Stim-avtal

Stim, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, är en upphovsrättslig intresseorganisation för svenska musikskapare och deras musikförlag.

Genom Stim får musikskaparna ekonomisk ersättning när deras musik används, vilket för många musikskapare är avgörande för att kunna fortsätta sitt arbete.

För många församlingar är musiken en viktig del av verksamheten. Psalm- och lovsånger sjungs gemensamt under gudstjänster, körer, lovsångsgrupper och orkestrar framträder med sång och musik och musiken används i ungdomssamlingar och på syföreningsmöten. Musiken skapar engagemang, binder samman och är uttrycksätt för vår kristna tro.

Upphovsrätten är reglerad i lag och kompositörer och textförfattare har rätt till ersättning när deras verk används. Ett särskilt undantag görs dock för musik i gudstjänsten. Equmeniakyrkan har , på uppdrag av kyrkostyrelsen, förhandlat fram ett avtal för alla församlingar inom hela Equmeniakyrkan. Avtalet blev klart i oktober 2014 och gäller retroaktivt från 1 januari 2014.

Vår avsikt var att göra avtalet så rättvist som möjligt, ett avtal som grundar sig på faktisk musikanvändning och antal betjänade. Vi tycker också att det är viktigt att de, vars musik används av oss, får ersättning för sitt arbete så de kan fortsätta att skapa musik som berikar församlingsliv och gudstjänster och utvecklar den kristna musikskatten. I kyrkostyrelsens uppdrag låg också att minska församlingarnas administration och göra det lättare för församlingarna att sköta sina upphovsrättsliga åtaganden.

Avtalet med Stim innebär

  • Vi har tillstånd att i obegränsad omfattning framföra alla de musikaliska verk med tillhörande texter som Stim innehar rätten till.
  • Vi får göra ljudupptagningar med musik från gudstjänster och samlingar och ge bort eller sälja för högst 50 kr per kassett/CD/fil.
  • Vi har rätt att använda inspelad musik vid gudstjänster, motionspass, dans eller annan verksamhet och som bakgrundsmusik vid servering.
  • Avtalet är dynamiskt och följer vår medlemsutveckling.
  • En bättre rapportering av musiken som används kommer att komma de textförfattare och kompositörer, vars musik vi andvänder, till del.
  • Avtalet omfattar både församling och equmeniaförening.

Det finns två viktiga begränsningar i avtalet.
Församlingen har inte rätt att sända eller dela musik på den egna webbplatsen utan att sluta ett särskilt avtal med Stim. Det gäller även webbsändning av musik i gudstjänster. Avtalet är begränsat till församlingen och equmeniaföreningen som juridiska personer. Om församlingen har aktiebolag, är huvudman i en separat gårdsföreningar eller liknande måste dessa organisationer sluta separata avtal med Stim för sin musikanvändning.

Den avgift som ska betalas in till Stim beräknas på olika sätt utifrån församlingens medlemsantal. För församlingar med 300 eller fler medlemmar sköts rapportering och betalning direkt med Stim och betalning sker i efterskott för precis den musik som använts under föregående år. Rapportering sköter församlingarna via Stim:s hemsida, information om hur det går till får berörda församlingar direkt från Stim. Gudstjänster är undantagna från rapportering.

För församlingar med färre än 300 medlemmar betalar Equmeniakyrkans kansli årligen ett schablonbelopp till Stim som bygger på uppgifter om musikanvändningen 2013. Församlingarna med färre än 300 medlemmar faktureras sedan ett schablonbelopp som utgår från antalet betjänade i församlingarnas verksamhet. De allra minsta församlingarna kommer inte att behöva betala någonting och för församlingar anslutna till fler än ett samfund justeras summan. Avtalet för de mindre församlingarna gäller för samlingar med upp till 500 besökare. För större samlingar tillkommer ytterligare kostnad.

Församlingarna behöver inte själva rapportera till Stim men det är välkommet att de rapporterar vilken musik de använt för att pengarna ska gå tillbaka till musikskaparna. Ju fler församlingar som rapporterar vilken musik som används desto bättre underlag får Stim för att betala ut ersättning till de upphovspersoner vars musik vi använder. Även de som spelar på församlingars konserter och samlingar, gudstjänster undantagna, kan rapportera repertoaren de framför för att ersättning ska fördelas till rätt upphovspersoner.

Vi hoppas att detta avtal ska vara så rättvist som möjligt för all musikverksamhet i Equmeniakyrkans församlingar och stödja de musikskapare vars musik vi använder oss av. Låt musiken flöda i kyrkan!

Kontaktperson

Lena Wohlfeil

Lena Wohlfeil

Bitr. chef nationella enheten, samordnare för musik och kreativa uttryck

08-580 031 22

lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se