med Equmenia, Södra Vätterbyg­dens folkhögskola (SVF), Jönköping och Betaniastiftelsen, ingår det grupphandledning som samordnas genom utbildningen.

Under vägledningsåret

Diakoner och pastorer som deltar i vägledningsåret har enskild handledning som finansieras genom arbetsgivaren.