Publicerat 

Israel och Palestina

Israel och Palestina

Sveriges officiella utvecklingssamarbete med Palestina har som mål att landet ska bli ett demokratiskt, självständigt, sammanhängande och livskraftigt Palestina som existerar sida vid sida med Israel i fred och med Jerusalem som en huvudstad för två stater. Det största hindret för utveckling är den israeliska ockupationen som pågått i över 50 år. (Källa: SIDA)

Palestina omfattar Gaza och delar av Västbanken men har inga erkända gränser. De flesta kristna i Israel och Palestina är araber (ca 80 %) och bor antingen i Jerusalem eller i Betlehem på Västbanken, även om en stark utflyttning har skett under de senaste decennierna. De största kyrkorna som finns representerade är ortodoxa och orientaliska kyrkor jämte Katolska kyrkan, men det finns också protestantiska kristna från evangeliska samfund som lutheraner, baptister och metodister.

Ge en gåva

Equmeniakyrkans engagemang i Israel och Palestina handlar framförallt om att stötta aktörer som arbetar för att dämpa våld och främja människors möjlighet att skapa en god framtid. Detta sker på olika sätt.

Equmeniakyrkan är medlem i Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) och finns med i styrgruppen för den svenska delen av programmet (SEAPPI). Följeslagarprogrammet koordineras av Sveriges kristna råd (SKR) sedan starten i början av 2000-talet. Programmet syftar till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten genom internationell närvaro. Närvaron är ett uttryck för praktiskt solidaritet för utsatta grupper – såväl palestinier som israeler.

Följeslagarna rekryteras två gånger om året, vår och höst. Annonsering sker genom Equmeniakyrkans kanaler, sociala medier och press. Följeslagarna finns på sju olika placeringar och sänds ut från minst 18 länder. Sverige har varit med sedan EAPPI[1] initierades 2002 och internationellt samordnas det av Kyrkornas Världsråd. Sedan starten har ca 300 svenskar rest som följeslagare till Palestina och Israel. Den svenska delen av verksamheten finansieras genom SIDA, medlemsavgifter samt frivilliga gåvor.

Equmeniakyrkan ger även årliga anslag till organisationen Sabeel

Inom Equmeniakyrkan finns församlingar och enskilda som är djupt engagerade i verksamheten vid Swedish International Relief Association (SIRA), en stiftelse som startade inom dåvarande Svenska Missionsförbundet och som driver två skolor i Jeriko och Betlehem för barn med inlärningssvårigheter. Från början var det ett hem i Betlehem för barn med epilepsi. 1992 beslutades att SIRA istället skulle bli en specialskola för barn med behov av särskilt stöd. Två år senare startades ytterligare en skola i Jeriko. 2018 firar SIRA 50 år.

Idag går omkring 110 elever i de två skolorna tillsammans. SIRA-skolorna är unika i sitt slag i Palestina och universitet skickar sina lärarstudenter att göra praktik hos SIRA. I Sverige finns stiftelsen SIRA med en svensk styrelse. De båda skolorna har varsin lokal styrelse. Equmeniakyrkans representant är adjungerad till den svenska styrelsen. Under 2015 skrevs ett nytt avtal mellan Equmeniakyrkan och styrelsen för SIRA-skolorna om ett ömsesidigt arbete dels för att undersöka nya vägar för fältpraktikanter, dels för att kunna ta gemensamma steg för att ekumeniskt tydligare förankra SIRA: s organisation och arbete på plats i Palestina.

