Tankar kring bibeltexten Markus 12:28-34

Det största budet 
Mark 12:28-34

V 28 Hittills har det bara berättats om folk som varit utsända av ledarskapet för att misstänkliggöra Jesus inför folket. Här kommer det en skriftlärd som uppenbarligen har ärliga avsikter. Dock inte enligt parallellen i Matt 22:34-40. Frågan ”Vilket är det viktigaste budet av alla?” är central och vanligt jmf. Luk 10:27.

V 29-31 Svaret är hämtat från Deut 6:4-9 och kallas Shemá (den judiska trosbekännelsen som läses alltjämt i den dagliga andakten, morgon och kväll) här med ett tillägg av ordet ”förstånd”. Citatet är ur Septuaginta LXX (GT på grekiska). Slutfrasen är ur Lev 19:18 som ingår i helighetsreglerna. Shemá bars i kapslar (tefillin) runt höger handled och i pannan för att styra handling och tanke. Även på dörrposterna (mezuzot). Det handlar om att älska Gud och medmänniskan. Jesus visar att han står stadigt i den judiska tron. Här betonas att ”Herren är en” (tydlig monoteism) och därmed finns ingen plats för kejsare Caesar eller kommande kejsare med gudomliga anspråk, jmf. Mark 12:13-17. Att älska sin nästa som sig själv innebär att man inte accepterar nivåskillnader mellan människor som; rik och fattig, rättfärdig och syndare Rom 3:23, respekterad och marginaliserad Luk 16:19-31, vänner och fiender Luk 6:27-36, judar och hedningar, slav och fri, man och kvinna Gal 3:28.

Den kristna kärleken har en vertikal och en horisontell dimension som bildar ett kors. Tar man bort den ena, så blir det inget kors och inte heller någon kristendom.

V32-33 Den skriftlärde repeterar det Jesus har sagt och tillägger att kärleken är viktigare än tempelkulten. Precis det Jesus kämpat för sen han kom till Jerusalem. Kom ihåg att offrandet inte var ett blidkande, utan ett tecken på gemenskap med Gud. Utan kärlek till medmänniskan blir offrandet inget värt 1Sam 15:22, Ps 50:7-15, Ords 4:17-18, Hos 6:6.

V 34 Det finns alltså folk på motståndarsidan som förstår t.ex. Mark 15.43, Luk 13:31-32, även hustrun till Herodes förvaltare Luk 8:3.

Den här farisén förstår och Jesus säger att han svarade klokt. Därför är han nära Guds rike, men inte inne i det. Han förstår vad Guds rike är, men för att vara inne i det räcker det inte med att förstå, man måste leva det.

Med orden ”ingen vågade fråga honom något mer” markerar Markus att nu är det slut med utsända personer från ledarskapet som ställer intrikata frågor. Nu tar Jesus över initiativet och ledarskapet byter stategi.