Tankar kring bibeltexten Markus 11:11-27

Fikonträdet o Templet Mark 11:11-27

Ämne Inledning Händelse Slutsats
Templet 11:11

Fikonträdet 11:12-14

Templet 11:15a 11:15b-17 11:18

Fikonträdet 11:20-24 11:25

Templet 11:27

Markus väver ihop de två händelserna. Det handlar inte Jesus arg på ett fikonträd eller folk som säljer offerdjur och växlar pengar, utan det är en profetisk dom över det andliga ledarskapet.

Offer som gåva och måltid

Offra heter på latin sacrum facere = att helga, göra heligt, jmf engelskans sacrifice.

Mänskliga relationer tydliggörs i måltider och gåvor. Likaså relationen med Gud Jes 25:6.

Brännoffer: Högheligt (bara Guds) en fullständig förbränning av ett slaktat djur. Det utförs morgon och kväll, sabbat och högtid. Brännoffer är en gåva där röken och lukten stiger upp till Gud.

Gemenskapsoffer: (= slaktoffer) shelamim Lev 3:1-5 = stänker blodet på altaret som en inbjudan till Gud ”Kom till måltid” (Gud bor ju alldeles bredvid i det allra heligaste). Sen blir det Gud som bjuder in offraren och prästen till måltid på offerdjurets kött. Gud har skapat förutsättningarna och är därför värden Ps 23:5, Luk 24:30.

Försoningsoffer: När präster invigdes till tjänst Ex 29:33, Rom 3:25, 1Joh 4:10

Templets betydelse

Manliga judar >20 år (även i exil) betalade en frivillig tempelskatt på 2 denarer (= 2 dagslöner) per år, utöver tiondet Num 18:21. Templet är landets religiösa och ekonomiska centrum.

Herodes hade byggt till tempelplatsen med hedningarnas förgård och satt upp en gyllene örn till Jupiter Optimus Maximus ära. 2 judiska lärare med lärjungar klättrade upp och tog ner den eftersom den vanhelgade Templet. De brändes till döds och övriga lärjungar arkebuserades.

År 40-41 e.Kr. planerade den romerska kejsaren Caligula sätta upp en staty av honom själv som den inkarnerade Zeus i Templet. Tiotusentals obeväpnade män, kvinnor och barn ställde sig i vägen för att skydda templet från hädelse.

Guds närvaro i Templet

Gud bor i templet Hab 2:19-20, om folket sköter sig och då det går bra för landet Ps 15:1-5. Om Gud flyttar, så tas beskyddet bort jmf Rom 1:24.

Gud vill se rättfärdighet praktiseras av alla Deut 12:4-12, Jes 1:11-20, Jer 7:1-15, Jer 26:1-24 , Hos 6:6, Amos 5:10-15, 5:21-24, Mika 6:6-8.

När Guds ark flyttades till Jerusalem kunde främmande makter ödelägga Shilo. Ps 78:58-65

Var bor Gud idag? 1Kor 3:16, Apg 9:1-9, Hebr 3:6.

Översteprästerna

Den främste bland jämlikar. Ett uppdrag på livstid Num 35:25, 28, men en ny väljs varje år Joh 11:49. Starka personer gick utöver reglerna. På Jesu tid fanns Hannas  år 6-15 och hans måg Kajafas 18-36 (dessutom 5 söner och 1 sonson). De hade köpt rättigheterna av romarna. Under upproret mot romarna år 66 avsattes översteprästen och en ny lottades fram ur folket.

Översteprästen var den enda som en gång per år fick gå in i det allra heligaste och förrätta offer på försoningsdagen, Lev 16, Apg 27:9 (Jom Kippur). De övriga 364 dagarna samarbetade han med förtryckarna. När översteprästen var den främste kollaboratören i Roms tjänst, så spillde det över på Templet. Guds hus blev också sätet för underdånigheten mot Rom. Så kan man inte ha det.

Prästerna sköter sina arbetsuppgifter, men de lever orättfärdigt och gömmer sig i Templet som då blir ett rövarnäste. Rövare rövar inte i rövarnästet, där gömmer man sig.

Jesus går hårt åt skenheligheten hos det andliga ledarskapet och kallar dem bl.a. hycklare = skådespelare Luk 11:37-44, 12:1, 16:14-15, 18:9-14.

Ansvariga vid Stefanos död Apg 7:1, 54-60 och troligen i bakgrunden när Herodes lät halshugga Jakob Sebedaios son Apg 12:1-5.

Att leva rättfärdigt gäller alla människor Matt 5:20, Luk 12:22-30.

Missuppfattningar

Offrandet förhärligar inte lidande och är inte ”istället för”. För både mänsklig och gudomlig måltid så måste ett djur dö. Prästerna var erkänt skickliga slaktare. De arbetade snabbt och effektivt, inget onödigt lidande. Hebreiskan har samma ord för offra och slakta.

Ingen behövde dödas för vanliga synder. Inte heller tänkte man att offerdjuret ersatte dem.

Man blidkade inte Gud med offer, men man tar tag i problemen för att lyda Gud Num 25:1-9. Obs hur man talar om avgudadyrkan i sexuella termer och symbolvärdet av en enskild handling.

