Kopieringsavtal

Equmeniakyrkan har ett centralt avtal med Bonus Presskopia1 som ger alla församlingar inom Equmeniakyrkan rätt att kopiera och projicera material ur följande verk:

  • Bibel 2000
  • Den svenska evangelieboken
  • Psalmer och Sånger
  • Psalmer i 2000-talet
  • Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok
  • Julevsáme Sálmmagirje/Lulesamisk psalmbok

Enligt avtalet får församlingarna kopiera, mångfaldiga, skriva ut, projicera (PowerPoint, Easy Worship,
OH-projektor) och ta fram åhörarkopior till deltagare i gudstjänster.
Villkoret är att kopieringen inte får ske för andra ändamål än gudstjänstbruk.

Kostnader för avtalet fördelas på Equmeniakyrkans församlingar i förhållande till antalet betjänade, som församlingarna själva rapporterar i den årliga statistiken.

Avtalet omfattar alla Equmeniakyrkans församlingar, efter beslut av Kyrkoledningen i oktober 2015. Ursprungligen slöts avtalet efter ett kyrkokonferensbeslut i Missionskyrkans Kyrkokonferens 2008.

1) Bonus Presskopia företräder dels Föreningen Svenska Kompositörer, Kompositörer av Populärmusik, Föreningen Svenska Tonsättare, Svenska Förläggarföreningen, Svenska Musikförläggarföreningen samt Sveriges Författarförbund, dels Verbum Förlag AB. Församlingen kan också själv ha kopieringsavtal med CCLI, Christian Copyright Licensing International, som i Sverige bland annat företräder David Media/Jubla i Herren. En omförhandling av avtalet med Bonus Presskopia och en möjlig central blocklicens med CCLI utreds.