Integritetspolicy

Integritet och behandling av personuppgifter i Equmeniakyrkans digitala kanaler

Denna sida ger dig som besökare information om hur Equmeniakyrkan hanterar personuppgifter och kakor på våra webbplatser och i våra digitala kanaler och tjänster. Informationen är gemensam för flera av Equmeniakyrkans webbplatser och tjänster.

Vi kan komma att ändra denna information från tid till annan genom att publicera en ny uppdaterad version.

Inledning och kontakt

Equmeniakyrkans verksamhet är både i mål och medel, grundad i principer om öppenhet, personlig integritet, mänskliga rättigheter och respekt för individen. Vi strävar efter att all personlig information vi behandlar får ett tillräckligt skydd, och hanteras på ett korrekt sätt, så att medlemmar, delaktiga och allmänhet har god möjlighet att få insyn i personuppgiftsbehandlingen, känner sig trygga med och har förtroende för att vi förvaltar deras uppgifter.

Equmeniakyrkan [orgnr. 252004–7131] är personuppgiftsansvarig för all behandling som beskrivs nedan. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter:

08-58 00 31 00
info@equmeniakyrkan.se

Vilka personuppgifter, varför och hur länge?

Equmeniakyrkan behandlar personuppgifter genom digitala kanaler i syfte att informera om och engagera till vår verksamhet och tro, skapa förutsättningar för demokrati, medlemsinflytande och samhörighet inom samfundet, bjuda in till aktiviteter och arrangemang, vårda och administrera vår relation med dig, tillhandahålla tjänst som du begär, eller administrera eventuella avtal med dig.

Besökare och kommunikation via våra webbplatser medför att kontaktuppgifter, information om ditt ärende eller din användning, vilka sidor som besöks, ditt alias i sociala medier samt information du förmedlar till oss via dessa kanaler kan komma att samlas in. Det kan också vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsare, IP-adress, kakor och andra identifierare. Uppgifterna hanteras med stöd i berättigat intresse eller samtycke och lagras så länge det är nödvändigt för ändamålet eller tills de kan anonymiseras.

Nyhetsbrev, kampanjinformation och annan så kallad direktmarknadsföring kan skickas till den som begär det men även medlemmar, gåvogivare och liknande, med den mailadress som du lämnat till oss, för att informera om verksamheten och hur du kan delta eller bidra. Mottagarens respons, t.ex. länkklick, kan registreras för utvärdering, men anonymiseras snarast möjligt. Uppgifterna hanteras med stöd i berättigat intresse, eller samtycke för den som själv anmäler sig, och sparas tills du meddelar oss att du inte längre vill ha utskicket. Du har alltid rätt att invända mot all form av direktmarknadsföring.

Kommunikation med oss via till exempel epost, telefon eller post innebär att vi hanterar personuppgifter som namn, kontaktuppgifter, information om ditt ärende och annat som du förmedlar till oss. Uppgifterna hanteras med stöd i berättigat intresse och sparas för att hantera och följa upp ditt ärende, säkra spårbarhet och bakgrundsinformation vid återkommande ärenden, samt utvärdera vår kommunikation.

Anmälan till arrangemang via våra webbplatser innebär att vi samlar in de uppgifter som du uppger och förmedlar dessa till ansvarig arrangör för att informera om arrangemanget samt möjliggöra och tillgodose ditt deltagande. I vissa fall kan detta också inkludera betalinformation som delas med bank eller betaltjänstleverantör. Uppgifter hanteras i enlighet med vad som gäller för respektive arrangemang, oftast med stöd i avtal och berättigat intresse upp till ett år efter avslutat arrangemang.

Bilder, filmer och annan media publiceras via våra webbplatser och digitala kanaler för att förmedla visuell information om vår verksamhet inom församlingsgemenskapen och till allmänheten. Media där enskilda kan identifieras ska behandlas genom dokumenterat samtycke, modellavtal, eller berättigat intresse i samband med dokumentation av vår verksamhet. Du ska alltid få direktinformation i samband med ett arrangemang eller annan fotografering, om vad som gäller och hur du kan invända mot hanteringen. Media där du kan identifieras, tas bort eller slutar användas publikt om du begär det. Bilder på grupp där bara du själv eller någon närstående skulle kunna känna igen dig kan publiceras utan särskilt lagstöd. Media som förmedlar en uppgift av allmänt intresse kan komma att arkiveras.

Länkar i våra digitala kanaler kan förmedla dig vidare till en extern webbsida som innebär att denna information inte längre gäller. Du uppmanas att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet som gäller för den sidan.

Kakor

Equmeniakyrkan använder kakor (eng. cookies) och liknande tekniker för att utveckla och förbättra våra webbplatser och digitala kanaler, se att allt fungerar som det är tänkt, tillhandahålla funktioner för sociala medier, analysera trafik och besökarbeteende, anpassa innehåll och annonser. Kakor är små textfiler som placeras och sparas i webbläsaren på din enhet (dator, mobil eller surfplatta) och är vanligt förekommande på internet.

Som ny besökare får du i en dialogruta valet att inte samtycka till kakor för statistik eller marknadsföring. Information som samlas in via dessa kakor kan vidarebefordras till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Läs mer om kakor och hur du kan stänga av de på myndigheten PTS webbsida.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Dina uppgifter används endast för Equmeniakyrkans egen verksamhet. Vi säljer, hyr eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller andra organisationer för andra ändamål än vår egen verksamhet.

För att vi ska kunna bedriva en bra och säker verksamhet, hålla en säker och effektiv behandling eller erbjuda relevanta tjänster kan dina uppgifter komma att hanteras administrativt av andra samverkansparter på vårt uppdrag, så kallade personuppgiftsbiträden. Som exempel IT-tjänster, webbyrå, tryckerier, betaltjänstleverantörer, distribution, restauranger och hotell. Equmeniakyrkan är fortsatt ansvarig och dessa biträden ska alltid ingå ett avtal så att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Utöver biträden kan uppgifter vid behov, när det till exempel följer av lagkrav eller en tjänst som du har begärt, delas med mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga. Exempel på detta är banker, betaltjänstleverantörer, pensions- och försäkringsföretag, ambassader och andra myndigheter.

I största möjliga mån kommer vi att hantera dina uppgifter inom Sverige och EU. Men pga. internationell verksamhet eller användning av externa molntjänster, kan dina personuppgifter komma att behandlas i tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES). När sådan behandling kan komma att ske säkerställs att leverantören uppfyller de krav som gäller vid dataöverföring utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Om en uppgift om dig är inaktuell eller felaktig har du rätt att få uppgifterna ändrade. Vill du få en uppgift raderad gör vi det, om det inte finns särskilda skäl att behålla uppgiften. Du har rätt att dra tillbaka ett samtycke, eller invända mot behandling som vi utför med stöd i berättigat intresse och intresseavvägning. Du kan alltid invända mot behandling av uppgifter för direktinformation.

Om du ändå skulle tycka att vi missköter hanteringen av dina uppgifter har du rätt lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Möjlighet att lämna klagomål samt mer information om dina rättigheter finns på IMY:s hemsida.

Senast uppdaterad: 2021-05-17