Slutsats

Gud vill inte ha gemenskap (gåvor och måltid = offer) med ett orättfärdigt folk som gömmer sig i Templet, för då gör man Bönens hus till ett rövarnäste. Gud tolererar inte falskhet bakom vackra fasader. Jesus gör en profetisk dom om att Templet kommer att stängas, men år 70 gör den romerska hären det bokstavligt. Då lämnas inte sten på sten Mark 13:1-2. Tempelaktionen är det centrala, händelsen med fikonträdet symboliserar detta för att lärjungarna ska förstå.

Offermåltiden i Templet bekräftar att relationen med Gud är som den ska vara.

Enligt Hebr 10:1-18 ersätter Jesus tempelkulten.

Versanalys Mark 11:11-25

V. 11 Jesus kontrollerar läget med egna ögon. Jmf Mark 3:31 (de stannade utanför). ”Det var sent”.

V. 12 ”hungrig” jmf offer som måltid. Gud och Jesus hungrar efter gemenskap med människor.

V. 13 Fikonträden bär frukt i juni och inte vid påsken. Ett träd utan frukt är en bild för ett olydigt folk Jer 8:11-13, Mika 7:1-4, Luk 13:6-9. Träd med frukt Hos 9:10 visar på fred och välgång.

V. 14 Jesus stänger trädets liv bokstavligt. Döda träd är en bild för domen Am 2:9, Jes 34:4, Jer 5:17. Detta är det enda mirakel Jesus utför i Jerusalem och det är destruktivt. ”Lärjungarna hörde detta”.

V. 15 Jesus stänger Templets symboliskt. Han har inget emot att de säljer, köper och växlar pengar (enligt Joh 2:16 verkar det vara irritation över försäljningen). Det var viktigt att kunna köpa offerdjur och vara säker på att de var felfria. Växlingskontor behövs för att tempelskatten ska betalas i silversikel. Det var en lösen som betalades med en ½ sikel/år av män över 20 år Ex 30:12-16. Kallas för  ”dubbeldrachman” Matt 17:24 (endast Jesus och Petrus var över 20 år). Historieskrivaren Josefus intygar att ½ sikel = 2 drachmer. Drachmer hade kejsarens bild och inskriptionen Tiberius Ceasar divi Augusti filius Augustus. Den kunde inte användas i Templet Ex 20:4. Duvor var offerdjur för kvinnor och fattiga Lev 12:6-8, 15:14. Templet kommer inte att bestå, eftersom ni orenar det med ett orättfärdigt leverne profeterar Jesus, jmf Hos 10:1-2.

V. 16 Herodes hade låtit bygga den yttre förgården (senare hedningarnas förgård), den till ytan största böneplatsen (500x300m) i det romerska riket. Den kommer att stängas för all aktivitet. Här ska inte lämnas sten på sten Mark 13:1-2. Salomos tempel förstördes p.g.a. synd Jes 64:6-12.

V. 17 Jesus börjar undervisa som om ingenting har hänt. Därmed visar han att det behövs ett nytt ledarskap. Han citerar Jes 56:1-7 som säger att eunucker (Deut 23:1) och främlingar också får tillbe i Templet, om de gör Guds vilja . Det är alltså ett bönens hus för alla folk. Anspelningen på Jer 7:11 står inte som citat. Det blir ett rövarnäste när man inte lever rättfärdigt.

V. 18 ”Detta hörde översteprästerna”. De vill bli av med honom, för han har genomskådat deras orättfärdiga leverne i vardagen.

V. 19 ”När det blev sent”. De går till Betania. Hela avsnittet andas att det är sent.

V. 20 Nästa dag (tisdag) på väg till Jerusalem. Fikonträdet har torkat från roten precis som ledarskapet i Templet har tappat kontakten med roten (Gud). Fikonträdet har dött (stängts) och Templet kommer att stängas (dö) av romarna år 70.

V. 21 Petrus imponeras av att trädet har dött men verkar missar parallellen med Templet.

V. 22 ”Ni (till skillnad mot det andliga ledarskapet) ska tro på Gud” . Gud är roten i Jesu verksamhet. Tro på Gud handlar om en personlig relation som bygger på tillit.

V. 23 ”… till berget här” = Sion, om det kastas i havet = kaos (innan skapelsen) Mark 9:42, Upp 18:21. Lita på Gud så kommer ni att kunna göra det omöjliga, men bara om det har ett gott syfte och är gjort i kärlek 1Kor 13:2.

V. 24 Be i enlighet med Guds vilja och lita på att det fungerar. Gud svarar i den rätta tiden 2Kor 6:20.

V. 25 Klara först ut om du har något otalt med någon, sen kan du be Gud om förlåtelse. Detta missar översteprästerna medvetet. De gömmer sig i Templet under en from täckmantel, men Gud accepterar inte detta. Alltså, tron ska inte begränsas till en plats eller styras av en religiös elit. Allt som behövs är tro och gemenskap. I den gemenskapen ska vi be och förlåta varandra.

Verserna 23-25 är Markus katekes om bön, det närmaste han kommer Herrens bön.

Han länkar samman tro (v 23) tro och bön (v 24) bön (v 25).

V. 26 Versen saknas. Den var ett senare tillägg, ett lån från parallellställen.

V. 27 Åter till Templet för nya prövningar.