Testamente

Att skriva ett testamente behöver inte vara speciellt svårt. Det viktiga är att förmedla sin vilja på ett enkelt och tydligt sätt. Ofta uppkommer det ändå en del frågor i samband med testamenten. Är du osäker på något rekommenderar vi dig att höra av dig till oss eller rådfråga en jurist på till exempel en begravningsbyrå.

Arv regleras i lag genom Ärvdabalken. Om du inte har skrivit något testamente tillfaller dina tillgångar dina närmast anhö­riga. Dit räknas make, maka, barn, barnbarn och därefter för­äldrar, syskon samt syskonbarn. Om det inte finns någon som har rätt till arv tillfaller egendomen i stället Allmänna arvsfon­den.

Med testamente bestämmer du om ditt arv

Genom att upprätta ett testamente kan du själv bestämma hur dina tillgångar ska fördelas efter din död. Testamentet kan avse hela eller delar av din egendom. Du kan till exempel testa­mentera ett visst belopp, en andel av din egendom eller ett visst angivet föremål. Om testamentet bara avser delar av din egendom fördelas återstoden enligt lag. Du kan gynna flera olika personer eller organisationer. Det enda undantaget är att bröstarvingar (barn, barnbarn och barnbarns barn) alltid kan kräva att få ut sina laglotter. Laglotten är hälften av vad som skulle tillkomma dem om testamentet inte fanns.

Testamentet ska vara skriftligt

För att vara giltigt ska testamentet vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två vittnen. Det behöver inte registreras och arkiveras, men förvara det gärna i ett bankfack eller kassaskåp.

Använd gärna ett enkelt språk och korta meningar. Det viktig­aste är att det inte uppstår någon tvekan om vad du vill. Ta gärna hjälp av en sakkunnig person. Fråga hos begravningsby­rån, din bank eller en jurist.

Var tydlig med vem som avses

För att undvika missförstånd är det viktigt att vara tydlig med vem som avses. Inled testamentet med att beskriva dig själv – ange ditt fullständiga namn och personnummer.

Var också tydlig med vilka dina arvingar är. Utöver namn kan du ange personnummer eller organisations-nummer. Om du inte känner till de uppgifterna kan du använda en beskrivning (till exempel min brorsdotter eller min granne). Om möjligt bör du även ange en adress eller ort där personen finns.

Ska man ange ett särskilt ändamål för testamentet?

De flesta testamenten upprättas utan särskilda villkor. När du upprättar testamente till förmån för en organisation används då din gåva där den gör störst nytta för framtiden.

Om du vill kan du i stället bestämma att gåvan ska användas för ett visst ändamål. För att vara säker på att din gåva kommer till rätt användning bör du kontakta mottagaren som kan hjälpa dig formulera ändamålet.

Equmeniakyrkan ber om gåvor till hela sitt arbete. Du kan också välja ett av våra fyra ändamål nationell verksamhet, internationell verksamhet, teologisk utbildning och ungdoms­förbundet Equmenia.

Underskrift

Om ditt testamente är flera sidor är det bra att skriva din sig­natur på varje sida. Placera den direkt efter sista ordet på varje sida, så att det inte går att fylla på med mer text i efterhand.

På sista sidan skriver du ort och datum för när testamentet upprättas. Underteckna med din namnteckning och namnför­tydligande. Lämna plats för bevittning under din underskrift.

Vittnen

Du behöver två vittnen. De ska vara över 15 år och får inte vara släkt eller gift med dig eller dina närmast anhöriga. Vitt­nena får inte heller ha fördel eller vara gift med någon som har fördel av testamentet. Om du upprättar testamente till förmån för församlingen kan du alltså inte be pastorn eller försam­lingsledningen att vara vittne.

Vittnena ska veta att de bevittnar ett testamente och de ska skriva på samtidigt, inför varandra. De behöver däremot inte veta hur du valt att testamentera. Om du inte vill visa dem innehållet kan du täcka över texten. Använd den särskilda vitt­nesmening som finns återgiven i kommande exemplen. Förutom namnteckning bör vittnena ange namnförtydligande och per­sonnummer.

Ändringar i testamentet

Du kan när som helst återkalla ett testamente, det räcker med att förstöra testamenteshandlingen. Du kan även ändra vem som ska ärva dig genom att upprätta ett nytt testamente. Du får alltså inte stryka över eller på annat sätt ändra i ett gammalt testamente. Även det nya testamentet måste undertecknas och bevittnas.

Skriv alltid datum för undertecknandet. Om det finns flera testamenten efter dig gäller det senast daterade. Om du upp­rättat ett nytt testamente bör du förstöra tidigare versioner för att undvika missförstånd.

Om du behöver hjälp att skriva ett testamente eller har frågor
som du inte fått svar på här, är du välkommen att kontakta

Kontaktperson

David Nobelius

David Nobelius

Ekonomihandläggare, pension, kundreskontra, testamente

08-580 031 15

david.nobelius@equmeniakyrkan.se

Juridiska dokument

Equmeniakyrkan samarbetar med Lavendla och där får du som medlem i Equmeniakyrkan reducerade fasta priser på juridiska dokument. Lavendlas jurister hjälper dig personligen och ser till så att allt blir juridiskt korrekt utifrån din specifika situation. Erbjudandet gäller enklare juridiska dokument.

Vanliga frågor

Varför ska jag skriva ett testamente?

Ett testamente skrivs när man själv vill bestämma var tillgångarna ska hamna. Skrivs inget testamente fördelas tillgångarna till de närmaste i släkten enligt den arvsordning som är stadgad enligt lag. Finns inte några arvingar tillfaller kvarlåtenskapen den Allmänna Arvsfonden, det vill säga svenska staten.

Kan jag testamentera bort alla mina tillgångar?

Nej, det finns ett undantag. Har du egna barn (bröstarvingar) så har de alltid rätt att dela på hälften av dina tillgångar (såkallad laglott) om de begär det. Den rätten förs vidare till dina barnbarn om ditt barn är avlidet.

Blir den/de som jag testamenterar till beskattade?

Arvsskatten avskaffades 1 januari 2005. Däremot finns skatten på reavinster kvar vilket gör att fastigheter, värdepapper och liknande som genererar en kapitalvinst beskattas vid försäljning. Equmeniakyrkan och andra skattebefriade organisationer behöver dock inte betala sådan skatt.

Var ska jag förvara mitt testamente?

Ett testamente bör förvaras på en säker plats, t ex i ett bankfack. Det är viktigt att du talar om för testamentstagarna att ett testamente är upprättat och var de kan finna det. Om du vill kan Equmeniakyrkan förvara testamentet (eller en kopia av det) åt dig.

Kan jag ändra i mitt testamente?

Ändringar görs genom att ett helt nytt testamente skrivs. Det är alltid det senast daterade testamentet som gäller. Lämpligen makuleras det gamla testamentet.

Vad händer med testamenterade gåvor?

Equmeniakyrkan efterlever den vilja som finns uttryckt i testamentet. Vill du stödja en speciell verksamhetsgren kan du skriva Nationellt arbete eller Internationellt arbete. Enklast är dock att du skriver Till Equmeniakyrkan. Då kan kyrkan använda medlen där de för tillfället behövs bäst.