För mer information: http://www.sira.se/sv/sira/

Genom Bilda så genomför Equmeniakyrkan i samverkan med lokala församlingar i Sverige flera pilgrimsresor varje år till Israel och Palestina och området runt omkring. För mer information så kontakta Bilda i din region eller Elisabeth Lindgren, samordnare för bildning på Equmeniakyrkan. elisabeth.lindgren(a)equmeniakyrkan.se

[1] Ecumenical Accompaniment Programme in Israel and Palestine

 

 

SIRA har bedrivit arbete i Palestina sedan 1968. Först som ett hem för barn med epilepsi då behovet att vårda epileptiska barn visade sig vara mycket stort. Efter ett antal år konstaterades att det då fanns inhemska läkare på flera kliniker som behandlade epileptiker. Från lokalt håll i Betlehem och från myndigheter i Israel påtalades att det fanns stort behov av hjälp till s.k. ”slowlearners”. Det fanns många sådana barn på Västbanken, elever som inte kunde tillgodogöra sig undervisningen i vanlig klass.

1992 fattades beslut att gå in i detta nya arbete. De välanpassade utrymmena inom de befintliga lokalerna blev efter viss anpassning lämpliga för den nya utmaningen. ”Special Education School” blev ett begrepp i Betlehem. Då startades SIRA-skolan i Betlehem men redan efter 2 år, 1994, startades en ny skola i Jeriko med 2 klasser som lokalmässigt integrerades med en lokal grundskola. Där bedrevs skolan i många år. Först 2012 fick SIRA-skolan i Jeriko en egen skola. Den byggdes med medel från Olof Palme Foundation i Spanien och skänktes som gåva till Palestinska myndigheten i syfte att bedriva skola för SIRA:s elever. Under 2016 påbörjades en påbyggnad av skolan i Jeriko för att ge fler elever plats. Den bekostas av Utbildningsdepartementet i Palestina med medel från en donation från Japan.

SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko

SIRA-skolan är en specialskola för elever med olika typer av inlärningssvårigheter. Många barn har koncentrationssvårigheter. När de kommer efter i skolan blir självförtroendet dåligt. I stora klasser är det inte lätt att upptäcka dessa barn eller att ge dem den hjälp de behöver.  SIRA-skolan arbetar aktivt med att förstärka elevernas självförtroende och med deras läs- och skrivutveckling. De arbetar med små grupper med ca 10 elever och utgår ifrån varje individs behov.

Alla lärare och även rektorerna är palestinier. Rektorerna har ett totalansvar för driften av sin skola men har ett nära samarbete med tjänstgörande platschef från den svenska styrelsen och den lokala rådgivande styrelsen.

Skolan i Betlehem har idag 70 elever 6 -13 år, 7 klasser med 10 barn i varje klass. Antal anställda i Betlehem är 12 lärare, 1 rektor, 4 övrig personal.

 Skolan i Jeriko har idag 41 elever mellan 6-11 år fördelade på 4 klasser och med ca 10 barn i varje klass. Antal anställda är 4 lärare, 1 rektor, 2 övrig personal. Båda skolorna har långa väntelistor för elever som vill börja.

Målgruppen är barn med olika typer av inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Skolorna är öppna för barn från både kristna och muslimska hem och från alla samhällsgrupper. I samband med intagning av nya elever genomförs intervjuer med elever och föräldrar. Det görs även ett antal tester där barns intellektuella och sociala förmåga kontrolleras för att göra en bedömning om de kommer kunna utvecklas i SIRAskolan. Prioritet ges till de yngre barnen eftersom möjligheten att återintegrera dem i vanliga skolor är större. Oftast stannar man 2 – 3 år på SIRA innan man kan gå tillbaka till sin vanliga skola. Erfarenheterna är mycket goda och de flesta elever har lyckats, inte bara i sin fortsatta skolgång utan också senare i arbetslivet. De som inte slussas tillbaka till den ordinarie skolan får hjälp att söka någon form av yrkesutbildning.

Organisation

Skolorna drivs av en svensk stiftelse SIRA (Swedish International Relief Association) som samlar in medel för att driva skolorna. Stiftelsen har en svensk styrelse som består av 9-11 ledamöter med ett övergripande ansvar.  Styrelsens ordförande väljs på ett år medan övriga styrelseledamöter väljs på 2 år. Stiftelsen tar inte ställning i konflikten mellan israeler och palestinier, utan vill verka för en långsiktig fredlig samvaro.

