Kyrkoavgiften 1% gör skillnad för din församling

Kyrkoavgiften


Genom att göra ett aktivt val, senast den 31 oktober, kan du låta din kyrkoavgift gå direkt till din församling och det arbete som församlingen gör genom Equmeniakyrkan. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar och gör det enklare att planera ekonomin för församlingen. Kyrkoavgiften dras på skattsedeln efter ditt medgivande.

31 okt

Gör ditt val senast 31 oktober så går din kyrkoavgift till Equmeniakyrkan från 1 januari.

Anslut dig till kyrkoavgiften här

Det är enkelt att ansluta sig till kyrkoavgiften. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret och signera med ditt BankID. Det tar max 3 minuter!

Alternativt kan du ladda ner en blankett och skicka in till oss:

Kyrkoavgiften är en gåva till församlingen

kyrkoavgift diagram

68 procent av kyrkoavgiften går direkt till den församling som du själv väljer. De resterande 32 procenten går till stöd för församlingarna.

Av de 32 procenten går 19 procent till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 procent går till pionjärsatsningar. Stödet kan vara direkta ekonomiska bidrag, samordning på nationell nivå, handledning, pionjärresurser vid nystart och regionala församlingsutvecklare. 3 procent går till att administrera kyrkoavgiften.

Genom kyrkoavgiften bidrar du både till det arbete som görs i din hemförsamling och till det som vi församlingar gör gemensamt. Vårt engagemang för vår omvärld hör i allra högsta grad ihop med vår kristna tro.

Lasse Svensson, Kyrkoledare
Lasse Svensson - kyrkoledare

Frågor och svar

Som folkbokförd i Sverige betalar du en obligatorisk begravningsavgift till Skatteverket. Därigenom är du alltid berättigad till begravning och gravplats. En församling i Equmeniakyrkan kan ordna med begravningsgudstjänst, oavsett om du är medlem i Equmeniakyrkan eller inte.

Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till Equmeniakyrkan, kan du gå ur det andra samfundet. Du kan också välja att vara kvar men då ge en dubbel kyrkoavgift, vilket innebär 1% till respektive samfund.

Du fyller endast i ditt medgivande en gång och sedan gäller det tillsvidare.

Utträde ur Equmeniakyrkan betyder inte att kyrkoavgiften avslutas automatiskt. Du behöver begära utträde ur Equmeniakyrkans kyrkoavgift genom att använda en blankett för uppsägning som du hittar under rubriken ”Blanketter”.

Om du byter församling inom Equmeniakyrkan kan du flytta med din kyrkoavgift till den nya församlingen. Det gör du genom att fylla i en blankett som du hittar under rubriken ”Blanketter”.

Material till församlingar

Här finns material som ni som församling kan använda er i församlingarna.

Blanketter

Information om kyrkoavgiften

  • Equmeniakyrkan har som registrerat trossamfund regeringens medgivande till statlig hjälp med att ta in avgifter. Den statliga hjälpen förutsätter att de som betalar avgift via skattesystemet samtycker till detta. En insänd medgivande-blankett gäller som samtycke.
  • Equmeniakyrkan lämnar uppgift till Skatteverket om procentsats för avgiften och personnummer för alla som gett sitt medgivande. Skatteförvaltningen behandlar uppgifterna i det centrala skatteregistret på samma sätt som övriga uppgifter vid den årliga taxeringen. Att avgiften betalas via skattesystemet innebär att den behandlas som en skatt fullt ut. Avgiften ingår i den preliminära och den slutliga skatten.
  • Avgiften redovisas i slutskattebeskedet tillsammans med övriga skatter och avgifter. Uppgift om avgiftsskyldighet (vilket samfund avgiften avser) är sekretessbelagd. Skatteförvaltningen får enligt skatteregisterlagen registrera uppgift om avgiftsskyldighet och avgiften.
  • Equmeniakyrkan är juridiskt ansvarig för registret över dem som gett sitt samtycke till kyrkoavgift. Med sekretess behandlas de inkomstuppgifter som samfundet behöver för att fördela kyrkoavgiften till församlingarna.
  • Den som återkallar sitt medgivande om kyrkoavgift kommer att få en skriftlig bekräftelse på detta från Equmeniakyrkan.
  • Den som anser sig felaktigt ha blivit påförd avgift ska i första hand vända sig till Equmeniakyrkan. Om det gäller beräkningen av avgiften kan man vända sig till den lokala skattemyndigheten.
  • Medgivandet till kyrkoavgift omfattar helår och utifrån förhållandet som gäller den 1 november året innan. En anmälan som kommer in före den 1 november gäller för hela det nästkommande året med start den 1 januari.
  • Vid uppsägning eller ändring ska en ändringsblankett eller uppsägningsblankett fyllas i och undertecknas. Blanketten ska postas och vara trossamfundet tillhanda före den 1 nov för att den nya församlingen ska få kyrkoavgiften fr o m 1 januari nästkommande år. Det samma gäller vid uppsägning för att det inte ska dras någon avgift fr o m 1 januari nästkommande år.

Kontaktperson

Inger Ågren

Inger Ågren

Insamlingshandläggare

08-580 031 12

inger.agren@equmeniakyrkan.se