Publicerat 

Gudstjänsttexter samiska-svenska

På den här sidan kommer vi att lägga ut texter för gudstjänstbruk på de samiska språken. Alla texter är att betrakta som provtexter, och preliminära. Texterna är tvåspråkiga, för att underlätta för dem som inte är samisktalande att hitta. Texterna är pdf filer, som du kan läsa med gratisprogrammet Acrobat Reader. Det går att kopiera delar in i t.ex. en gudstjänstordning. Använd texterna, och kommentarer tas tacksamt emot. Skicka dem till Gemensam Framtid eller direkt till samepastor Gerard Willemsen. Vi kommer att utöka antalet texter allteftersom.

Bibeltexter på nordsamiska finns utlagda på Norska Bibelsällskapets hemsida www.bibelen.no Där finns hela Nya Testamentet (Odda testamenta) och dessutom provtexter på en del av Gamla Testamentet (Boares testamenta). Det finns även en del bibeltexter på sydsamiska där.
Teavsttat ipmilbálvalusii
Översättning (samiska)
Dan siidus gávdnot teavsttaid maid don sáhtát geavahit girkus. Leat iskkadanteavsttat. Geavat daid ja mii leat giitevaččat kommentaraid ovddas. Teavsttat leat pdf-dokumenttat. Don sáhtát kopieret daid ipmilbálvalusabládii. Teavsttat leat guoktegielalaččat.

Biibbalteavsttat davvisámegillii ja oarjjesámegillii gávdnot Norgga Biibbalsearvvi ruovttusiidus www.bibelen.no

 

Nordsamiska/Davvisámegiella

Mánágasta/Barndop (PDF 260 kb)

Mánáburessivdnádus/Barnvälsignelse (PDF 143 kb)

Gásta dovddastusa sivas/Begravning (PDF 240 kb)

Hávdádusipmilbálvalus/Herrens bön och välsignelsen (PDF 64 kb)

Hearrá rohkos ja buressivdnádusat/Nattvard (PDF 196 kb)

Eahkedismállásat/Synd-Förlåtelse (PDF 135 kb)

Oskkudovddastusat/Trosbekännelse (PDF 181 kb

Lulesamiska/Lulesámegiella

Härra råhkålvis ja buorissjivnnjádus/Herrens bön och välsignelsen (PDF 64 kb)

Sydsamiska/Oarjjesámegiella

Aehtjie mijjen ja Bueriesjugoriedasse/Herrens bön och välsignelsen (PDF 71 kb)

Aejlies maalestahke/Nattvard (PDF 145 kb)

Sådtoebyjhkesjimmie/Synd-Forlåtelse (PDF 132 kb)

Jaahkoebyjhkesjimmie/Trosbekännelse (PDF 68 kb)