Finansiering

Verksamheten är gåvo- och bidragsfinansierad i grunden. Alla medel kommer in genom gåvor från enskilda, organisationer, församlingar m fl. Några av de stora bidragsgivarna är Världens barn och Embrace the Middle East. De lokala styrelserna i Palestina har i uppdrag att arbeta för att också hitta lokala bidragsgivare.

Lönekostnaderna för två lärare i Jeriko finansieras av den Palestinska myndigheten. En lärartjänst finansieras idag av en församling.  Återstående anställda både i Bethlehem och i Jeriko finansieras av SIRA.

Föräldrarna betalar skolavgifter. De som inte klarar det får ofta hjälp av olika kyrkor på orten. SIRA har ett 90-konto och står därmed under insyn av Stiftelsen för Insamlingskontroll som kontrollerar att samlade medel når sitt ändamål.  SIRA har en stark förankring i såväl Equmeniakyrkan som andra kyrkor vilket har stor betydelse för insamlingsmålen. 

Av insamlade medel går minst 95 % direkt till verksamheten i Palestina. Samtliga i styrelsen arbetar på frivillig basis och utan ersättning. Se även nedan PROJEKT

SIRA-skolan tar emot längre eller kortare studiebesök för dig som vill komma närmare det palestinska samhället och kunna se hur verksamheten fungerar. Vid förfrågningar kontakta Mona Angel i SIRA:s svenska styrelsen på mona.angel(at)live.se

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel startades av Kyrkornas Världsråd år 2002 som en respons på en förfrågan från lokala kyrkoledare i Jerusalem om internationell närvaro i konflikten. Som följeslagare vistas man under tre månader i Israel och Palestina på någon av programmets sju placeringar som arvoderad frivillig. På plats arbetar och bor man i internationella team med människor med blandade åldrar och bakgrunder, vilket ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.

Inför uppdraget utbildas och tränas följeslagarna i Sverige och i Jerusalem. Som sökande ska man vara fullt frisk och ha fyllt 25 år men helst inte mer än 70. Dock läggs stor vikt vid personlig lämplighet och intresse för att åka ut och innan antagning sker intervjuer i Sverige både på svenska och engelska. I fält samlar följeslagarna sedan information och skriver rapporter för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, och för att öka engagemanget för fred och stärka folkrätten. Efter hemkomst genomför följeslagaren ett obligatoriskt informationsarbete, där den sökandes egna nätverk har stor betydelse. Via programmets svenska webbplats ovan kan Du anmäla dig för att ta emot reserapporter eller kanske boka in en följeslagare till en träff i din församling eller kyrka?

Det är ett tiotal kyrkor och organisationer i Sverige som gått samman för att driva den svenska delen. Sveriges kristna råd står som huvudman och har tre anställda som arbetar med de praktiska delarna av programmet. Arbetet leds av en styrgrupp samt verksamhetsutskott som är underställda SKR:s styrelse.

\"\"

Sabeel är en ekumenisk befrielseteologisk gräsrotsrörelse bland kristna palestinier, som bildades 1989. Sabeel är arabiska och betyder vägen och också källan till livgivande vatten. Sabeel arbetar för att fördjupa kristna palestiniers tro och för att utmana till social handling. Sabeel arbetar med olika program såsom samhällsbyggande, ungdom, kvinnor och präster. Inom programmen finns aktiviteter där kristna, muslimer och judar möts och arbetar tillsammans eller möts till dialog. Sabeel arrangerar också regelbundet konferenser och fältbesök, t.ex. för ungdomar och för journalister/kommunikatörer. I Sverige och några länder till finns det Sabeels vänner

 

Projekt

Israel och Palestina

Sabeels samhällsprogram

BUDGET: 30.000
Socialt arbete
Humanitärt
Fred
Mellanöstern-Nordafrika
Israel och Palestina

Skolgång för barn med behov av särskilt stöd – SIRA

BUDGET: 80.000
№: 46140
Socialt arbete
Humanitärt
Utbildning
Mellanöstern-Nordafrika